Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3195. Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah, stran 8719.

  
Na podlagi 4. točke 189. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 9. redni seji dne 20. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah 
I. POJEM IN OBSEG PREDKUPNE PRAVICE 
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Lendava (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih naselij: Banuta-Bánuta, Benica, Čentiba-Csente, Dolga vas-Hosszúfalu, Dolgovaške gorice-Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi-Völgyifalu, Dolnji Lakoš-Alsólakos, Gaberje-Gyertyános, Genterovci-Göntérháza, Gornji Lakoš-Felsőlakos, Hotiza, Kamovci-Kámaháza, Kapca-Kapca, Kot-Kót, Lendava-Lendva, Lendavske gorice-Lendvahegy, Mostje-Hidvég, Petišovci-Petesháza, Pince-Pince, Pince Marof-Pince major, Radmožanci-Radamos, Trimlini-Hármasmalom, Brezovec del, oziroma po novem Mirišče.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000 in so del obstoječih prostorskih planov:
– PUP Nižinski
– PUP Gričevnati
– PUP za mesto Lendava.
Na teh območjih občina lahko uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan javni interes občine in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če je nakup nepremičnine predviden v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem in ima za ta namen v proračunu zagotovljena tudi sredstva.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture, ki se skladno s predpisom o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena uvrščajo v kategorijo »24 Drugi gradbeni inženirski objekti«.
3. člen 
Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča na katerih je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura; ceste, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselja, kot je določeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
4. člen 
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
5. člen 
(1) Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma z drugimi predpisi.
(2) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
6. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. in 3. členu tega odloka po postopku, ki ga določa zakon.
7. člen 
O uveljavljanju ali ne uveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča občinska uprava.
III. PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah (Uradni list RS, št. 65/03).
Št. 007-0015/2019-4
Lendava, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar