Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Ob-3482/19, Stran 2479
Na podlagi 80. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), 32. in 33. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 34/08, 58/11 in 50/12) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, z dne 26. 12. 2018 z vsemi spremembami in dopolnitvami, se objavlja javni razpis za imenovanje
generalnega direktorja 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (m/ž), šifra delovnega mesta B017391
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki v skladu z zakonodajo in predpisi, izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj VII. raven izobrazbe,
– aktivno obvlada en svetovni jezik (npr. angleščina, francoščina, nemščina ali španščina),
– ima najmanj petnajst let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– predloži dolgoročno strategijo razvoja Zavoda RS za zaposlovanje za mandatno obdobje1,
1 Podatke za pripravo strategije zavoda lahko kandidati dobijo na spletni strani zavoda www.ess.gov.si.
– ima opravljen strokovni izpit skladno z Aktom o strokovnih izpitih v Zavodu RS za zaposlovanje oziroma ga bo opravil v roku petih mesecev od sklenitve delovnega razmerja,
– ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP) oziroma ga bo opravil v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, zavod predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost njegovega poslovanja.
Za generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, razen osebe:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestajanju kazni zapora,
– ki ji je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– ki je bila kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti sodbe,
– zoper katero je vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati k prijavi priložijo:
1. Življenjepis in opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje pogoja vodstvenih in delovnih izkušenj;
2. Strategijo razvoja Zavoda RS za zaposlovanje za mandatno obdobje;
3. Izjavo, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestajanju kazni zapora;
4. Izjavo, da jim niso bili izrečeni varnostni ukrepi prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
5. Izjavo, da ni bil kot direktor zavoda ali poslovodnega organa oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti sodbe;
6. Izjavo, da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. Dokazilo o izobrazbi;
8. Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve oziroma izjavo, da je kandidat seznanjen, da bo moral opraviti izpit za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, v roku petih mesecev od sklenitve delovnega razmerja;
9. Dokazilo o opravljenem izpitu iz ZUP-a oziroma izjavo, da je kandidat seznanjen, da bo moral opraviti strokovni izpit iz zakona o upravnem postopku – druga stopnja, v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidat lahko poda Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz 3. do 9. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora prijavi sam predložiti ustrezna dokazila (overjene fotokopije ali originali).
Generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo, za mandatno dobo pet let. Z imenovanim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Predviden začetek dela je 31. 1. 2020, kraj opravljanja dela je na sedežu Zavoda RS za zaposlovanje.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev z navedenimi prilogami naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi, in sicer na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, z oznako na ovojnici »Za javni razpis generalnega direktorja ZRSZ – Ne odpiraj« ali na elektronski naslov gpzrsz@ess.gov.si z enakim pripisom.
Upoštevale se bodo samo pravočasne, pravilno opremljene in popolne prijave kandidatov. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Veljavnost elektronske prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Zavod RS za zaposlovanje