Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Ob-3456/19, Stran 2477
Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 126/06 – ZJZP), 14. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, 30. ter 31. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto ter sklepa, sprejetega na seji z dne 20. 11. 2019, razpisuje delovno mesto
direktor 
Zdravstvenega doma Novo mesto 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih mestih,
3. državljanstvo Republike Slovenije,
4. aktivno znanje slovenskega jezika,
5. znanje enega svetovnega jezika,
6. da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
7. da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
8. predložijo vizijo razvoja zavoda za štiriletno mandatno obdobje.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. dokazilo o delovnih izkušnjah ter opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
3. potrdilo o državljanstvu,
4. dokazilo o znanju slovenskega in svetovnega jezika (kopija spričevala, potrdilo),
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, izdano z datumom po objavi razpisa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
6. potrdilo Okrožnega sodišča, izdano z datumom po objavi razpisa, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. vizijo razvoja zavoda za štiriletno mandatno obdobje.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Novo mesto – Ne odpiraj!« na naslov: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto. Pravilno in pravočasno oddana vloga se bo štela le tista vloga, ki bo v tajništvo Zdravstvenega doma Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, prispela do petka, 20. 12. 2019, do 12. ure. Nepopolne in nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto s soglasjem občin ustanoviteljic. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za 40 ur na teden. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku.
Svet zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto