Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3157. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne, stran 8511.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/19, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16), 22. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12), 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 uradno prečiščeno besedilo), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – uradno prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin, 63/15), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 1/11), 17. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/14), 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 26/17), 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne občine Kranj na 4. seji dne 20. 3. 2019, Občinski svet Občine Radovljica na 4. seji dne 25. 3. 2019, Občinski svet Občine Bled na 4. seji dne 11. 6. 2019, Občinski svet Občine Gorje na 4. seji dne 10. 4. 2019, Občinski svet Občine Bohinj na 5. seji dne 23. 5. 2019, Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 23. 5. 2019, Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne 28. 3. 2019, Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. seji dne 10. 4. 2019, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. seji dne 17. 4. 2019, Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 24. 4. 2019, Občinski svet Občine Preddvor na 4. seji dne 27. 3. 2019, Občinski svet Občine Jezersko na 5. seji dne 23. 4. 2019, Občinski svet Občine Šenčur na 6. seji dne 22. 5. 2019, Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. seji dne 25. 4. 2019, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. seji dne 13. 6. 2019, Občinski svet Občine Železniki na 5. seji dne 11. 4. 2019, Občinski svet Občine Žiri na 5. seji dne 28. 3. 2019 in Občinski svet Občine Tržič na 5. seji dne 23. 5. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
1. Splošne določbe
1. člen 
(ustanovitev sveta ustanoviteljic) 
(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Kranj, skupaj z: Občinskim svetom Občine Radovljica, Občinskim svetom Občine Bled, Občinskim svetom Občine Gorje, Občinskim svetom Občine Bohinj, Občinskim svetom Občine Jesenice, Občinskim svetom Občine Žirovnica, Občinskim svetom Občine Kranjska Gora, Občinskim svetom Občine Cerklje na Gorenjskem, Občinskim svetom Občine Naklo, Občinskim svetom Občine Preddvor, Občinskim svetom Občine Jezersko, Občinskim svetom Občine Šenčur, Občinskim svetom Občine Škofja Loka, Občinskim svetom Občine Gorenja vas - Poljane, Občinskim svetom Občine Železniki, Občinskim svetom Občine Žiri in Občinskim svetom Občine Tržič ustanovijo svet ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge sveta ustanoviteljic,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
2. člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic).
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je v Kranju, Slovenski trg 1.
3. člen 
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Gorenjske lekarne.
2. Naloge sveta ustanoviteljic
4. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:
1. občinam ustanoviteljicam predlaga statusne spremembe javnega zavoda;
2. občinam ustanoviteljicam predlaga prenehanje javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona;
4. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena javnega zavoda;
5. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda;
6. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
7. daje soglasje k statutu javnega zavoda;
8. sprejema dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda;
9. daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja javnega zavoda;
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja;
11. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu javnega zavoda;
12. določa višino sejnin članov sveta zavoda;
13. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.
5. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
3. Način odločanja sveta ustanoviteljev
6. člen 
(sestava in način dela svet ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani in županje občin ustanoviteljic. Člani oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: član) sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljic. Predsedujoči svetu ustanoviteljic mora sklicati sejo sveta, če to zahtevajo ustanoviteljice z najmanj tretjinskim deležem glasov.
7. člen 
(število glasov članov sveta ustanoviteljic) 
Vsak član sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini. Število prebivalcev se ugotovi po javno dostopnih podatkih Statističnega urada Slovenije pred glasovanjem.
8. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj deset (10) članov sveta ustanoviteljic, če ni s tem odlokom drugače določeno.
9. člen 
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu) 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom občin ustanoviteljic o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.
4. Financiranje sveta ustanoviteljev
10. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev) 
(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
5. Prehodna in končna določba
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/14).
12. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi Mestna občina Kranj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 160-8/2017-32(47/15)
Kranj, dne 23. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
zanj 
Janez Černe 
podžupan 
Št. 160-2/2019-12
Radovljica, dne 30. septembra 2019
Župan 
Občine Radovljica 
Ciril Globočnik 
Št. 160-1/2011
Bled, dne 2. oktobra 2019
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar 
Št. 160-3/2018-33
Gorje, dne 9. oktobra 2019
Župan 
Občine Gorje 
Peter Torkar 
Št. 160-2/2017/11
Bohinjska Bistrica, dne 11. oktobra 2019
Župan 
Občine Bohinj 
Jože Sodja 
Št. 007-4/2018
Jesenice, dne 14. oktobra 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
Št. 01201-1/1999
Breznica, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
Št. 1700-1/2019-9
Kranjska Gora, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 
Št. 007-3/2017
Cerklje na Gorenjskem, dne 22. oktobra 2019
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj 
Št. 007-0001/2018
Naklo, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Naklo 
Ivan Meglič 
Št. 160-0001/2019
Preddvor, dne 28. oktobra 2019
Župan 
Občine Preddvor 
Rok Roblek 
Št. 014-0001/2017
Jezersko, dne 4. novembra 2019
Župan 
Občine Jezersko 
Andrej Karničar 
Št. 160-00002/2019-7
Šenčur, dne 8. novembra 2019
Župan 
Občine Šenčur 
Ciril Kozjek 
Št. 014-19/2019
Škofja Loka, dne 11. novembra 2019
Župan 
Občine Škofja Loka 
Tine Radinja 
Št. 160-02/2019-01
Gorenja vas, dne 13. novembra 2019
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 
Št. 414-1/2019-061
Železniki, dne 18. novembra 2019
Župan 
Občine Železniki 
Anton Luznar 
Št. 007-0002/2017-10
Žiri, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Žiri 
Janez Žakelj 
Št. 007-11/2017
Tržič, dne 19. novembra 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic