Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3270. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran, stran 8872.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019.
Št. 121-2/2019
Piran, dne 26. novembra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/18 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJ, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel
O D L O K 
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojencev, določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini novorojenca zagotovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov za nego in varstvo novorojenca.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE 
4. člen 
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije ali državljana druge države članice EU ali tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in imata tako novorojenec kakor starš, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči, na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Piran.
(2) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi zakona ali odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
Upravičenec, ki uveljavlja enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA 
6. člen 
(1) Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka. Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh občine ter je dostopna v sprejemni pisarni občine.
(2) Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine ali pošlje po pošti. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku štirih mesecev od otrokovega rojstva. Prepozno vlogo upravni organ zavrže.
7. člen 
Upravni organ po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil, če slednjih vlogi ne priloži že vlagatelj, in sicer: izpisek centralnega registra prebivalstva, izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka ter v primeru drugega odstavka 4. člena tega odloka tudi odločbo pristojnega organa.
8. člen 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se vodi po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
(2) O pravici do enkratne denarne pomoči odloči upravni organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
9. člen 
Enkratna denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku trideset dni po izdaji odločbe. Vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
10. člen 
(1) Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči so zagotovljena v proračunu občine.
(2) Višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka enkrat letno določi župan občine s sklepom, ki ga izda najkasneje trideseti dan po uveljavitvi proračuna.
11. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonitimi določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 23/06).
(2) Vloge, prejete pred uveljavitvijo odloka, se obravnavajo po določilih Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 23/06).
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-2/2019
Piran, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
concernente il contributo economico una tantum erogato in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019.
N. 121-2/2019
Pirano, 26. novembre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Visto l’art. 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07-Testo Consolidato Ufficiale 2, 27/18 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJ, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019 approva il seguente
D E C R E T O 
concernente il contributo economico una tantum erogato in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Il presente Decreto disciplina l’erogazione del contributo economico una tantum ai genitori in occasione della nascita di un figlio, individuando gli aventi diritto e stabilendo le condizioni, la procedura e le modalità di erogazione dello stesso.
Art. 2 
Tutte le designazioni delle funzioni espresse al maschile, si riferiscono alle persone di entrambi i generi.
Art. 3 
Il contributo economico una tantum a favore degli aventi diritto, è tratto dal bilancio comunale allo scopo di concedere alla famiglia del neonato mezzi finanziari aggiuntivi necessari a sopperire alle spese connesse alla nascita del figlio.
II GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO E I REQUISITI PER L’EROGAZIONE DELLO STESSO 
Art. 4 
(1) L’avente diritto al contributo economico una tantum è uno dei genitori del neonato a condizione che entrambi, ovvero l’avente diritto e il neonato, siano cittadini della Repubblica di Slovenia, ovvero cittadini di un altro Stato membro dell’UE oppure stranieri con il permesso di soggiorno permanente nella Repubblica di Slovenia e che tanto il/i genitore/i richiedente/i quanto il figlio per il quale è richiesto il beneficio economico, alla data di nascita del figlio siano iscritti negli elenchi della popolazione residente del Comune di Pirano.
(2) Il diritto al contributo economico una tantum può essere esercitato anche da un’altra persona – legale rappresentante del minore, ai sensi di legge o del provvedimento adottato da un organo competente, in presenza dei requisiti di cui il primo comma del presente articolo.
Art. 5 
Il contributo economico oggetto del presente Decreto non è erogabile in presenza di altra medesima forma di supporto già garantita da altro Comune, per la medesima circostanza.
III PROCEDIMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM 
Art. 6 
(1) La richiesta di erogazione del contributo economico una tantum va presentata per iscritto, compilando l’apposito modulo che è in allegato al presente Decreto. Il Modulo di domanda è reperibile presso l’ufficio di protocollo oppure sul sito istituzionale del Comune.
(2) Il suddetto modulo, debitamente compilato, va spedito a mezzo posta o consegnato all’ufficio protocollo entro e non oltre quattro mesi dalla nascita del figlio. Decorso tale termine eventuali richieste si danno per rigettate, per decadimento dalla posizione soggettiva dell’avente diritto.
Art. 7 
All’organo amministrativo vengono comunicati d’ufficio i dati necessari per istruire la domanda e per decidere in merito al diritto al contributo economico una tantum trattandosi di dati la cui registrazione nei registri ufficiali è curata dagli organi amministrativi e da altri organi statali, dagli enti locali o da un mandatario pubblico degli stessi, nella misura in cui i documenti stessi non siano stati già presentati dal richiedente, e cioè: l’estratto dall’Anagrafe della Popolazione Residente, l’estratto dal Registro dello Stato civile, che allo stesso tempo serve anche da certificato di cittadinanza del minore, nonché nel caso di cui all’art. 4, comma 2 del presente Decreto, anche il provvedimento dell’organo competente.
Art. 8 
(1) L’istruttoria della domanda di riconoscimento del diritto all’erogazione del contributo economico una tantum è svolta in conformità alla normativa disciplinante il procedimento amministrativo generale.
(2) Del diritto al contributo economico una tantum decide l’organo amministrativo, tramite rispettivo provvedimento. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dall’avvenuta notifica dello stesso. Il merito al ricorso decide il Sindaco.
Art. 9 
Il contributo economico una tantum è accreditato sul conto bancario del richiedente entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento favorevole di cui il precedente articolo. L’eventuale ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
IV AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM 
Art. 10 
(1) I fondi per l’erogazione del contributo economico una tantum sono garantiti dal bilancio del Comune.
(2) L'importo del contributo economico una tantum in occasione della nascita di un figlio è determinato una volta all'anno dal Sindaco del Comune con deliberazione adottata entro e non oltre il trentesimo giorno dall’entrata in vigore dell’esercizio di Bilancio.
Art. 11 
Se si accerta che l’assegnazione del contributo economico sia avvenuta in base a dati non veritieri oppure in difformità delle disposizioni del presente Decreto, il beneficiario è tenuto a restituire l’ammontare percepito, maggiorato degli interessi legali di mora, maturati dalla data di versamento fino alla data di restituzione.
V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 12 
(1) Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto, cessa di avere effetto il Regolamento sul sussidio una tantum, devoluto in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 23/06).
(2) Le domande pervenute prima dell’entrata in vigore del presente Decreto sono evase ai sensi del Regolamento sul sussidio una tantum, devoluto in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 23/06).
Art. 13 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 121-2/2019
Pirano, 24 ottobre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost