Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3156. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne, stran 8506.

  
Na podlagi 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/19, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17), 22. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12), 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – uradno prečiščeno besedilo, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15, Uradno glasilo slovenskih občin, 63/15), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09, 1/11), 17. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/14), 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 23/17), 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 94/11), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) so Mestni svet Mestne občine Kranj na 4. seji dne 20. 3. 2019, Občinski svet Občine Radovljica na 4. seji dne 25. 3. 2019, Občinski svet Občine Bled na 4. seji dne 11. 6. 2019, Občinski svet Občine Gorje na 4. seji dne 10. 4. 2019, Občinski svet Občine Bohinj na 5. seji dne 23. 5. 2019, Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 23. 5. 2019, Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne 28. 3. 2019, Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. seji dne 10. 4. 2019, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. seji dne 17. 4. 2019, Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 24. 4. 2019, Občinski svet Občine Preddvor na 4. seji dne 27. 3. 2019, Občinski svet Občine Jezersko na 5. seji dne 23. 4. 2019, Občinski svet Občine Šenčur na 6. seji dne 22. 5. 2019, Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. seji dne 25. 4. 2019, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. seji dne 13. 6. 2019, Občinski svet Občine Železniki na 5. seji dne 11. 4. 2019, Občinski svet Občine Žiri na 5. seji dne 28. 3. 2019 in Občinski svet Občine Tržič na 5. seji dne 23. 5. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
1. Splošne določbe
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj; Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica; Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled; Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje; Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica; Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica; Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora; Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem; Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo; Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor; Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko; Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur; Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka; Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas; Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki; Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri in Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (v nadaljevanju: ustanoviteljice) po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije št. 1556/2018 z dne 20. 9. 2018 in predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje št. 1600-55/2018 z dne 21. 2. 2019 ustanovijo Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na svojem območju.
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljev;
– ustanovitveni deleži ustanoviteljev;
– ime in sedež javnega zavoda;
– dejavnosti javnega zavoda;
– organizacijske enote javnega zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem prometu;
– določbe o organih javnega zavoda;
– obseg premoženja, ki se zagotavlja javnemu zavodu;
– določbe o obsegu premoženja, ki je javnemu zavodu dano v last ali upravljanje;
– določbe o ravnanju s premoženjem javnega zavoda;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti javnega zavoda in njegovo poslovanje;
– medsebojne pravice in odgovornosti ustanoviteljic in javnega zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen 
(ustanovitveni deleži) 
(1) Ustanoviteljice imajo pravico in dolžnost sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(2) Ustanoviteljice imajo v javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
1. 
Občina Radovljica
9,24 %
2. 
Občina Bled
3,93 %
3. 
Občina Gorje
1,39 %
4. 
Občina Bohinj
2,52 %
5. 
Občina Jesenice
10,17 %
6. 
Občina Žirovnica
2,14 %
7. 
Občina Kranjska Gora
2,60 %
8. 
Mestna občina Kranj
27,54 %
9. 
Občina Cerklje na Gorenjskem
3,70 %
10. 
Občina Naklo
2,61 %
11. 
Občina Preddvor
1,76 %
12. 
Občina Jezersko
0,30 %
13. 
Občina Šenčur
4,22 %
14. 
Občina Škofja Loka
11,27 %
15. 
Občina Gorenja vas – Poljane
3,67 %
16. 
Občina Železniki
3,28 %
17. 
Občina Žiri
2,38 %
18. 
Občina Tržič
7,29 %
3. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne
(2) Skrajšano ime zavoda je: Gorenjske lekarne
(3) Sedež zavoda je v Kranju, Gosposvetska ulica 12.
(4) Sestavni del imena zavoda je znak oziroma grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
4. člen 
(žig zavoda) 
(1) Zavod ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Gorenjske lekarne. V sredini žiga je znak zavoda.
(2) Velikost, uporabo in hrambo žiga določi svet zavoda s sklepom.
2. Dejavnost zavoda
5. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov in obsega storitve, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstveno-raziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
20.420
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
3. Organizacija zavoda
6. člen 
(organizacijske enote javnega zavoda) 
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v lekarnah in podružnicah lekarn.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil. Zavod izvaja lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in lekarniških podružnicah:
– Lekarna Bohinjska Bistrica,
– Lekarna Cerklje,
– Lekarna Gorenja vas,
– Lekarna Jesenice,
– Lekarna Kranj,
– Lekarna Kranjska Gora,
– Lekarna Lesce,
– Lekarna Planina,
– Lekarna Planina II,
– Lekarna Podlubnik,
– Lekarna Preddvor,
– Lekarna Primskovo,
– Lekarna Radovljica,
– Lekarna Stražišče,
– Lekarna Šenčur,
– Lekarna Škofja Loka,
– Lekarna Tržič,
– Lekarna Zlatorog,
– Lekarna Železniki,
– Lekarna Žiri,
– Lekarniška podružnica Jezersko,
– Lekarniška podružnica Kropa,
– Lekarniška podružnica Žirovnica.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
(5) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa statut zavoda.
4. Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem prometu in odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda
7. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
5. Organi zavoda
8. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. direktor zavoda,
2. strokovni vodja, kadar direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti,
3. svet zavoda,
4. strokovni svet zavoda.
5.1 Direktor zavoda
9. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda organizira delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(4) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima vsaj pet let izkušenj s področja vodenja.
(5) Mandat direktorja traja pet (5) let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
5.2 Strokovni vodja javnega zavoda
10. člen 
(strokovno delo javnega zavoda) 
(1) Če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja.
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.
(4) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti, ki ima vsaj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti.
(5) Mandat strokovnega vodje zavoda traja pet (5) let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
5.3 Svet zavoda
11. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima trideset (30) članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic: osemnajst (18) članov;
– zaposlenih v zavodu: deset (10) članov;
– pacientov: en (1) član,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: en (1) član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem, na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda.
(5) Predstavnika pacientov imenuje svet ustanoviteljic javnega zavoda izmed polnoletnih občank oziroma občanov občin ustanoviteljic na podlagi izvedenega javnega poziva.
(6) Predstavnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja pet (5) let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(8) Svet javnega zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet javnega zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta javnega zavoda. Organizacijo in način dela sveta javnega zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta javnega zavoda določi svet javnega zavoda s poslovnikom, ki je obvezen akt sveta zavoda.
(9) Predsednik sveta javnega zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta javnega zavoda.
(10) Svet javnega zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom zavoda, in sicer:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta javnega zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ustanoviteljicam predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicam,
– nadzoruje finančno poslovanje javnega zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicam v sprejetje,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt javnega zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo javnega zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke javnega zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje javnega zavoda,
– s soglasjem sveta ustanoviteljic imenuje direktorja,
– s soglasjem sveta ustanoviteljic razreši direktorja,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
– sprejema statut javnega zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom javnega zavoda.
(11) Člani svet zavoda imajo pravico do sejnine za udeležbo na seji. Višino sejnin določi svet ustanoviteljic, v skladu s predpisi, ki urejajo sejnine in povračila v javnih zavodih.
5.4 Strokovni svet javnega zavoda
12. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Člani strokovnega sveta zavoda so strokovni vodja zavoda in vodje notranjih organizacijskih enot zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja zavoda, ki odgovarja za izvajanje sklepov strokovnega sveta zavoda.
(4) Način dela in sprejemanje odločitev na strokovnem svetu zavoda uredi strokovni svet s poslovnikom o delu strokovnega sveta zavoda.
(5) O delu strokovnega sveta zavoda se vodi zapisnik. Za vsebino zapisnika, način vodenja zapisnika in hrambo zapisnikov strokovnega sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe poslovnika sveta zavoda.
(6) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s tem odlokom;
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda;
– svetu zavoda in direktorju zavoda daje mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda;
– obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema sklepe za odpravo pomanjkljivosti;
– imenuje delovna telesa za obravnavo ali pripravo gradiv iz svoje pristojnosti,
– predlaga člane stalnih in občasnih komisij sveta zavoda;
– odloča o drugih vprašanjih, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor zavoda.
6. Sredstva za delo javnega zavoda
13. člen 
(sredstva za delo javnega zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva javni zavod iz javnih in zasebnih sredstev, ki zajemajo zlasti:
– plačila za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
– plačila iz proračunskih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
7. Premoženje zavoda
14. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda dajo ustanoviteljice zavodu v upravljanje nepremične v lasti ustanoviteljic, v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 1. 1. 2017.
(2) Za izvajanje dejavnosti zavoda ima zavod v lasti finančno in stvarno premoženje v obliki in vrednostih, kot izhajajo iz bilance stanja zavoda na dan 1. 1. 2017.
(3) S finančnim premoženjem ravna zavod kot dober gospodar in v skladu z določbami zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.
(4) S stvarnim premoženjem ravna zavod v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(5) K razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.
8. Odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje
15. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
16. člen 
(zadolževanje zavoda) 
(1) Zavod se lahko brez soglasja ustanoviteljic zadolži do višine 500.000,00 EUR, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštev, ki jo sklene zavod, so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne lekarniške službe.
9. Medsebojne pravice in obveznosti med javnim zavodom in ustanoviteljicami
17. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju;
– predloži občinam ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta;
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva;
– zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljice:
– v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe;
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva;
– usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva;
– imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda;
– v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
(3) Zavod pridobi soglasje k investicijam ali obremenitvi nepremičnin, ki so v lasti posamezne ustanoviteljice in v upravljanju zavoda in k vsem ostalim zadevam, če tako določajo predpisi.
10. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic
18. člen 
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic) 
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani oziroma županje v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo, ki jo župani oziroma županje občin ustanoviteljic sklenejo v treh (3) mesecih po uveljavitvi tega odloka.
11. Način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
19. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda,
– investicije v prostor in opremo upravnih prostorov, lekarn, podružnic lekarn ter galenski in analizno-kontrolni laboratorij,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicam, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicam, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda, v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost. Ta sredstva smejo ustanoviteljice uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
20. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
(1) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
(2) Zavod mora ugotavljati primanjkljaj sredstev za delo iz prvega odstavka tega člena tudi po teritorialnem načelu lege organizacijskih enot zavoda.
12. Splošni akti zavoda
21. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic.
22. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
13. Statusne spremembe
23. člen 
(statusne spremembe) 
(1) Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odločajo ustanoviteljice.
(2) Ustanoviteljice lahko odločijo, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod.
14. Prehodne in končne določbe
24. člen 
(opravljanje funkcije) 
Člani sveta zavoda, direktor zavoda in člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata oziroma do nastopa mandata novoizvoljenega člana sveta zavoda.
25. člen 
(uskladitev statuta) 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 4/14).
27. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi Mestna občina Kranj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 160-8/2017-31(47/15)
Kranj, dne 23. septembra 2019
 
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
zanj 
Janez Černe 
podžupan 
Št. 160-2/2019-12
Radovljica, dne 30. septembra 2019
Župan 
Občine Radovljica 
Ciril Globočnik 
Št. 160-1/2011
Bled, dne 2. oktobra 2019
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar 
Št. 160-3/2018-32
Gorje, dne 9. oktobra 2019
Župan 
Občine Gorje 
Peter Torkar 
Št. 160-2/2017/12
Bohinjska Bistrica, dne 11. oktobra 2019
Župan 
Občine Bohinj 
Jože Sodja 
Št. 007-4/2018
Jesenice, dne 14. oktobra 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
Št. 01201-1/1999
Breznica, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
Št. 1700-1/2019-9
Kranjska Gora, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 
Št. 007-3/2017
Cerklje na Gorenjskem, dne 22. oktobra 2019
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj 
Št. 007-0001/2018
Naklo, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Naklo 
Ivan Meglič 
Št. 160-0001/2019
Preddvor, dne 28. oktobra 2019
Župan 
Občine Preddvor 
Rok Roblek 
Št. 014-0001/2017
Jezersko, dne 4. novembra 2019
Župan 
Občine Jezersko 
Andrej Karničar 
Št. 160-00002/2019
Šenčur, dne 8. novembra 2019
Župan 
Občine Šenčur 
Ciril Kozjek 
Št. 014-19/2019
Škofja Loka, dne 11. novembra 2019
Župan 
Občine Škofja Loka 
Tine Radinja 
Št. 160-02/2019-01
Gorenja vas, dne 13. novembra 2019
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 
Št. 414-1/2019-060
Železniki, dne 18. novembra 2019
Župan 
Občine Železniki 
Anton Luznar 
Št. 007-0002/2017-11
Žiri, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Žiri 
Janez Žakelj 
Št. 007-11/2017
Tržič, dne 19. novembra 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti