Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Ob-3442/19, Stran 2482
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 20. 11. 2019 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 214/9, k.o. 694 – Rogoza (ID 43375), parc. št. 214/18, k.o. 694 – Rogoza (ID 3570419), parc. št. 214/19, k.o. 694 – Rogoza (ID 1386644), parc. št. 214/20, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887048), parc. št. 214/21, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887047), parc. št. 214/22, k.o. 694 – Rogoza (ID 4243122), parc. št. 214/23, k.o. 694 – Rogoza (ID 4996905), parc. št. 214/24, k.o. 694 – Rogoza (ID 1890808), parc. št. 214/25, k.o. 694 – Rogoza (ID 4430480), parc. št. 214/26, k.o. 694 – Rogoza (ID 3403031), parc. št. 214/27, k.o. 694 – Rogoza (ID 4242171), parc. št. 214/28, k.o. 694 – Rogoza (ID 2467926), parc. št. 214/29, k.o. 694 – Rogoza (ID 5252207), parc. št. 214/32, k.o. 694 – Rogoza (ID 420823), parc. št. 214/33, k.o. 694 – Rogoza (ID 379098), parc. št. 214/34, k.o. 694 – Rogoza (ID 5086592), parc. št. 214/35, k.o. 694 – Rogoza (ID 4078388), parc. št. 214/36, k.o. 694 – Rogoza (ID 4745140), parc. št. 214/40, k.o. 694 – Rogoza (ID 43381), parc. št. 214/41, k.o. 694 – Rogoza (ID 3402137), parc. št. 214/42, k.o. 694 – Rogoza (ID 1963117), parc. št. 214/43, k.o. 694 – Rogoza (ID 4650905), parc. št. 214/44, k.o. 694 – Rogoza (ID 2394491), parc. št. 214/45, k.o. 694 – Rogoza (ID 5248786), parc. št. 214/47, k.o. 694 – Rogoza (ID 3571422), parc. št. 214/48, k.o. 694 – Rogoza (ID 3927450), parc. št. 214/49, k.o. 694 – Rogoza (ID 3738832), parc. št. 214/74, k.o. 694 – Rogoza (ID 386396), kmetijsko zemljišče skupne površine 76.675 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 223.500,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3506-266/2019-002, ki ga je dne 9. 8. 2019 izdala Občina Hoče - Slivnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (MUV, št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna razlaga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek, 4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obvezna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče; podrobna namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča;
c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07).
2. parc. št. 4511/3, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 4185054), parc. št. 5446, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 1161984), parc. št. 5474, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 5359410), stavbno zemljišče v skupni površini 2.651 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 24.395,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3501-0411/2019-2(710), ki ga je dne 23. 7. 2019 izdala Mestna občina Murska Sobota:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16); Državni lokacijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04, 79/04);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč: območja stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba: parc. št. 4511/3 (del) in 5446 (del), k.o. Murska Sobota: P – območje prometne infrastrukture, in sicer PC – površine cest (enota urejanja prostora: PP 2-DPA* – veljaven državni prostorski načrt); podrobna namenska raba: parc. št. 5474, 4511/3 (del) in 5446 (del), k.o. Murska Sobota: Z – območja zelenih površin, in sicer ZD – druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno ali drugo funkcijo (enota urejanja prostora: VP 2);
c. *Opomba: enota urejanja prostora PP 2-DPA je v območju državnega prostorskega načrta (do sprejetja sprememb in dopolnitev novih prostorskih aktov se upošteva prostorske izvedbene pogoje iz Uredbe o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99);
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta varovanja oziroma omejitve:
Varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in vodov; V enoti urejanja prostora PP 2-DPA so bile na posameznih območjih izvedene agrarne operacije; Zemljišča so na območju omejitev za potrebe obrambe; Vplivno območje letališča;
e. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:
– Vrsta varovanega območja: delno so zemljišča v priobalnem območju – Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15);
– Vrsta varovanega območja: območje, ki je posebnega pomena za obrambo (zemljišča v k.o. Murska Sobota in k.o. Markišavci) – predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);
f. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota (Odlok o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 18/16). V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je predkupna pravica občine izključena, če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture.
3. parc. št. 916/1, k.o. 660 – Studenci (ID 1178214), nezazidano stavbno zemljišče površine 754 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 58.820,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-1517/2019-2, ki ga je dne 24. 7. 2019 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); Prostorski izvedbeni načrt (LN): Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za del zahodne obvoznice – Dravograjske ceste v Mariboru, na odseku od Obrežne ulice do ceste proletarskih brigad (MUV, št. 33/99); Oznaka prostorske enote: St-SD (po prostorskih sestavinah planskih aktov), St 1 (po PUP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem aktu: po PUP površine za stanovanjske dejavnosti (prostostoječa – posamična gradnja, eno in dvostanovanjske stavbe);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Kanalizacija (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas distribucijski plinovod pod 1 bar (širina varovalnega pasu: 5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas glavne ceste I. reda (širina varovalnega pasu: 25 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta); Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta); Varovalni pas telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda);
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: varstveno območje – širše območje III; predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17) – faza priprave: Osnutek akta.
4. parc. št. 928/4, k.o. 1958 – Brezovica (ID 6952642), nezazidano stavbno zemljišče površine 1.580 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 66.130,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-566/2019, ki ga je dne 8. 8. 2019 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); Oznaka EUP (enota urejanja prostora): EUP ZB-19;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba: PO – ostale prometne površine;
c. Prostorski ukrepi: Po Odloku o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 8/13) se zemljišče nahaja v območju zakonite predkupne pravice Občine Domžale;
d. Prostorski akti, ki so predvideni na območju zemljišče parcele: program priprave prostorskega akta: Predvidena izdelava OPPN za EUP ZB-19.
III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo vsaj naslednja določila glede izvajanja posegov v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena ZCes-1);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa 78. člen ZCes-1;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih 32. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19).
VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d. v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka izbora najugodnejšega ponudnika po tem razpisu, ter da je ponudniku znana vsebina razpisa in da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 18. 12. 2019 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe.
XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.