Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3182. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij, stran 8642.

  
Na podlagi tretjega odstavka 181. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij 
1. člen 
V Uredbi o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij (Uradni list RS, št. 105/10 in 96/14) se v 1. členu besedilo »Direktivo 2013/38/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L št. 218 z dne 14. 8. 2013, str. 1)« nadomesti z besedilom »Direktivo EU 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 61)«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku na koncu 21. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 22., 23. in 24. točka, ki se glasijo:
»22. »ro-ro potniška ladja« je plovilo, na katero se lahko zapeljejo cestna ali železniška vozila, ki prevažajo več kot 12 potnikov;
23. »hitro potniško plovilo« je plovilo v skladu s Pravilom X/1 konvencije SOLAS, ki prevaža več kot 12 potnikov;
24. »linijski prevoz« je zaporedje potovanj ro-ro potniških ladij ali hitrih potniških plovil med dvema ali več istimi pristanišči ali iz istega pristanišča in nazaj brez vmesnih postankov:
a) v skladu z objavljenim voznim redom ali
b) so tako redna ali pogosta, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje.«.
3. člen 
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba se uporablja tudi za inšpekcijske preglede ro-ro potniških ladij in hitrih potniških plovil, ki se opravijo izven pristanišča ali stran od sidrišča med linijskim prevozom iz 10.a člena te uredbe.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
4. člen 
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »člena« doda besedilo »ali 10.a člena te uredbe«.
5. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(inšpekcijski pregledi ro-ro potniških ladij in hitrih potniških plovil, ki opravljajo linijske prevoze) 
(1) Pomorski inšpektor opravi inšpekcijski pregled ro-ro potniške ladje ali hitrega potniškega plovila, ki opravlja linijske prevoze, v skladu s Prilogo XIV, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Pomorski inšpektor pri načrtovanju inšpekcijskih pregledov ro-ro potniške ladje ali hitrega potniškega plovila upošteva načrt opravljanja prevozov in vzdrževanja ro-ro potniške ladje ali hitrega potniškega plovila.
(3) Kadar je ro-ro potniška ladja ali hitro potniško plovilo predmet inšpekcijskega pregleda v skladu s Prilogo XIV te uredbe, se inšpekcijski pregled zabeleži v bazo podatkov inšpekcijskih pregledov in upošteva za namene iz 7. in 8. člena te uredbe ter se vključi v skupno število letnih inšpekcijskih pregledov, ki jih opravi posamezna država članica v skladu s 4. členom te uredbe.
(4) Za ro-ro potniške ladje in hitra potniška plovila na linijskih prevozih, ki so pregledana v skladu s tem členom, se ne uporabljajo določbe prvega odstavka 6. člena, točka a) 7. člena in 10. člen te uredbe.
(5) Ro-ro potniške ladje ali hitra potniška plovila, ki so predmet izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z b) točko 7. člena te uredbe, pomorski inšpektor izbere za inšpekcijski pregled v skladu z delom II 3A(c) in 3B(c) Priloge I te uredbe. Inšpekcijski pregledi, opravljeni v skladu s tem odstavkom, ne vplivajo na časovni razmik med inšpekcijskimi pregledi, ki so določeni v 2. točki Priloge XIV te uredbe.
(6) Pomorski inšpektor lahko dovoli, da ga med inšpekcijskim pregledom ro-ro potniške ladje ali hitrega potniškega plovila kot opazovalec spremlja inšpektor države pristanišča druge države članice Evropske unije. Kadar je zastava plovila enaka zastavi države članice, pomorski inšpektor na prošnjo povabi predstavnika države zastave, da kot opazovalec spremlja pomorskega inšpektorja.«.
6. člen 
V 11. členu se tretji in četrti odstavek črtata.
7. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku v prvi in drugi alineji črta besedilo »ali ji je v skladu z Direktivo 1999/35/ES izrečena prepoved opravljanja linijskih prevozov«.
8. člen 
V Prilogi I se v II. delu v točkah 2., 2A. in 2B. beseda »dodatni« nadomesti z besedo »izredni«.
9. člen 
V Prilogi IV se za 48. točko dodata novi 49. in 50. točka, ki se glasita:
»49. Potrdilo o popisu nevarnih materialov ali izjava o skladnosti v skladu z 28. členom Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES
50. Listina o skladnosti, izdana v skladu s 25. členom Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES«.
10. člen 
Za Prilogo XIII se doda nova Priloga XIV, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 21. decembra 2019.
Št. 00710-31/2019
Ljubljana, dne 28. novembra 2019
EVA 2018-2430-0089
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik