Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3194. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava, stran 8716.

  
Občinski svet Občine Lendava je na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17 – GZ), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) na 9. redni seji dne 20. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se v Občini Lendava na območjih, ki jih določa ta odlok, ureja odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen 
Nadomestilo se odmerja zavezancu na podlagi odločbe pristojnega davčnega organa, glede na točkovanje iz tega odloka. Davčni organ izda odločbo po uradni dolžnosti na podlagi predpisa, ki ureja davčni postopek, tega odloka in sklepa o vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se odmerja nadomestilo. Davčni organ izda odločbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek.
Nadomestilo plačujejo zavezanci v dveh obrokih. Datum zapadlosti posameznega obroka predlaga davčnemu organu občinska uprava.
II. OPREDELITEV POJMOV 
3. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik ali drug uporabnik), od katerih se plačuje nadomestilo. Če uporabnik stavbe ni znan, je zavezanec za plačilo nadomestila lastnik nepremičnine.
V primeru solastništva je zavezanec za plačevanje nadomestila le tisti od solastnikov, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo. Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu solastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu oziroma na zahtevo solastnika tudi vsakemu solastniku posebej. V primeru, da do dogovora med solastniki o zavezancu ne pride, se nadomestilo odmeri vsakemu solastniku sorazmerno z njegovim lastniškim deležem.
4. člen 
Na območju Občine Lendava se odmerja in plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč.
5. člen 
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih so na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja zgrajeni stanovanjski objekti, parkirišča, vinske kleti, počitniške hiše ali poslovni objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih objektov, parkirišč, vinskih kleti, počitniških hiš in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku in se zanje plačuje nadomestilo, če imajo urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, v kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
Za nezazidana stavbna zemljišča se ne štejejo tista zemljišča, na katerih velja trajna ali začasna prepoved gradnje, zemljišča na katerih poteka energetska infrastruktura, javni plinovod ali druga gospodarska javna infrastruktura, zaradi katere je motena uporaba stavbnega zemljišča do te mere, da na njej ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt, vinsko klet, zidanico, počitniško hišo ali poslovni objekt.
III. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO 
6. člen 
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine Lendava. Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na območjih z oznako:
PUP ML: v mejah ureditvenega območja mesta Lendave (mesto Lendava),
PUP ND: v mejah ureditvenih območij ostalih strnjenih naselji v Občini Lendava (nižinski del),
PUP GD: območja razpršene gradnje, v katero spadajo tudi vinorodni okoliši, ki se vsa nahajajo znotraj meja, v prostorskih sestavinah planskih aktov opredeljenih območij stavbnih zemljišč v Občini Lendava (gričevnat del).
Grafične karte s prikazom navedenih območij so izdelane na katastrski podlagi digitalnega katastrskega načrta. Zavezancu se na njegovo zahtevo omogoči vpogled v grafične karte na sedežu občinske uprave.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
7. člen 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. lega stavbnega zemljišča glede na ureditveno območje;
2. namen uporabe stavbnega zemljišča (dejanska raba stavbe ali dela stavbe);
3. površina stavbe ali dela stavbe oziroma površina nezazidanega stavbnega zemljišča;
4. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave.
8. člen 
Opremljenost stavbnega zemljišča (zazidanega in nezazidanega) s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami individualne in skupne rabe in možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Opremljenost 
Število točk
1. asfaltirana cesta 
10
2. javna razsvetljava
10
3. vodovodno omrežje
15
4. električno omrežje
15
5. kanalizacijsko omrežje
15
6. telekomunikacijsko omrežje
10
7. urejeni pločniki (asfalt, tlakovci)
10
8. plinovodno omrežje
10
Pri izračunu nadomestila se upošteva tudi možnost priklopa na komunalne in druge objekte ter naprave individualne in skupne rabe, če je priklop na omrežje možen v razdalji 50 m ali manj od meje stavbnega zemljišča.
9. člen 
Pri merilu glede na lego in namen uporabe se ta del nadomestila za stavbna zemljišča (zazidana in nezazidana) obračunava po naslednji tabeli:
LEGA ZEMLJIŠČA (območja)
NAMENU PORABE
Stanovanjski namen
Neprofitne dejavnosti
Ostale profitne dejavnosti
Proizvodnja in prodaja naftnih derivatov in pridobivanje drugih mineralnih surovin
Vinske kleti in zidanice
PUP ML 
40
50
100
1.500
50
PUP ND 
30
40
80
1.000
40
PUP GD 
20
30
60
500
30
10. člen 
Podatek o namenu uporabe (dejanska raba stavbe ali dela stavbe), površini in drugih informacijah, na podlagi katerih se določa nadomestilo, so podatki iz Registra nepremičnin, Katastra stavb, Zemljiškega katastra in drugih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS.
Kot površina stanovanjskega objekta se šteje neto tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter neto tlorisna površina garaž za avtomobile.
Kot površina vinske kleti ali zidanice se šteje neto tlorisna površina stavbe oziroma dela stavbe.
Kot poslovna površina se šteje neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita in pokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, gostinski vrtovi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
11. člen 
Večje motnje pri uporabi stavnih zemljišč ugotovi komisija občinske uprave, ki jo imenuje župan občine s sklepom.
Večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča so zlasti:
– strmi relief terena,
– potek javnega hudourniškega odvodnika po zemljišču,
– plazovita območja in
– druge motnje zemljišča, ki onemogočajo gradnjo.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
12. člen 
Vrednost točke vsako koledarsko leto določi občinski svet s sklepom. Če občinski svet do 31. decembra v letu pred odmero ne sprejme nove vrednosti točke, se uporabi zadnja veljavna vrednost točke.
13. člen 
Višina nadomestila se določi po naslednji formuli:
Nadomestilo = površina x višina točk x vrednost točke x korekcijski faktor K x 12 (št. mesecev)
Korekcijski faktorji, ki se upoštevajo pri izračunu nadomestila so naslednji:
– Počitniške hiše in vinske kleti, ki niso vezane na obdelavo vinogradov K = 3
– za vinske kleti in zidanice, ki so vezane na obdelavo vinogradov K = 1
– za nezazidana stavbna zemljišča K = 0,03
– za ostala zazidana stavbna zemljišča K = 1
Korekcijski faktor iz prve alineje prvega odstavka tega člena, se uporabi za vinske kleti oziroma zidanice, oziroma počitniške hiše, katerih lastniki ali uporabniki niso vpisani v register pridelovalcev grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov ali v register kmetijskih gospodarstev. Podatki o zavezancih za nadomestilo, se pridobijo na podlagi predpisanega registra, ki ga vodi pristojna upravna enota.
Za lastnike oziroma uporabnike vinskih kleti ali zidanic, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, se uporabi korekcijski faktor iz druge alineje prvega odstavka tega člena. Podatki o zavezancih za nadomestilo, se pridobijo na podlagi registrov iz prejšnjega odstavka tega člena, ki ju vodi pristojna upravna enota.
Nadomestilo se izračuna ločeno za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori, se izračun nadomestila opravi ločeno.
14. člen 
Zavezanci so dolžni sporočiti občinski upravi vse okoliščine, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo zavezanca najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega člena med letom, vendar pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je sprememba nastala.
Spremembe, ki so nastale po izdaji odločbe o odmeri nadomestila, se upoštevajo od začetka novega koledarskega leta, ki sledi spremembi.
V kolikor se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je že bila izdana odločba o odmeri nadomestila, se uporabijo določila pritožbenega postopka kot ga opredeljuje zakon, ki ureja davčni postopek.
VI. OPROSTITVE IN ZNIŽANJA PLAČILA NADOMESTILA 
15. člen 
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja:
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za objekte za potrebe obrambe in zaščite,
– za objekte, ki so v lasti Občine Lendava in so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti,
– za objekte, ki so v lasti krajevnih skupnosti in so namenjeni za opravljanje njenih lastnih dejavnosti,
– za objekte javnih zavodov, skladov in agencij, katerih ustanovitelj je Občina Lendava,
– za objekte za potrebe humanitarnih organizacij,
– za objekte javne gospodarske infrastrukture,
– za objekte, ki služijo za požarno varnost.
16. člen 
Fizične osebe lahko uveljavljajo oprostitev plačila nadomestila zaradi materialne ogroženosti. O oprostitvah plačila nadomestila odloča na podlagi pisne vloge zavezanca občinska uprava za vsako leto posebej. Vloga za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec do konca meseca januarja za tekoče leto.
Plačevanja nadomestila so oproščeni zavezanci, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, kar morajo dokazovati z ustrezno prilogo k vlogi.
O vlogi odloči občinska uprava po pravilih splošnega upravnega postopka.
17. člen
Plačila nadomestila se na njegovo zahtevo za dobo 5 let oprosti zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča (komunalni prispevek).
Zavezanca se za dobo 5 let oprosti plačila nadomestila od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo.
O vlogi odloči občinska uprava po pravilih splošnega upravnega postopka
18. člen 
Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom se lahko zniža plačilo nadomestila, če so v letu pred odmero nadomestila zaposlili nove delavce vsaj za obdobje dveh let s stalnim bivališčem v Občini Lendava. Višina znižanja je razvidna iz naslednje tabele:
Nove zaposlitve v  % glede na zadnje število zaposlenih
Višina znižanja nadomestila v  % 
od celotne višine nadomestila
do 10
15
več kot 10 do 20
20
več kot 20 do 30
25
več kot 30
30
Vlogo za zmanjšanje plačila skupaj z dokazili vložijo zavezanci pri občinskem organu do konca meseca januarja za tekoče leto. Znižanje nadomestila se upošteva v tekočem letu. Kot dokazilo o novi zaposlitvi se šteje izključno samo zaposlitev registriranega iskalca zaposlitve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
19. člen 
Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v 15 dneh po nastanku novih okoliščin, ki bi vplivale na odmero nadomestila občinski upravi ne sporoči vseh okoliščin oziroma sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila (14. člen).
Z globo 700,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
Z globo 400,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 250,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
VIII. NADZOR 
20. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši občinska inšpekcijska služba.
IX. KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
22. člen 
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list RS. št. 80/17).
Št. 007-0014/2019-4
Lendava, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost