Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3159. Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, stran 8594.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), v zvezi s 53. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), 4. členom Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica 
1. člen
S tem odlokom se predpisuje način izbora programov javnih del, opredelitev sredstev zagotovljenih za izvajanje programov javnih del, merila za izbor programov, višina deleža sofinanciranja programov javnih del ter vrsta stroškov, ki jih po vsakoletnem javnem povabilu za izbor programov javnih del Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje lahko zagotavlja Mestna občina Nova Gorica.
2. člen
(1) Vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del na podlagi tega odloka se podajo na obrazcih, ki so priloga javnega povabila za izbor programov javnih del, ki ga objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
(2) Vloge se oddajo osebno v sprejemnem prostoru Mestne občine Nova Gorica v zaprti ovojnici, z oznako »Vloga za izbor programov JD«, najkasneje četrti dan od objave javnega povabila iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Prispele vloge obravnava, ocenjuje in dokončno potrdi komisija za izbor programov javnih del, sofinanciranih iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki jo vsako leto s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov, ki člane nadomeščajo, če so slednji zadržani ali odsotni.
(3) Strokovna komisija obravnava prispele vloge po vrstnem redu njihovega prispetja, v skladu z merili iz tega odloka, do porabe razpoložljivih sredstev.
(4) Za administrativno-tehnično podporo pri delovanju strokovne komisije je s sklepom iz prvega odstavka tega člena zadolžen javni uslužbenec, zaposlen v notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za gospodarstvo.
(5) O izbiri programov javnih del in o načinu vračila izpolnjenih obrazcev se prijavitelje obvesti po e-pošti ali po telefonu.
4. člen
Vlogo za sofinanciranje programov javnih del lahko dajo izvajalci, ki imajo sedež oziroma izpostavo na območju Mestne občine Nova Gorica.
5. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje javnih del se zagotovijo z odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica.
(2) Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala izključno programe javnih del, ki bodo izbrani na javnem povabilu za izbor programov javnih del Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, lahko župan na obrazložen predlog strokovne komisije odloči, da bo Mestna občina Nova Gorica 100 % sofinancirala enega ali več programov iz prve točke drugega odstavka 6. člena, ki ne bodo izbrani na javnem povabilu iz prejšnjega odstavka, in sicer v primeru, ko se po opravljenem izboru programov javnih del iz prejšnjega odstavka ugotovi, da proračunska sredstva ne bodo v celoti porabljena.
(4) Strokovna komisija pri pripravi predloga iz prejšnjega odstavka kot merilo upošteva, da je program javnih del namenjen čim večjemu krogu uporabnikov ter čim bolj prispeva k splošni koristi širše skupnosti, oziroma je program javnih del namenjen neposredni pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ali v socialni stiski.
6. člen
(1) Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe javnih del skladno z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi in skladno z merili iz tega člena.
(2) Strokovna komisija bo, znotraj posameznega javnega povabila izbrala programe javnih del, za katere bo Mestna občina Nova Gorica zagotovila delež sofinanciranja, po naslednjem vrstnem redu, pri čemer Mestna občina Nova Gorica posameznemu izvajalcu javnih del sofinancira največ 4 udeležence programov javnih del:
1. programi:
– javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica in so namenjeni uresničevanju nalog javnega interesa posameznega javnega zavoda ter gre za programe s področja vzgoje, izobraževanja, kulture in športa,
– s področja socialnega varstva, ne glede na to, kdo je izvajalec javnega programa.
2. V kolikor po izbiri programov iz prejšnje točke zagotovljena občinska proračunska sredstva ne bodo v celoti porabljena, bo strokovna komisija izbrala druge programe, ki bodo v skladu z objavljenim povabilom oziroma katalogom programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje, kjer kot izvajalci javnih del nastopajo tudi druge osebe javnega prava in nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi, zveze, ustanove …).
(3) Mestna občina Nova Gorica bo tistim izvajalcem javnih del, ki ne bodo izpolnjevali meril iz prejšnjega odstavka tega člena, zagotavljala zgolj obstoj javnega interesa za izvajanje posameznega programa javnega dela.
7. člen
(1) Mestna občina Nova Gorica bo za izbrane programe iz drugega odstavka prejšnjega člena zagotovila sredstva za plačilo razlike do plače udeležencem programa, določene v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela.
(2) Mestna občina Nova Gorica poleg sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja tudi:
– plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja;
– regres za letni dopust.
8. člen
Programi javnih del, katerih izvajalec in naročnik je Mestna občina Nova Gorica in se sofinancirajo iz občinskega proračuna, niso predmet obravnave, ocenjevanja in izbora strokovne komisije.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-4
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič