Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva, stran 8726.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 13. in 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 4. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 9. redni seji dne 20. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva (Uradni list RS, št. 8/16), se v 6. členu v tabelo med dejavnosti zavoda doda besedilo:
»G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu«
2. člen 
V zadnji alineji 13. člena se na začetku stavka doda »ob predhodnem soglasju ustanovitelja«.
3. člen 
V 17. členu se v drugem odstavku drugi del stavka »k aktom iz tretje, pete, šeste in sedme alineje pa daje predhodno soglasje še ustanovitelj« zamenja z »k aktom iz druge, tretje, šeste in sedme alineje pa daje predhodno soglasje še ustanovitelj«.
4. člen 
V deveti alineji 21. člena se v stavku »daje strokovne in druge pobude ter predloge v zvezi z programi zavoda« popravi slovnična napaka in se »z« zamenja s »s«.
5. člen 
24. člen se spremeni tako, da besedilo iz četrte alineje drugega odstavka »daje soglasje k statutu zavoda« prenese pod prvo alinejo tretjega odstavka in se črta druga alineja tretjega odstavka »daje soglasje k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest«.
6. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0010/20115-8
Lendava, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost