Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3180. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, stran 8631.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 7. redni seji dne 21. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19, dalje odlok), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
rebalans 19
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.827.419
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.813.885
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.646.282
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.513.009
703
Davki na premoženje 
87.973
704
Domači davki na blago in storitve 
45.300
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
167.603
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
126.396
711
Takse in pristojbine 
3.500
712
Globe in druge denarne kazni
14.100
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.500
714
Drugi nedavčni prihodki 
22.107
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
2.500
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.011.034
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
501.243
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
509.791
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.775.610
40
TEKOČI ODHODKI 
672.462
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
154.345
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.115
402
Izdatki za blago in storitve 
481.077
403
Plačila domačih obresti 
3.925
409
Rezerve 
8.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
915.312
410
Subvencije 
9.565
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
650.848
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
105.599
413
Drugi tekoči domači transferi 
149.300
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.131.827
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.131.827
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
56.009
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
19.200
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
36.809
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
51.809
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
55.734
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
226.111
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
83.911
50
ZADOLŽEVANJE
83.911
500
Domače zadolževanje
83.911
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
155.113
55
ODPLAČILA DOLGA
155.113
550
Odplačila domačega dolga
155.113
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–19.393
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–71.202
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–51.809
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
23.484
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 83.911,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 410-2/19
Sodražica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec