Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Št. 354-0040/2019 Ob-3449/19, Stran 2463
Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) in 14. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig (Uradni list RS, št 26/19), objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, elektronski naslov: info@obcina-ig.si, matična številka: 5874769, ID za DDV: SI 47731206, transakcijski račun: 01237-0100000320.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig (Uradni list RS, št. 24/19).
3. Predmet javnega razpisa: je izbira izvajalca za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig.
Javni razpis se bo izvedel kot odprt postopek z objavo v Uradnem listu RS ob smiselni uporabi veljavne zakonodaje.
4. Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega
Javna služba, ki je predmet javnega razpisa je vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
5. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Ig.
6. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje desetih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
7. Pogoji za podelitev koncesije
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet gospodarske javne službe.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet gospodarske javne službe, so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih od objave javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da prevzame odgovornost za tveganje in škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja in predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje, sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne dejavnosti.
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
Ponudnik mora izkazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Za namene dokazovanja izpolnjevanja vseh zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik k ponudbi priložiti dokazila, kot so navedena pri posamezni zahtevi oziroma pogoju. Koncedent si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom pozvati ponudnika k predložitvi vseh dokazil ali del dokazil z zvezi z navedbami iz ponudbene dokumentacije ali k njej predloženih dokumentov ali listin.
8. Merila za izbor koncesionarja
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila in točkovanje sta podrobneje določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
9. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz plačil uporabnikov javne službe.
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe 24-urne dežurne službe iz plačil uporabnikov javne službe, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom v svojem imenu in za svoj račun.
Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalcev, potrebne za izvajanje te službe.
Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe. Koncesionar je dolžan elaborat o oblikovanju cen posredovati občini v potrditev.
10. Način plačila koncesionarja
Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncedent se lahko v javnem interesu v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej določi v koncesijski pogodbi.
11. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, najpozneje do 17. 12. 2019 do 12. ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
12. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 17. 12. 2019 do 12. ure. Prijave se sprejemajo na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Prijava je pravočasna, če do 10. ure prispe po pošti, oziroma je osebno oddana na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov koncendenta: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 2019 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ig, Banija 4, Ig. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. V primeru, da zastopa ponudnika zakoniti zastopnik, pooblastilo ni potrebno, ampak mora predložiti ustrezni osebni dokument.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
13. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da v roku 3 dni od prejema obvestila prijavo dopolnijo.
Nepopolne prijave, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prijave, ki bodo nepravočasno prispele, se s sklepom zavrže. Prijave, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku izvede pogajanja.
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih prijav. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca dni od dneva, ko jo prejme.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Ig bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja prijav.
15. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
16. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na:
– spletni strani Občine Ig www.obcina-ig.si in
– na vložišču Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak delovni dan v času uradnih ur.
Kontaktna oseba: Andreja Zdravje, tel. 01/28-02-324, elektronski naslov: andreja.zdravje@obcina-ig.si.
Občina Ig