Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2), stran 8879.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – u.p.b., 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.) in 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 27. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2)
(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1041/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 107549).
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0073/2019
 zveza spis št. 478-214/2019
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler