Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3181. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13
3182. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij

Odloki

3183. Odlok o razglasitvi Arheološkega najdišča Gradišče nad Bašljem za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

3184. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020
3185. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020

MINISTRSTVA

3186. Odredba o enotnem načrtu klasifikacijskih znakov za upravne enote
3187. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v pravosodju

BANKA SLOVENIJE

3188. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka
3189. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3190. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šmarje pri Jelšah

OBČINE

Kranj

3191. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj
3192. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj
3193. Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj

Lendava

3194. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
3195. Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah
3196. Odlok o oglaševanju v Občini Lendava
3197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva
3198. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine na pokopališčih v Občini Lendava
3199. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega člana občinskega sveta
3200. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega člana občinskega sveta

Sveti Jurij ob Ščavnici

3201. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

POPRAVKI

3202. Tehnični popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2019

PREKLICI

3203. Preklic objave Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj
3204. Preklic objave Odloka o sofinanciranju programov s področja veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj