Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3154. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 8504.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 43/19)
Št. 371-91/2019
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Jasna Softić 
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. novembra 2019 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 43/19)
1. 
V Sklepu o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 43/19) se v drugi alineji 1. točke za besedilom »s parcelami št.« dodata parceli št. »1484/14, 1484/11«.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-91/2019
Koper, dne 14. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Jasna Softić 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
Sulle integrazioni alla Delibera sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 43/19)
N. 371-91/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco 
Comune Città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Jasna Softić 
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Bollettino ufficiale, n. 45/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/12) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/00, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 novembre 2019, ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
Sulle integrazioni alla Delibera sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 43/19)
Nella Delibera sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 43/19), nel secondo alinea del primo punto si aggiunge, dopo il testo: »le particelle catastali n.«, le particelle catastali n. »1484/14, 1484/11«.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-91/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco 
Comune Città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Jasna Softić