Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4. 12. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3205. Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)
3206. Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO)
3207. Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F)
3208. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)
3209. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3210. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika

OBČINE

Idrija

3211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
3212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija
3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Spodnja Idrija
3214. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ID_51/2_SSe na zemljiščih parc. št. 2577 in 2580/4, k.o. Idrija – mesto
3215. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
3216. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2020
3217. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2020
3218. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija
3219. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2020

Ljubljana

3220. Akt o spremembi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju«
3221. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

Rečica ob Savinji

3222. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji – SD OPN 1

Rogaška Slatina

3223. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020

Šmartno pri Litiji

3224. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji
3225. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP Litija d.o.o.
AAA Zlata odličnost