Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 8869.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statua Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 102/12, 5/14 in 2/16) se v prvem odstavku 8. člena odloka prva alineja črta.
Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo prva, druga, tretja in četrta alineja.
2. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku, v četrti alineji, pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– stroški dela programa.«
3. člen 
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila mestne občine najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 187-8/2012-7
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič