Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3137. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje, stran 8441.

  
Na podlagi 9. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 90/11) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 12. 11. 2019 sprejel
T E H N I Č N I   P R A V I L N I K 
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina tehničnega pravilnika) 
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik) obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,
– podrobnejšo opredelitev vsebine katastra (registra) zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– pogostost (frekvenco) prevzemanja odpadkov, ki jih izvirni uporabniki prepuščajo izvajalcu,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe,
– merila za določanje podlage za obračun storitev.
II. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI 
2. člen 
(tehnologije ravnanja z odpadki) 
(1) V okviru gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se zagotavlja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine odpadkov, glede na klasifikacijsko številko odpadka.
(2) V Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) se odpadki zbirajo ločeno na več načinov in tehnologij, odvisno od vrste in značilnosti odpadkov, značilnosti posameznih območij in tipov zabojnikov. Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa jih prevzame z ustrezno tehnologijo.
(3) Odvoz odpadkov izvajalec opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti območij in možne načine, tehnologije zbiranja.
3. člen 
(tehnologije zbiranja in prevoza odpadkov) 
(1) Glede na vrste odpadkov in pogoje ter značilnosti območij v MOC poteka zbiranje odpadkov po naslednjih tehnologijah:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov pri uporabnikih. Po tej tehnologiji poteka prevzemanje po različnih naseljih glede na dostopnost do prevzemnih mest z različnimi specialnimi komunalnimi vozili (kapacitete do 20 m³) z ustrezno tehnično in programsko opremo, ki omogoča praznjenje ustreznega tipa zabojnikov.
2. Zbiranje odpadkov/frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij (t. i. ekoloških otokih) je način zbiranja odpadkov, kjer uporabniki prinesejo odpadke na zbiralnico in jih ustrezno razvrstijo v namenske posode za odpadke. Po tej tehnologiji poteka prevzemanje odpadkov z različnimi specialnimi komunalnimi vozili z ustrezno tehnično in programsko opremo, zlasti pa z vozili, ki imajo ustrezen avtomatiziran nakladalni sistem, ki omogoča praznjenje zabojnikov z vpenjalno kljuko F90.
3. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je tehnologija zbiranja odpadkov enkrat ali večkrat letno. Izvaja se s premično zbiralnico s posebnim vozilom v spremstvu pooblaščene osebe na vnaprej določenih lokacijah.
4. Zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnem mestu uporabnika na podlagi predhodnega naročila je tehnologija zbiranja kosovnih odpadkov.
5. Zbiranje ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja, pri kateri uporabnik, ki je vključen v sistem ravnanja z odpadki, sam pripelje odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene posode za odpadke.
6. Zbiranje komunalnih odpadkov po prinašalnem sistemu je tehnologija zbiranja, kjer se odpadki zbirajo v nadzemnih in podzemnih zabojnikih za odpadke. Po tej tehnologiji poteka prevzemanje odpadkov s specialnimi komunalnimi vozili z avtomatiziranim nakladalnim sistemom, ki omogoča praznjenje zabojnikov z vpenjalno kljuko F90. V mestnem jedru se zaradi enotnega videza primarno namešča enake podzemne zabojnike, kot so že nameščeni na Muzejskem trgu, v drugih strnjenih delih mesta se namešča podzemne zabojnike z vpenjalno kljuko F90, ki jih je mogoče prazniti s specializiranimi in posebej tehnološko prilagojenimi tovornimi vozili, ki imajo ustrezen avtomatiziran nakladalni sistem.
7. Izvajalec odvaža odpadke:
– z vozili za odvoz odpadkov, z nadgradnjo za stiskanje odpadkov kapacitete do 20 m³,
– s samonakladalnimi vozili za odvoz kontejnerjev (do 10 m³),
– z vozili za zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico,
– s kotalnimi prekucniki za odvoz kontejnerjev kapacitete od 10 do 30 m³.
(2) Pri določitvi vrste prevoza odpadkov izvajalec upošteva ekonomičnost prevoza glede na dostopnost lokacije prevzemnega mesta, nasipno gostoto odpadkov, velikost in vrsto posode za odpadke in nosilnost vozila za odvoz odpadkov.
III. TEHNOLOGIJE, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV 
4. člen 
(načini in pogoji ločenega zbiranja in prevzemanja frakcij glede na vrsto odpadka in tehnologijo zbiranja) 
Na območju MOC se izvaja ločeno zbiranje odpadkov na naslednje načine:
1. Mešane komunalne odpadke (v nadaljevanju MKO) uporabniki prepuščajo:
– po sistemu »od vrat do vrat« v namenski posodi ali vreči po vnaprej določenem urniku,
– po prinašalnem sistemu.
2. Odpadno plastično embalažo, odpadno embalažo iz sestavljenih materialov in odpadno kovinsko embalažo (v nadaljevanju vse skupaj kot: odpadna embalaža) uporabniki prepuščajo:
– po sistemu »od vrat do vrat« v namenski posodi ali vreči po vnaprej določenem urniku,
– po prinašalnem sistemu.
3. Ločene frakcije odpadne embalaže, stekla in papirja iz gospodinjstev uporabniki prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij v namenskih posodah. Posode so označene z ustrezno barvo glede na vrsto frakcije:
– rdeča barva: papir in karton,
– modra barva: plastična, kovinska in sestavljena odpadna embalaža,
– bela barva: odpadna embalaža iz stekla.
V namenske posode na zbiralnici ločenih frakcij je dovoljeno odložiti le tiste odpadke, za katere je posoda namenjena. Izven oziroma ob posodah ni dovoljeno odlagati odpadkov.
4. Biološko razgradljive kuhinjske odpadke (v nadaljevanju BRKO) in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju ZVO) uporabniki prepuščajo:
– po sistemu »od vrat do vrat« v namenski posodi po vnaprej določenem urniku,
– po prinašalnem sistemu.
Uporabniki BRKO ne smejo odlagati v PVC vrečkah.
ZVO lahko uporabnik odda sam v zbirnem centru. Za uporabnike iz gospodinjstev je prevzem brezplačen, za ostale uporabnike se prevzem obračuna po veljavnem ceniku izvajalca.
Odvoz ZVO se izvaja tudi po naročilu v posodah velikost od 5 do 20 m³. Storitev se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca.
4.a Uporabniki, ki imajo možnost kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov, so dolžni BRKO kompostirati in izvajalcu o tem podati izjavo, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo pri izvajalcu ali na spletni strani izvajalca.
Kompostiranje je možno le v naseljih, v katerih je možno zagotoviti higienske pogoje in omejiti smradne emisije. Kompostiranje v strnjenih naseljih je možno, če lokacija za postavitev kompostnika in kompostnik izpolnjujeta pogoje iz tega tehničnega pravilnika.
Lokacija kompostnika mora biti na primernem mestu in zračna, da ne omogoča zadrževanja vonjav iz kompostnika oziroma ne omogoča širjenje smradnih emisij v okolje.
Kompostnik mora biti:
– kompaktne izvedbe, da onemogoča dostop živalim do ostankov hrane,
– z dovolj velikimi režami, odprtinami, ki omogočajo dostop zraka do vsebine v njem,
– opremljen s pokrovom, ki mora biti vedno nameščen tako, da pokriva kompostnik v celoti.
V kompostniku je dovoljeno kompostirati le odpadke, ki ne privabljajo živali in glodavce in ne oddajajo škodljivih emisij v okolico. Meso in ostanke priprave mesne hrane ni dovoljeno kompostirati.
5. Nevarni odpadki iz gospodinjstev se zbirajo:
– v zbirnem centru, kjer izvajalec zagotavlja zbiralnico nevarnih frakcij, ki je opremljena s tipiziranimi in označenimi posodami za prevzemanje nevarnih odpadkov. Pri tem je obvezna prisotnost pooblaščene osebe izvajalca;
– enkrat ali večkrat v koledarskem letu izvajalec zagotovi tudi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki z 1 uro postanka na vnaprej določeni lokaciji in po vnaprej določenem urniku omogoča, da uporabniki iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije varno predajo.
5. člen 
(podrobnejši pogoji prevzemanja kosovnih odpadkov) 
(1) Prevzemanje kosovnih odpadkov poteka po naročilu uporabnikov. Vsak uporabnik/gospodinjstvo lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov 1 x letno največ 1 m³. Naročila so terminsko omejena (odvoz se izvaja od marca do novembra), izvajalec pa ima zaradi organizacije odvozov pravico do tritedenskega odzivnega časa.
(2) Če uporabnik več kot enkrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe.
(3) Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstev brezplačno predajo tudi v zbirnem centru ob predložitvi osebnega dokumenta. Uporabniki razvrstijo kosovne odpadke v ustrezne posode za odpadke skladno z navodilom pooblaščene osebe v zbirnem centru.
IV. TIPIZACIJA PREDPISANIH POSOD/VREČ ZA ODPADKE IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE POSOD/VREČ 
6. člen 
(tipizacija/standardi predpisanih posod in vreč za komunalne odpadke) 
(1) Uporabniki zbirajo odpadke na izvoru v tipiziranih namenskih posodah za komunalne odpadke, ki imajo certifikat in so narejene skladno z evropskimi standardi (EN-840-1 do 6). Na določenih območjih uporabnik lahko zbirajo odpadke v tipiziranih namenskih vrečah.
(2) Standardna velikost in barva posod za zbiranje frakcij odpadkov po skupinah uporabnikov:
– v eno- ali večstanovanjskih hišah: 60-, 120-, 240-, 770- in 1100-litrske posode,
– v stanovanjskih blokih: 240-, 770- in 1100-litrske posode in od 1,3 do 20 m³ posode,
– poslovni subjekti: od 120- do 1100-litrske posode in od 1,3 do 20 m³ posode.
(3) Velikost posode za odpadke za posameznega uporabnika določa izvajalec v skladu z merili za določanje izhodiščne posode.
(4) Barve posod za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat:
– zelena, zelen pokrov – posoda za MKO,
– zelena, rumen pokrov – posoda za odpadno embalažo,
– rjava, rjav pokrov – posoda za BRKO.
(5) Novo nameščene posode morajo biti z ustrezno tehnologijo identificirane.
(6) Število vreč za posameznega uporabnika/gospodinjstvo za posamezne frakcije odpadkov je določeno v skladu z merili za določanje izhodiščne posode/vreče.
(7) Na vrečah je odtisnjen logotip izvajalca zbiranja odpadkov.
(8) Predpisana velikost tipizirane namenske vreče je 120 litrov. Barva teh vreč je naslednja:
– zelene barva – vreča za MKO,
– rumena barva – vreča za odpadno embalažo.
(9) V primerih občasnega povečanja količin MKO in odpadne embalaže lahko uporabnik kupi namenske vreče pri izvajalcu ali pooblaščenem prodajalcu. V ceni vreče so že vračunani vsi stroški ravnanja z odpadki.
7. člen 
(merila za določanje izhodiščne prostornine posode kot podlage za obračun storitev) 
(1) Merilo za določanje izhodiščnega volumna posode/vreče pri uporabnikih je število oseb, kot sledi:
1. Gospodinjstva
Izhodiščna obračunska prostornina posode/vreče se za uporabnika/gospodinjstvo določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih na posamezno posodo, in sicer na podlagi minimalnega volumna posamezne vrste odpadka po osebi in števila odvozov.
vrsta odpadka
minimalna količina za določitev prostornine posode ali vreče/osebo/odvoz
število odvozov
MKO
40 litrov
1 x na 14 dni
BRKO
10 litrov – blokovna gradnja in večstanovanjski objekti
1 x na teden
BRKO in ZVO
120 litrov – individualne hiše
1 x na teden ali na 14 dni
odpadna embalaža
40 litrov
1 x na 14 dni
2. Poslovni objekti in gostinski lokali
vrsta objekta
vrsta odpadkov
minimalna prostornina nameščene posode
število odvozov
poslovni objekti (pisarne, uradi)
MKO
minimalno 120 litrov oziroma 20 litrov/zaposleno osebo
1 x na 14 dni 
poslovni objekt (pisarne, uradi) 
odpadna embalaža
minimalno 120 litrov oziroma 20 litrov/zaposleno osebo
1 x na 14 dni
gostinski lokali
MKO
minimalno 120 litrov oziroma 20 litrov/sedišče
1 x na 14 dni
(2) V primeru, da količina odpadkov pri uporabnikih redno, to je vsaj enkrat mesečno, presega prostornino nameščene posode za odpadke, se uporabniku določi ustrezno povečanje prostornine posode.
(3) V primeru, da pri poslovnih objektih ali gostinskih lokalih nastajajo papir, karton, steklo ali povečana količina embalaže, se za odvoz lahko sklene pogodba z izvajalcem.
V. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC 
8. člen 
(transportne poti) 
(1) Zbiralnice ločenih frakcij in prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopna za neoviran in varen prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljeni od roba prometne poti največ 5 m.
(2) Najmanjša širina dostopne poti do prevzemnega mesta mora biti praviloma 3 m, svetla višina pa praviloma 4 m.
(3) Če je dostopna pot do prevzemnega mesta ožja ali neutrjena tako, da ne omogoča varne vožnje in obračanja vozila za odvoz odpadkov, je izvajalec ni dolžan uporabljati. V tem primeru izvajalec določi odjemno mesto in o tem obvesti uporabnike.
(4) V primeru nesoglasja med uporabnikom in izvajalcem presodi ustreznost uporabe ceste s strani izvajalca pooblaščeni strokovni delavec za varstvo pri delu.
(5) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim radijem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
(6) Transportne poti morajo biti določene tako, da izvajalec ne krši cestnoprometnih predpisov.
(7) Če je dostop do prevzemnega mesta oviran (zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto), izvajalec prevoza odpadkov ne izvede, vendar se šteje kot, da je izvajalec opravil storitev in jo upošteva pri obračunu.
(8) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne službe dolžan uporabnike obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu.
9. člen 
(zbirna in prevzemna mesta) 
(1) Zbirno mesto za odpadke je urejeno v objektu ali na prostem. Zbirno mesto mora:
– ustrezati predpisom za higiensko, tehnično in požarno varnost,
– imeti omogočen pristop in izvoz,
– biti na takšnem mestu, da ne ogroža prometa in prometne varnosti,
– biti v nivoju dovozne poti – cestišča.
(2) Zbirno mesto v objektu mora ustrezati naslednjim pogojem:
– Zračenje prostorov mora biti naravno ali umetno: prostori se zračijo čez streho in ventilacijske odprtine na spodnjem delu vrat, ki morajo imeti rešetno ali žično mrežo;
– Prostor mora imeti električno razsvetljavo, priključek na kanalizacijsko omrežje s požiralnikom in rešetko v podu ter eno točilno mesto s pipo in cevjo za pranje;
– Tla v prostoru morajo biti najmanj 2 % nagnjena proti požiralniku in izdelana iz materiala, ki je odporen na udarce in obrabo in vzdrži obremenitve zaradi prevoza posod. Odvod vode s tal mora biti zavarovan tako, da se ne more zamašiti z odpadki. Stene, strop, tla in vrata prostora morajo biti izdelani iz materiala, ki je odporen proti ognju in vlagi. Stene do višine 1,8 m morajo imeti oblogo, ki se lahko umiva;
– Skozi prostor ne sme voditi napeljava centralnega ogrevanja, v njem ne smejo biti priključki za plin in električni ter plinski števci ipd.
(3) Zbirno mesto na prostem, ki ne predstavljajo individualnih mest posameznih stanovanjskih hiš, mora ustrezati naslednjim pogojem:
– Urejeno mora biti na način, da so posode zavarovane pred soncem, mrazom, padavinami in vetrom.
– Dostop do zbirnega mesta mora biti razsvetljen, zavarovan pred drsenjem, ne sme imeti stopnice in mora biti čim bližje prevzemnemu mestu.
(4) Zbirno mesto na prostem se lahko ogradi s pokončnimi varovalnimi ogradami, ki so lahko iz betonskih elementov, lesenih lamel, žive meje, kombinacije zidu in ozelenitve ipd. v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi MOC.
(5) Zbirna mesta na prostem se uredijo na funkcionalni površini uporabnika odpadkov.
(6) Za postavitev posode na zbirno mesto je potrebno zagotoviti tlorisno površino posod, k temu pa dodati še manipulativno površino.
(7) Na zbirnem mestu je lahko postavljenih več posod za odpadke, ki stojijo v dveh ali več nizih. Razdalja med nizi je 1,2 m.
(8) Zbirna mesta morajo redno vzdrževati in čistiti uporabniki.
(9) Med zbirnim in prevzemnim mestom ter med prevzemnim mestom in mestom praznitve ne sme biti stopnice ali robnikov, ti morajo biti poglobljeni.
(10) Svetla širina dostopa do zbirnega mesta oziroma poti mora biti široka, kot je široka posoda za odpadke povečano za 0,5 metra.
(11) Kadar so med zbirnim in prevzemnim mestom vrata, mora biti svetla širina vrat široka najmanj kot posoda za odpadke povečano za 0,3 metra. Isto velja za poglobljen cestni robnik.
(12) Zbirno mesto mora biti na utrjeni površini (asfalt, beton, plošče, tlak), površino mora utrditi uporabnik sam.
(13) V primeru, da lahko posoda zdrsi z zbirnega mesta, mora uporabnik zbirno mesto urediti tako, da onemogoči drsenje.
(14) Prevzemno mesto za odpadke je mesto, od koder izvajalec stalno odvaža odpadke.
(15) Kadar se uporablja prevzemno mesto tudi kot zbirno mesto, mora biti urejeno po predpisih za zbirno mesto.
(16) Za postavitveno mesto ostalih zabojnikov, s katerimi ne upravlja izvajalec, mora postavitelj teh zabojnikov pridobiti soglasje lastnika zemljišča ter pozitivno mnenje izvajalca za postavitveno mesto, ki ga le-ta izda na podlagi pridobljenih pozitivnih mnenj s strani MOC in s strani ZVKD, v kolikor je glede na postavitveno mesto potrebno.
(17) Določbe tega člena ne veljajo v primerih, ko se nameščajo podzemni zabojniki za odpadke.
10. člen 
(zbiralnice ločenih frakcij) 
(1) Zbiralnice ločenih frakcij (v nadaljevanju: zbiralnice) so praviloma urejene na javnih površinah, v stanovanjskih območjih ter v bližini javnih ustanov tako, da je na vsakih 250 prebivalcev zagotovljena ena zbiralnica.
(2) Zbiralnice so funkcionalno, oblikovno in arhitekturno ustrezno umeščene v prostor glede na značilnosti naselij in dostopnost za vozila za odvoz odpadkov ter grajene na podlagi soglasja in smernic pristojnih občinskih in državnih služb.
(3) Zbiralnice so namenjene vsem uporabnikom iz gospodinjstev.
(4) Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami za odpadke različnih velikosti.
(5) Na območjih, kjer zbiranje ločenih frakcij odpadne embalaže poteka v namenskih posodah/vrečah po sistemu od vrat do vrat, se v zbiralnici ločenih frakcij zagotavlja le prevzem odpadne embalaže iz stekla, papirja in kartona.
VI. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU 
11. člen 
(urejenost, obseg dela in pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru) 
(1) Zbirni center je namenjen za uporabnike iz gospodinjstev z območja MOC.
(2) Zbirni center je urejen prostor, na katerem so delno pokrite površine, kjer so postavljene ustrezno označene posode za odpadke, v katere uporabniki in pooblaščene osebe, zaposlene v zbirnem centru, skladno s predpisi odlagajo odpadke.
(3) V zbirnem centru je uporabnikom iz gospodinjstev v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in v okviru obratovalnega časa omogočeno prepuščanje odpadkov navedenih v Prilogi št.1.
(4) V zbirnem centru je uporabnikom iz gospodinjstev je omogočena tudi oddaja odpadkov navedenih v Prilogi št. 3, vendar le v omejeni letni količini do 4-kratne prostornine prikolice osebnega vozila (skupaj cca 3 m3) – boniteta brezplačnega prevzema odpadkov. Boniteta brezplačnega prevzema v prej navedeni količini je vezana na naslov uporabnika in jo lahko koristi le uporabnik s tega naslova ob osebni identifikaciji (osebni dokument).
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko v zbirnem centru odpadke navedene v Prilogi št. 2 oddajo tudi pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki.
12. člen 
(urnik obratovanja zbirnega centra) 
(1) Na vhodu v zbirni center je na vidnem mestu izobešen urnik obratovanja zbirnega centra s kontaktnimi podatki izvajalca.
(2) Urnik obratovanja Zbirnega centra Bukovžlak:
– ponedeljek–petek: od 6.00 do 20.00
– sobota: od 6.00 do 14.00.
– nedelje in prazniki: zaprto.
VII. POGOSTOST (FREKVENCA) IN URNIKI PREVZEMANJA ODPADKOV 
13. člen 
(minimalna pogostost in urnik prevzemanja posameznih frakcij) 
(1) Pogostost oziroma frekvenco zbiranja komunalnih odpadkov izvajalec določa na letni ravni in jo objavi v urniku odvoza odpadkov, ki ga prejmejo gospodinjstva. Urnik je objavljen na spletni strani izvajalca, kjer je uporabnikom v ta namen na voljo tudi aplikacija Moj dan odvoza odpadkov.
(2) Uporabniki prepuščajo odpadke po minimalni zagotovljeni pogostosti, navedeni v nadaljevanju:
– Mešani komunalni odpadki:
– enkrat na 14 dni; 
– Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže:
– enkrat na 14 dni; 
– Ločeno zbrani BRKO in ZVO:
– enkrat na 14 dni v zimskem času, razen pri večstanovanjskih objektih, pri katerih zbiranje poteka enkrat tedensko vse leto, 
– enkrat tedensko v poletnem času. 
Zimski čas prepuščanja odpadkov je praviloma obdobje od 1. decembra do 31. marca, poletni čas prepuščanja odpadkov pa je obdobje od 1. aprila do 30. novembra.
– Prevzemanje frakcij z zbiralnic ločenih frakcij izvajalec zagotavlja najmanj:
– enkrat na 14 dni za vsako posamezno frakcijo;
– Kosovni odpadki:
– enkrat letno za vsako gospodinjstvo, po naročilu uporabnika; 
– Nevarni odpadki:
– enkrat ali večkrat letno po programu akcij zbiranja nevarnih odpadkov, na celotnem območju občine, na način, določen v 4. členu tega pravilnika. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec na območju starega mestnega jedra, katerega območje je določeno v Zazidalnem načrtu staro mestno jedro Celje (proj. št. 9/83 RC-Planiranje) (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08, 75/12, 15/16 in 27/17) zagotovi bolj pogost prevzem odpadkov pri tistih uporabnikih, ki imajo zaradi prostorskih omejitev manjše posode, kot bi bile po merilih za določanje izhodiščne posode za minimalno zagotovljeno pogostost prevzema, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena.
14. člen 
(pogoji prevzemanja pri sistemu »od vrat do vrat«) 
(1) Uporabniki morajo na dan prevzema posamezne vrste frakcij komunalnih odpadkov postaviti posodo ali vrečo na prevzemno mesto do 6. ure zjutraj, razen če je za posamezno območje dogovorjen drugačen režim.
(2) Izvajalec prazni samo posode za dogovorjen volumen odpadkov. Odpadkov, postavljenih ob posodo, ni dolžan prevzeti. V primeru povečanih potreb morajo uporabniki naročiti dodatno posodo ali si priskrbeti dodatno namensko vrečo za odpadke.
(3) Izvajalec prevzema samo odpadke iz tipiziranih posod in samo tipizirane vreče.
(4) V primeru, ko izvajalec ugotovi, da so v posamezni posodi za odpadke ali v vreči odpadki, ki vanju ne sodijo, odpadkov ni dolžan prevzeti. Izvajalec o tem obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ.
VIII. PODROBNEJŠA VSEBINA KATASTRA ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV 
15. člen 
(vsebina in pogoji za oblikovanje in vzdrževanje katastra) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov vodi zbirko podatkov, ki obsega:
– kataster zbirnih oziroma prevzemnih mest,
– kataster zbiralnic ločenih frakcij odpadkov,
– kataster zbirnih centrov.
(2) Kataster zbirnih mest pri uporabnikih mora vsebovati podatke:
– ime in priimek oziroma firmo uporabnika,
– celoten naslov zbirnega mesta,
– v primeru skupnih prevzemnih mest število članov gospodinjstva posameznega uporabnika,
– velikost in število posod za odpadke po vrstah odpadkov,
– podatek ali uporabnik kompostira BRKO in ZVO v hišnem kompostniku.
(3) Kataster zbiralnic ločenih frakcij vsebuje:
– številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,
– vrste odpadkov po klasifikacijski številki, ki se zbirajo na posamezni zbiralnici,
– velikost posod za posamezno frakcijo.
(4) Kataster zbirnih centrov vsebuje:
– lokacije zbirnih centrov.
IX. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV 
16. člen 
(obveščanje uporabnikov, ozaveščanje in izobraževanje javnosti) 
(1) Izvajalec je dolžan obveščati in osveščati uporabnike o vseh pomembnih dejavnikih, povezanih z izvajanjem javne službe zbiranja odpadkov, ki se nanašajo na pričakovana ravnanja in obveznosti uporabnika, skladno z Odlokom o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 90/11) in tehničnim pravilnikom z namenom doseganja okoljskih ciljev.
(2) Obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje izvajalec zagotavlja na naslednje načine:
– z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način ter na svoji spletni strani najmanj enkrat letno obvesti uporabnike o načinih in urnikih prevzemanja vseh frakcij odpadkov skladno s tehničnim pravilnikom;
– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja nevarnih odpadkov s programom zbiranja po določenih lokacijah;
– izvaja nenehno osveščanje uporabnikov in javnosti o pravilnih načinih in hierarhiji ravnanja z odpadki ter prepuščanju frakcij odpadkov na svoji spletni strani in v lokalnih medijih;
– strokovni delavci izvajalca nudijo posameznim uporabnikom informacije o pravilnem ločevanju odpadkov;
– sredstvom javnega obveščanja posredujejo pomembne informacije v zvezi z izvajanjem javne službe.
17. člen 
(javne prireditve in začasna prodajna mesta) 
(1) Organizatorji prireditev, na katerih nastajajo odpadki ter se odvijajo ali na prostem ali v zaprtih prostorih (šotori, hale, športne dvorane in podobno), morajo najmanj 7 delovnih dni pred prireditvijo o tem obvestiti izvajalca javne službe zbiranja odpadkov in hkrati naročiti posode za komunalne odpadke in sporočiti pričakovano število udeležencev.
(2) Velikost in število ustrezno označenih posod ali vrečk določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je minimalna velikost posode 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno.
(3) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu prireditve prevzeti odpadke iz naročenih posod ali vreč za odpadke.
(4) Stroške najema posod za odpadke in ravnanja z odpadki nosi organizator prireditve.
(5) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator dolžan sam poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva skladno s predpisi, ki urejajo to skupino odpadkov.
(6) Organizatorji čistilnih akcij morajo najmanj en mesec pred načrtovano akcijo z izvajalcem javne službe zbiranja odpadkov dogovoriti potek akcije.
(7) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si morajo v obdobju izvajanja dejavnosti priskrbeti ustrezno število posod oziroma vreč za komunalne odpadke.
18. člen 
(postopek izdajanja soglasij) 
Izvajalec javne službe zbiranja odpadkov izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja v skladu z veljavno področno zakonodajo, Tehničnim pravilnikom in po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku.
19. člen 
(reklamacijski postopki) 
(1) Uporabnik storitev zbiranja odpadkov lahko poda reklamacijo na izvajanje storitve. Izvajalec javne službe se je dolžan na vsako reklamacijo odzvati v roku 3 delovnih dni obravnavati in jo rešiti v čim krajšem možnem času.
(2) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, jo izvajalec poskuša rešiti v dogovoru z uporabnikom, v nasprotnem primeru pritožbo in svoj predlog rešitve z utemeljitvijo posreduje v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske uprave.
XI. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2019
Celje, dne 12. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot