Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Ob-3450/19, Stran 2476
Na podlagi 20. člena Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. skupščina javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. razpisuje delovno mesto
direktorja 
javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. (m/ž)
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj sedmo raven izobrazbe,
– da ima najmanj sedem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih ali vodilnih mestih in
– da poleg slovenskega jezika uporablja še vsaj en jezik Evropske unije.
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. življenjepis,
2. dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,
3. fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, iz katerega morajo biti razvidni: stopnja in smer izobrazbe, datum ter številka diplomske listine in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
4. opis vseh delovnih izkušenj, iz katerega mora biti predvsem razvidno, koliko izkušenj si je kandidat pridobil na vodstvenih ali vodilnih mestih in na katerem področju,
5. izjavo, da kandidat poleg slovenskega jezika uporablja še vsaj en jezik Evropske unije,
6. vizijo delovanja in razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje,
7. pisno izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), da:
– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo vsaj pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
8. pisno izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, v primeru izbire dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alinee 7. točke iz uradnih evidenc.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku tega obdobja lahko ponovno imenovan.
Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili priporočeno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja« na naslov: Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje. Rok za prijavo je 15 dni in prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po zaključenem postopku.
Skupščina javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.