Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Št. 38141-3/2019/10 Ob-3452/19, Stran 2486
Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed) in 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o ponovni uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne Slovenije 
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta dve radijski frekvenci za analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje radijskega programa na naslednjih oddajnih točkah:
1. Kuk 2 105,9 MHz
2. Bohinj 1 105,9 MHz.
Radijski frekvenci sta glede na območji pokrivanja razpisanih frekvenc združeni v dva različna sklopa, in sicer:
1. sklop Kobarid: Kuk 2 105,9 MHz;
2. sklop Bohinj: Bohinj 1 105,9 MHz.
Ponudniki lahko za posamezen radijski program oddajo največ eno ponudbo za vsak posamezen sklop.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki ga je pred uvedbo tega javnega razpisa na podlagi 105. člena veljavnega ZMed izdala agencija, razen Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14).
2.2 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in načelo objektivnega poročanja.
2.3 Ponudnik lahko kandidira samo z radijskim programom, ki ga že oddaja v analogni radiodifuzni tehniki, pri čemer se mora območje pokrivanja tega radijskega programa deloma ali v celoti nahajati znotraj statistične regije, v kateri se nahaja posamezno geografsko območje posameznega sklopa javnega razpisa, na katerega se prijavlja ponudnik.
2.4 Ponudnik s programom, s katerim kandidira za posamezen sklop tega javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti pokrivati geografskega območja posameznega sklopa, za katerega kandidira. Šteje se, da ponudnik s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki delno ali v celoti pokriva geografsko območje posameznega sklopa, če ga pokriva z območjem pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidira, ali če ga katerikoli izdajatelj pokriva z območjem pokrivanja drugega radijskega programa, ki ima vključeno isto programsko radijsko mrežo po 83. členu ZMed ali isti skupni regionalni radijski program po 79. členu ZMed kot radijski program, s katerim kandidira ponudnik.
Za potrebe tega razpisa se šteje, da oddajanje z oddajne lokacije Kobariški Stol predstavlja pokrivanje razpisanega geografskega območja sklopa Kobarid.
2.5 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.6 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, skladno s 104. členom ZMed, upošteva naslednja merila: obseg lastne produkcije, politična nevtralnost programa, žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe, stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem območju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja z istim programom, mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom, zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program, ekonomsko stanje prosilca, tehnično in kadrovsko usposobljenost za oddajanje radijskega ali televizijskega programa, število potencialnih uporabnikov (poslušalcev ali gledalcev), dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno upoštevanje programov posebnega pomena. Po potrebi se uporabi tudi dve dodatni merili.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila pravico do uporabe radijskih frekvenc, navedenih v točki 1 Predmet javnega razpisa. Radijske frekvence bo agencija dodelila z odločbo, v skladu z določili 49. člena ZEKom-1.
4 Merila za izbiro najugodnejših ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, ki bodo po preverjanju razpisnih pogojev uvrščene v postopek ocenjevanja, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih ponudnik lahko prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.
4.1 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali predložijo izjavo o politični nevtralnosti programa. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 6 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–6 točk)
4.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin zagotavljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 1,0 %. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–8 točk)
4.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na njihove pretekle pobude za koordinacijo/dodelitev radijskih frekvenc na geografskih območjih posameznih sklopov ter glede na poslušanost radijskega programa, s katerim kandidirajo na javnem razpisu, v statistični regiji, znotraj katere se nahaja posamezen sklop javnega razpisa. Ponudniku se dodeli 6 točk, če je v upoštevnem obdobju na agencijo naslovil vsaj eno pobudo za mednarodno koordinacijo/dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na razpisanem geografskem območju. Ponudniku se dodeli do 9 točk glede na poslušanost radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira, v statistični regiji, v kateri se nahaja posamezen sklop javnega razpisa. (0–15 točk)
4.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na oddaljenost območja pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidirajo na posameznem predmetu javnega razpisa, od geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa. (0–8 točk)
4.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja pokrivanja z novim programom. Ponudnik prejme do 8 točk, če predloži izpolnjena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov občin, v katere sega geografsko območje posameznega sklopa javnega razpisa, o utemeljenosti pokrivanja območja posamezne občine s ponujenim programom. (0–8 točk)
4.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, koliko podpore lokalna skupnost izrazi za pokrivanje geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa s programom, s katerim ponudnik kandidira na javnem razpisu. Ponudnik, ki za ponujeni program prejme največjo podporo lokalne skupnosti (tj. največje število izjav podpore lokalnih prebivalcev) za pokrivanje geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa z radijskim programom, s katerim kandidira na razpisu, prejme 8 točk, ostali ponudniki pa prejmejo sorazmerno manjše število točk. (0–8 točk)
4.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri podmerilu ekonomsko stanje in tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa ponudnik prejme do 10 točk glede na svojo bonitetno oceno. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost ponudnik prejme do 5 točk glede na seštevek ravni izobrazbe svojih zaposlenih in do 5 točk glede na zasedenost ključnih delovnih mest. (0–20 točk)
4.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na to, kakšen delež novih potencialnih uporabnikov – poslušalcev bi pridobili glede na obstoječe potencialne uporabnike – poslušalce. Upošteva se razmerje med prebivalstvom znotraj geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa in prebivalstvom znotraj obstoječega območja pokrivanja ponujenega programa. (0–6 točk)
4.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, to je glede na število dopolnjenih let delovanja ponudnika na področju radiodifuzije. (0–6 točk)
4.11 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 2 točki, ponudniki, katerih program traja manj kot 168 ur, prejmejo 0 točk. Točke se dodelijo glede na dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. (0–2 točki)
4.12 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na to, ali kandidirajo s programom s statusom posebnega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo s programom, kateremu je dodeljen katerikoli status posebnega pomena (to je lokalni, regionalni, nepridobitni, študentski), dobijo pri tem merilu 3 točke. Ponudniki, ki kandidirajo s programi brez statusa posebnega pomena, pri tem merilu dobijo 0 točk. (0–3 točke)
4.13 Dodatno merilo 1
V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto točk, bo za eno mesto višje uvrščena ponudba tistega izdajatelja programa, ki doseže večje število točk pri merilu pod točko 7 – zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program.
4.14 Dodatno merilo 2
Dodatno merilo 2 se uporabi, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so pri posameznem predmetu javnega razpisa dosegle enako vsoto točk, ni mogoče uvrstiti na višje mesto. Kot dodatno merilo 2 se uporabi žreb.
Dodatno pojasnilo: v kolikor se ocenjevanje pri posameznem merilu izvaja na podlagi upravnih odločb (dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti, odločba o dodelitvi radijskih frekvenc, odločba o dodelitvi statusa programa posebnega pomena), se upoštevajo odločbe, veljavne na dan objave tega javnega razpisa.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 3. 2. 2020 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija zapečateno poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni kopiji. Če ponudnik kandidira na več predmetih tega javnega razpisa, mora za vsak predmet javnega razpisa predložiti ločeno ponudbo. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 5. 2. 2020, ob 10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
8 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si).
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije