Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Št. 344-0004/2019 Ob-3448/19, Stran 2462
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13, 21/18 – ZNOrg), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), v povezavi s 7. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 24/19) in 6. členom Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) Občina Ig objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, elektronski naslov: info@obcina-ig.si, matična številka: 5874769, ID za DDV: SI 47731206, transakcijski račun: 01237-0100000320.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 24/19).
3. Predmet javnega razpisa: je izbira izvajalca za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig.
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom oziroma lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s predpisi ter vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Ig.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje desetih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik oziroma upravljalec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito, pomoč in nastanitev zapuščenih živali;
– da ima poravnane davke in prispevke;
– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– da izkaže kadrovsko, organizacijsko in tehnično sposobnost za izvajanje koncesije;
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev;
– da ima najmanj triletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi;
– da izkaže finančno usposobljenost;
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v tem javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi v zadnjih treh letih (št. referenc),
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
Merila in točkovanje sta podrobneje določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Ig.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, najpozneje do 17. 12. 2019 do 12. ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4) Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov),
– fotokopija odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (prej Veterinarske uprave RS), s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
– fotokopija pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopija odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija),
– reference,
– fotokopija cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
– fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
– fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja storitev oskrbe zapuščenih živali.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
11. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 17. 12. 2019 do 12. ure. Prijave se sprejemajo na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Prijava je pravočasna, če do 10. ure prispe po pošti, oziroma je osebno oddana na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov koncendenta: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 2019 ob 13.30, v sejni sobi Občine Ig, Banija 4, Ig. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. V primeru, da zastopa ponudnika zakoniti zastopnik, pooblastilo ni potrebno, ampak mora predložiti ustrezni osebni dokument.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da v roku 3 dni od prejema obvestila prijavo dopolnijo.
Nepopolne prijave, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prijave, ki bodo nepravočasno prispele, se s sklepom zavrže. Prijave, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku izvede pogajanja.
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih prijav. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca dni od dneva, ko jo prejme.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Ig bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja prijav.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na:
– spletni strani Občine Ig www.obcina-ig.si in
– na vložišču Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak delovni dan v času uradnih ur.
Kontaktna oseba: Andreja Zdravje, tel. 01/28-02-324, elektronski naslov: andreja.zdravje@obcina-ig.si.
Občina Ig