Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3150. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, stran 8485.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje 
Št. 354-298/2019
Koper, dne 15. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Jasna Softić 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se določajo višina, pogoji in postopek za dodelitev subvencij za izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: MOK) v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracij Škofije, Hrvatini in Bertoki.
(2) MOK skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji na svojem območju gradi javno kanalizacijsko omrežje ter za namen subvencioniranja izvedbe individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijo se zagotavlja proračunska sredstva.
2. člen 
Namen subvencioniranja je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
3. člen 
(pogoji in upravičenci) 
(1) Upravičenci do subvencije za izvedbo individualnih hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje so fizične osebe, ki so lastniki obstoječih stanovanjskih objektov (v nadaljevanju: lastniki objektov) na območju aglomeracij iz 1. člena tega odloka.
(2) Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena so upravičeni do subvencije samo v času gradnje novega javnega omrežja.
(3) Župan izda sklep v katerem se določijo podrobni pogoji za pridobitev subvencije, višina subvencije, postopek ter obdobje upravičenosti do subvencije za posamezno aglomeracijo.
4. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, jaški, spojke idr.), stroške izkopa in zasipa kanalizacijskega voda z ustreznim materialom in stroške storitev (priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, strojna, montažna in zemeljska dela). Predmet subvencioniranja je izgradnja kanalizacijskega priključka od objekta upravičenca do priključka na javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Vzpostavitev površine nad priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso upravičeni stroški in ne bodo predmet subvencioniranja.
5. člen 
(izpolnitev pogojev) 
Upravičenec do sredstev iz tega odloka mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 18/17);
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajeni.
6. člen 
(postopek dodelitve subvencije) 
(1) Postopek dodelitve subvencije se prične na podlagi vloge upravičenca, ki jo pošlje na Mestno občino Koper.
(2) Obvezne sestavine vloge so:
– izpolnjena enotna vloga za dodelitev subvencije;
– pisno soglasje lastnikov zemljišč po katerih bo potekal priključek, da soglašajo s položitvijo kanala in izvedbo del po svojih zemljiščih,
– plačan račun skladno s 4. členom tega odloka,
– potrdilo Marjetice o skladnosti priključka s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 18/17),
– podpisan osnutek pogodbe med MOK in upravičencem do subvencije.
7. člen 
(ureditev medsebojnih razmerij) 
Medsebojna razmerja med upravičencem in MOK se opredeli s pisno pogodbo. Pogodba mora vsebovati: pogodbene stranke, višino subvencioniranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
8. člen 
(ostali objekti) 
Stanovanjski objekti, ki ne bodo deležni subvencije, bodo morali izvesti priklop na javno kanalizacijsko omrežje v roku 6. mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 4/17 in 77/17) in s Tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 18/17).
9. člen 
(vodenje evidenc) 
MOK vodi evidenco dodeljenih subvencij za kanalizacijske priključke za namen načrtovanja in spremljanja realizacije porabe proračunskih sredstev in obveznosti občine, ki izhajajo iz tega naslova.
10. člen 
(zagotovitev proračunskih sredstev) 
Sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov se zagotovi v proračunu MOK.
11. člen 
(veljavnost odloka) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 123/04).
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-298/2019
Koper, dne 14. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Jasna Softić 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul sovvenzionamento della realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica 
N. 354-298/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco 
Comune Città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Jasna Softić 
In virtù degli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e all’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 novembre 2019, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sul sovvenzionamento della realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica 
Articolo 1 
(disposizioni generali) 
(1) Il presente decreto determina l'importo, le condizioni e la procedura per la concessione delle sovvenzioni per la realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica nel Comune città di Capodistria (di seguito: CCC) nell'ambito del progetto Capodistria e Ancarano puliti – Smaltimento e trattamento delle acque reflue nell’area degli agglomerati di Škofije, Croatini e Bertocchi.
(2) Conformemente al Programma operativo dello smaltimento e del trattamento delle acque reflue nella Repubblica di Slovenia, il Comune città di Capodistria sta costruendo la rete fognaria pubblica nel proprio territorio e allo scopo di sovvenzionare la realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica, sono previsti fondi di bilancio.
Articolo 2 
Lo scopo del sovvenzionamento è quello di:
– incentivare la tutela dell’ambiente attraverso la diminuzione dell’inquinamento con le acque reflue urbane,
– accelerare l’allacciamento degli edifici abitativi alla rete fognaria pubblica.
Articolo 3 
(condizioni e beneficiari) 
(1) I beneficiari della sovvenzione per la realizzazione degli allacciamenti individuali delle abitazioni alla rete fognaria pubblica sono persone fisiche che hanno in proprietà edifici residenziali già esistenti (di seguito: proprietari degli edifici) nell’area degli agglomerati di cui all’articolo 1 del presente decreto.
(2) I proprietari degli edifici di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto alla sovvenzione solamente al momento della costruzione della nuova rete pubblica.
(3) Il Sindaco emana una delibera che stabilisce le condizioni dettagliate per l’ottenimento della sovvenzione, la procedura e il periodo in cui è possibile beneficiare della sovvenzione per il singolo agglomerato.
Articolo 4 
(costi ammissibili) 
(1) I costi ammissibili comprendono i costi materiali (tubi, pozzi, giunture, ecc.), i costi di scavo e il rinterro dell’asse della rete di canalizzazione con il materiale appropriato e i costi sei servizi (allacciamento alla rete fognaria pubblica, lavori meccanici, di montaggio e altri lavori sul terreno). L’oggetto della sovvenzione è la costruzione dell’allacciamento fognario dall’edificio del beneficiario all’allacciamento alla rete fognaria pubblica.
(2) Il ripristino della superficie sopra all’allacciamento al suo stato originale (pavimentazione e altro) non rappresenta un costo ammissibile e non sarà sovvenzionato.
Articolo 5 
(adempimento alle condizioni) 
Il beneficiario dei fondi che sono oggetto del presente decreto deve adempiere alle seguenti condizioni:
– l’allacciamento individuale all’abitazione deve essere realizzato conformemente al Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/17);
– il cofinanziamento si applica agli edifici residenziali esistenti e ai nuovi edifici costruiti in osservazione delle normative vigenti.
Articolo 6 
(procedura di assegnazione della sovvenzione) 
(1) La procedura di assegnazione della sovvenzione inizia sulla base della domanda del beneficiario che deve essere presentata al Comune città di Capodistria.
(2) Sono elementi obbligatori della domanda:
– il modulo per l’assegnazione della sovvenzione compilato in tutte le sue parti;
– il consenso scritto dei proprietari dei terreni sui quali passerà l’allacciamento riguardo la posizione del canale e la realizzazione dei lavori sui terreni di loro proprietà,
– il pagamento del conto, conformemente all’articolo 4 del presente decreto,
– il certificato dell’Azienda pubblica Marjetica Capodistria sulla conformità dell’allacciamento al Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/17),
– la bozza sottoscritta del contratto tra il CCC ed il beneficiario della sovvenzione.
Articolo 7 
(rapporti contrattuali) 
I rapporti tra il beneficiario e il CCC sono definiti da un contratto scritto. Il contratto deve contenere: le parti contrattuali, l’importo della sovvenzione e la definizione dettagliata degli obblighi delle parti contrattuali.
Articolo 8 
(altri edifici) 
Gli edifici residenziali che non saranno sovvenzionati, dovranno essere allacciati alla rete fognaria pubblica entro 6 mesi dalla ricezione della notifica di allacciamento obbligatorio, conformemente al Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 04/17 e 77/17) e al Regolamento in s Regolamento tecnico sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nell’area del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 18/17).
Articolo 9 
(registro) 
Il CCC tiene il registro delle sovvenzioni assegnate per gli allacciamenti alla rete fognaria al fine di pianificare e monitorare la realizzazione della fruizione dei fondi di bilancio e gli obblighi del comune derivanti da questo titolo.
Articolo 10 
(fondi di bilancio) 
I fondi per il sovvenzionamento della realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni alla rete fognaria pubblica sono garantiti nel bilancio di previsione del CCC.
Articolo 11 
(validità del decreto) 
(1) Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessa di avere valore il Decreto sulla determinazione del prezzo unitario di costruzione dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 123/04).
(2) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-298/2019
Capodistria, 15 novembre 2019
Il Sindaco 
Comune Città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Jasna Softić