Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen, stran 8855.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju ZLS) in 74. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen 
1. 
V Odloku o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen (Uradni list RS, št. 57/10) se v 11. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V primeru odstopa člana vaškega odbora, le-temu preneha mandat z dnem, ko vaški odbor in župan prejmeta pisno odstopno izjavo.«
Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Člana vaškega odbora za preostanek mandatne dobe nadomesti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član vaškega odbora, ki mu je prenehal mandat.
V primeru, da takega kandidata ni, se pri odstopu manj kot polovice članov vaškega odbora izvede volitve posameznih članov vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki določajo imenovanje vaškega odbora.
V primeru odstopa več kot polovice članov vaškega odbora ali v primeru odstopa vseh članov odbora, se izvede volitve celotnega vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki določajo imenovanje vaškega odbora.«
2. 
Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje ali soglasje vaškega odbora v skladu s statutom občine.«
3. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2019
Komen, dne 27. novembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic