Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3226. Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK)
3227. Zakon o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B)
3228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3229. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3230. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3289. Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski
3290. Uredba o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
3291. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019

Sklepi

3292. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022
3293. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020

MINISTRSTVA

3231. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
3232. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor

USTAVNO SODIŠČE

3233. Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o prekrških

BANKA SLOVENIJE

3234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

SODNI SVET

3235. Odločba o prenehanju sodniške službe
3236. Odločba o prenehanju sodniške službe
3237. Odločba o prenehanju sodniške službe
3238. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3239. Sklep o razrešitvi in imenovanju OVK 311

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3240. Pravilnik o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana

OBČINE

Brežice

3286. Razpis nadomestnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Krška vas

Cerkno

3241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019

Ivančna Gorica

3242. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Zagradca
3243. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019
3244. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020
3245. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GAS-3a in OPR-2
3246. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2
3247. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Kamnik

3248. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek
3249. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10

Kanal ob Soči

3250. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči

Kobarid

3251. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Komen

3252. Odlok o javnem redu in miru v Občini Komen
3253. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen
3254. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«
3255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen
3256. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020
3257. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2020
3258. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3259. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen

Kranj

3260. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
3287. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

Metlika

3261. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Metlika

Mežica

3262. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019
3263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Nova Gorica

3264. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«
3265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

Piran

3269. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran
3270. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran
3271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
3272. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

Podčetrtek

3273. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2020

Sežana

3274. Odlok o spremembi Odloka o mladinskem delu v Občini Sežana
3275. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3277. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3278. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019
3280. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus
3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1)
3282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2)

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

3288. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti

Štore

3283. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2019
3284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Vipava

3285. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava

POPRAVKI

3294. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

47. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirane) (MKSEFK)

Ministrstvo za zunanje zadeve

48. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti