Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3144. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči, stran 8459.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Občini Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ).
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: NPŠ), in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ, in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a. imajo svoj sedež v občini,
b. so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljnjem besedilu: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
c. izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
d. imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroški izvedbe programov,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci).
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijska športna dejavnost
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v Pogojih in merilih za izbor in vrednotenje programov na področju športa.
II. POSTOPKOVNE DOLOČBE 
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki za posamezno koledarsko leto opredeli športne programe in področja, ki so prepoznani kot javni interes občine. Predlog LPŠ pripravi občinska uprava v sodelovanju s Komisijo za šport in ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij,
– pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov in področij v okviru LPŠ.
(3) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
(4) Proračunska sredstva, določena v LPŠ, se razdeli na osnovi javnega razpisa (JR), razen sredstev za športne objekte in površine (tč. 2.1. in 2.2. šestega člena Odloka), ki so neposredno določena z vsakoletnim proračunom.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Županja s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je sestavljena iz treh članov. Predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe.
(2) Pri sestavi in delu komisije je treba spoštovati določila 20. člena ZŠpo-1 glede sorodstvene in interesne povezanosti z vlagatelji ter drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na nepristranskost.
(3) Naloge komisije so:
a. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
b. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
c. ocena vlog na podlagi pogojev in meril, navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
d. oblikovanje predloga izbire in višine sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih,
e. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo in dopolnitev odloka in meril,
f. vodenje zapisnikov o svojem delu,
g. izvedba ostalih nalog, ki jih določi županja.
(4) V sklepu o imenovanju lahko županja podrobneje opredeli naloge, način dela komisije in roke za izvedbo nalog. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev na komisiji je potrebna večina članov.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi občinska uprava.
9. člen 
(JR in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ občina objavi JR za sofinanciranje LPŠ.
(2) Objava JR mora vsebovati:
a. ime in naslov naročnika,
b. pravno podlago za izvedbo JR,
c. predmet JR,
d. navedbo pogojev za kandidiranje na JR,
e. navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
f. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
g. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
h. rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
i. datum in način odpiranja vlog,
j. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
k. navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
l. informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
a. razpisne obrazce,
b. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
c. informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,
d. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina obvestilo o JR objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Celotno besedilo JR in razpisno dokumentacijo pa na občinski spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga šport« in navedbo JR, na katerega se nanaša.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se le v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
a. kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
b. imena navzočih članov komisije,
c. naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
d. ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(7) V primeru, da komisija ugotovi nepravilnosti pri sami izvedbi postopka razpisa, take ugotovitve zapiše na zapisnik in lahko odredi prekinitev postopka do odprave nepravilnosti ali pa razveljavi postopek razpisa in z novim razpisom pravilno zagotovi interese udeležencev.
11. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.
12. člen 
(pregled, ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in pravilnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisa ter jih oceni na podlagi pogojev, kriterijev in meril določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
(2) Na osnovi opravil iz prejšnjega odstavka komisija pripravi predlog izbire in višine sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih, pri čemer upošteva določila 27. člena ZŠpo-1.
13. člen 
(odločba o izbiri) 
Na osnovi predloga komisije odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ izda pristojni organ občinske uprave in jo vroči vlagatelju. Dokončna odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
14. člen 
(ugovor) 
Zoper sklep o zavrnjenih ali zavrženih vlogah lahko vlagatelj poda ugovor v roku osmih dni po prejemu.
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR in da mu sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži ugovor v roku osmih dni od vročitve odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) O pritožbi odloči županja v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev županje je dokončna. O svoji odločitvi obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev županje je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi vlagatelji.
15. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ županja sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
a. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
b. vsebino in obseg dejavnosti,
c. čas realizacije dejavnosti,
d. višino dodeljenih sredstev,
e. terminski plan porabe sredstev,
f. način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
g. način nakazovanja sredstev izvajalcu,
h. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
i. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
j. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
k. druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe/področja v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvajata občinska uprava in Nadzorni odbor.
18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi) 
Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:
– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,
– športna društva, ki izvajajo LPŠ,
– športna društva s statusom društva v javnem interesu, ki ne izvajajo LPŠ.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči z dne 29. 2. 2008 in Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Kanal ob Soči.
20. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2019-26
Kanal ob Soči, dne 14. novembra 2019
Županja 
Občine Kanal
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost