Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3143. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči, stran 8459.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: Svet), ki je pristojen za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.
2. člen 
V okviru svojih pristojnosti Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo za varnost prometa in ministrstvom, pristojnim za promet,
– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
3. člen 
(1) Svet deluje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa Občine Kanal ob Soči.
(2) Svet šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov organov, organizacij in institucij iz tretjega odstavka tega člena imenuje Občinski svet Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občinski svet), najkasneje v roku 90 dni po opravljeni konstitutivni seji.
(3) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči,
– predstavnik Policijske postaje Nova Gorica,
– predstavnik Osnovne šole Kanal,
– predstavnik Osnovne šole Deskle,
– predstavnik Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica,
– predstavnik civilne zaščite,
– predstavnik upravljavca cest,
– predstavnik občinske uprave, ki je obenem tajnik Sveta.
4. člen 
(1) Člane Sveta imenuje občinski svet za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Svet ima svojega predsednika, ki ga člani Sveta izvolijo izmed svojih članov na konstitutivni seji.
(2) Prvo sejo Sveta skliče in vodi župan do izvolitve predsednika Sveta.
(3) Predsednik Sveta predstavlja in zastopa Svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje Sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev.
(4) Svet lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
(5) Svet pri svojem delu smiselno uporablja določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
5. člen 
Mandat članov Sveta preneha s potekom mandata članov občinskega sveta.
6. člen 
Strokovna, tehnična in administrativna opravila za Svet opravlja občinska uprava.
7. člen 
Svet pripravi poročilo o delu za preteklo leto in program dela za naslednje leto ter ju predloži občinskemu svetu v obravnavo.
8. člen 
Sredstva za financiranje Sveta in nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo v proračunu Občine Kanal ob Soči ter iz drugih sredstev.
9. člen 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 92/07).
11. člen 
Občinski svet imenuje člane Sveta po določilih tega odloka v roku 90 dni od njegove uveljavitve.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-27
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec