Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 8869.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17 in 80/17; v nadaljevanju: odlok) se v 5. členu, v prvi alineji besedilo »društvo ali zveza društev« in besedilo »društva, zveze društev« nadomesti z besedilom »nevladne organizacije«.
2. člen 
V 6. členu se druga alineja briše.
Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja.
3. člen 
V 7. členu se prva alineja iz točke a) in četrta alineja iz točke b) spremenita tako, da se glasita: »nevladne organizacije,«.
4. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
– »stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ v višini 30 % vrednosti celotnega odobrenega programa,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Drugi odstavek se črta.
5. člen 
Doda se nov drugi odstavek 26. člena, ki se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2013-17
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič