Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3186. Odredba o enotnem načrtu klasifikacijskih znakov za upravne enote, stran 8646.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) v zvezi z desetim odstavkom 45. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) minister za javno upravo izdaja
O D R E D B O 
o enotnem načrtu klasifikacijskih znakov za upravne enote 
1. člen 
S to odredbo se določi enotni načrt klasifikacijskih znakov za upravne enote (v nadaljnjem besedilu: enotni načrt klasifikacijskih znakov).
2. člen 
Enotni načrt klasifikacijskih znakov vsebuje navedbo klasifikacijskih znakov, opis klasifikacijskih znakov in rok hrambe dokumentarnega gradiva.
Klasifikacijski znaki, opis klasifikacijskih znakov in rok hrambe dokumentarnega gradiva iz prejšnjega odstavka so določeni v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
3. člen 
Ne glede na roke hrambe iz Priloge te odredbe, se dokumentarno gradivo hrani najmanj dve leti, če gre za:
– dokumentarno gradivo v zadevah, v katerih se zahtevek zavrže, in v katerih se postopek ustavi zaradi umika zahtevka,
– dokumentarno gradivo, ki je prejeto zaradi informiranja ali v vednost,
– dokumentarno gradivo, ki je podlaga za vpis dejstev v uradne evidence in registre, in vloge za izdajo potrdil iz uradnih evidenc in registrov.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 020-128/2019-22
Ljubljana, dne 20. novembra 2019
EVA 2019-3130-0039
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo