Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3254. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«, stran 8854.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08, 24/18) in 7. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« 
1. člen 
Besedilo 50. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Uradni list RS, št. 122/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe mora biti objavljen najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi Odloka o pokopališkem redu, ki bo sprejet skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16).
Dosedanji koncesionar je dolžan zagotavljati redno in nemoteno izvajanje dejavnosti po tem odloku, upoštevaje Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, do nastanka koncesijskega razmerja s koncesionarjem, ki bo izbran na podlagi novega javnega razpisa, vendar najdlje do 25. 9. 2020.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2019
Komen, dne 27. novembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic