Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4. 12. 2019

Kazalo

3206. Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO), stran 8739.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO) 
Razglašam Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2019.
Št. 003-02-10/2019-9
Ljubljana, dne 30. novembra 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O IZPLAČILU NEIZPLAČANEGA DODATKA ZA NEGO OTROKA (ZINDNO) 
1. člen
(vsebina zakona) 
(1) Ta zakon ureja pravico do izplačila neizplačanega dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(2) Ta zakon ureja povrnitev stroškov pravdnega in izvršilnega postopka, ki so nastali upravičencu ali upravičenki po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) v zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti države zaradi neizplačanega dodatka za nego otroka.
2. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do izplačila neizplačanega dodatka za nego otroka je eden od staršev otroka ali druga oseba v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega zakona.
3. člen 
(pogoji in obdobje upravičenosti) 
(1) Upravičenec je upravičen do izplačila neizplačanega dodatka za nego otroka, če je kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z veljavnim zakonom, ki je urejal starševsko varstvo in družinske prejemke, izpolnjeval pogoje za pridobitev dodatka za nego otroka in ga ni prejel ter
– je otrok prejemal dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– je bil otrok v skladu z zakonom, ki ureja osnovno šolo, vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja do 26. leta starosti.
(2) Upravičencu se pravica do izplačila neizplačanega dodatka za nego otroka prizna za obdobje, v katerem je izpolnjeval pogoje iz prejšnjega odstavka.
4. člen 
(višina dodatka in stroški) 
(1) Upravičencu za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje iz prejšnjega člena, pripada znesek dodatka za nego otroka v višini 102,40 eura ali 204,80 eura. Upravičencu za neizplačani dodatek za nego otroka zamudne obresti ne pripadajo.
(2) Upravičencu se povrnejo stroški pravdnega in izvršilnega postopka v zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti države zaradi neizplačanega dodatka za nego otroka, ki jih je upravičenec do uveljavitve tega zakona povrnil po pravnomočni sodni odločbi Republiki Sloveniji in centru za socialno delo.
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo terjatve Republike Slovenije in centra za socialno delo do upravičenca iz naslova povrnitve stroškov pravdnega in izvršilnega postopka v zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti države zaradi neizplačanega dodatka za nego otroka, ki so nastale do uveljavitve tega zakona in še niso bile povrnjene.
(4) Upravičenec je ne glede na določbe zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč, o vračilu sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči, oproščen povrnitve stroškov pravdnega in izvršilnega postopka v zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti države zaradi neizplačanega dodatka za nego otroka, ki so bili izplačani iz naslova brezplačne pravne pomoči.
5. člen 
(postopek) 
(1) V postopku za priznanje pravice do izplačila neizplačanega dodatka za nego otroka po tem zakonu odloča na zahtevo upravičenca center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče, na podlagi mnenja zdravniške komisije v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(2) Upravičenec vloži vlogo za uveljavitev pravice do neizplačanega dodatka za nego otroka po tem zakonu in povrnitev stroškov iz drugega odstavka prejšnjega člena v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(3) Glede vprašanj postopka za priznanje pravice do izplačila neizplačanega dodatka za nego otroka po tem zakonu, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, o postopku uveljavljanja pravic do družinskih prejemkov.
6. člen 
(zagotovitev sredstev) 
Sredstva za izplačila po tem zakonu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen 
(izključitev iz dohodkov) 
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, se izplačila po tem zakonu ne štejejo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja dohodnino, se od izplačil, izplačanih po tem zakonu, dohodnina ne plača.
8. člen 
(zbirka podatkov) 
(1) Za namen odločanja o pravici do neizplačanega dodatka za nego otroka po tem zakonu se za upravičenca in otroka v zbirki podatkov o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, iz zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, zbirajo podatki, ki se v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, zbirajo zaradi vodenja zbirke podatkov o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.
(2) Glede vprašanj v zvezi z obdelovanjem, sporočanjem in varstvom podatkov iz prejšnjega odstavka se uporablja zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(3) Podatki iz zbirke podatkov iz prvega odstavka tega člena se hranijo pet let po pravnomočnosti odločitve o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka po tem zakonu.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/19-39/14
Ljubljana, dne 22. novembra 2019
EPA 777-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik