Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Ob-3480/19, Stran 2478
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 79/12 in 12/17) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktor/ica
Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja, ki opravlja tudi dela in naloge enega od vodij zavodovih enot, se opravljajo na sedežu zavoda Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija.
Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
– da imajo najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na primerljivih delovnih mestih ter ustrezne organizacijske sposobnosti,
– opravljen strokovni izpit s področja svojega dela,
– da strokovno poznajo delo in področja delovanja zavoda.
Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in pooblastilo, da kandidat dovoljuje Občini Litija pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev iz uradnih evidenc,
– kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana izobrazba,
– kopijo dokumenta, iz katerega bo razvidno, da ima s področja svojega dela opravljen strokovni izpit,
– kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in ustreznih organizacijskih sposobnosti ter v katerem bo izkazano, da strokovno pozna delo in področja delovanja zavoda,
– program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja JZKMŠ Litija«, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in v enem od dnevnih časopisov, ki izhajajo na celotnem območju RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, odgovorna oseba: Ivan Matijević, tel. 01/89-63-427, vsak dan med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: ivan.matijević@litija.si.
Občina Litija