Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Št. 631-33/2019-4 Ob-3455/19, Stran 2474
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis MOL 
za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2020
I. Predmet razpisa: znanstvene oziroma strokovne publikacije in posveti
I. a. Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:
– Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
I. b. Znanstveni oziroma strokovni posveti:
– Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo k njeni promociji.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 26. 10. 2020, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo in zahtevek za izplačilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.
II. Osnovni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– sedež v MOL,
– za znanstvene oziroma strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,
– za znanstvene oziroma strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko javni zavodi ali nepridobitne organizacije.
Posebna pogoja, ki ju morajo izpolnjevati prijavitelji:
– izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi o sofinanciranju, če je bila s posameznim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 79/18 z dne 7. 12. 2018 (v nadaljnjem besedilu: razpis v prehodnem letu)) sklenjena pogodba o sofinanciranju,
– znanstveni oziroma strokovni posvet mora biti izveden na območju MOL.
III. Merila za izbor
III a. Merila za izbor izvajalcev znanstvenih oziroma strokovnih publikacij:
– vsebina obravnavane publikacije,
– aktualnost vsebine za MOL,
– ugled in reference avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna komisija.
III. b. Merila za izbor organizatorjev znanstvenih oziroma strokovnih posvetov:
– vsebina obravnave posveta,
– pomen in aktualnost tematike za MOL,
– neposredna uporabnost rezultatov posveta za MOL,
– ugled aktivnih udeležencev posveta,
– pričakovana odzivnost,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna komisija.
IV. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 26. 10. 2020.
Da bi bili stroški upravičeni morajo dejansko nastati in biti:
– povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti,
– razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne zakonodaje.
V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2020, je 19.000,00 EUR.
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2020.
Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2020 in veljavnimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 20. 12. 2019 (velja datum poštnega žiga). Vlogi je potrebno predložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in kraj prijavitelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – vloga: Javni razpis – znanstvene oziroma strokovne publikacije« oziroma »Ne odpiraj – vloga: Javni razpis – znanstveni oziroma strokovni posvet«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija, ne bo javno in se bo pričelo 7. 1. 2020. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da jo v roku 3 dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali katerega od osnovnih ali posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– prijaviteljev, katerih znanstvena oziroma strokovna publikacija oziroma znanstveni oziroma strokovni posvet je bil sprejet v sofinanciranje na podlagi razpisa v predhodnem letu in so bile z njimi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, pa niso izpolnili vseh svojih pogodbenih obveznosti do izteka pogodbenega roka, tj. do 25. 10. 2019.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestil o izidu razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
IX. Dostopnost dokumentacije
Osebni prevzem razpisne dokumentacije je mogoč od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan med 9. in 12. uro v Službi za razvojne projekte in investicije Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na Adamič-Lundrovem nabrežju 2, v Ljubljani.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega javnega razpisa dostopna tudi na spletni strani MOL: https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne- objave/.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na tel. 01/306-46-56 (Lidija Kovačič) ali po elektronski pošti na e-naslovu lidija.kovacic@Ljubljana.si, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v petek, 6. 12. 2019, ob 11. uri, v Klubu 15 Mestne hiše na Mestnem trgu 1, v Ljubljani.
Mestna občina Ljubljana