Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4. 12. 2019

Kazalo

3207. Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F), stran 8740.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2019.
Št. 003-02-9/2019-7
Ljubljana, dne 30. novembra 2019
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-F) 
1. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A) se 130.c člen spremeni tako, da se glasi:
»130.c člen 
(urna postavka) 
(1) Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur.
(2) Ob spremembi minimalne plače minister, pristojen za delo, določi nov znesek minimalne bruto urne postavke.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A).
Št. 411-01/19-23/31
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EPA 691-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti