Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3253. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen, stran 8850.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24. 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(uvod) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen (v nadaljevanju: odlok).
(2) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– javne površine.
3. člen
(pojmi) 
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so
– objekti in omrežja infrastrukture 
za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja, 
– objekti in omrežja infrastrukture 
za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
gradbena parcela stavbe
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, 
na katerem stoji oziroma na katerem 
je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu,
BTP
bruto tlorisna površina objekta, izračunana 
po SIST ISO 9836,
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
BTP stavbe,
AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opreme,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn
Fp
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe, 
računski faktor površine,
Psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne oprem,
KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opremee,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
obstoječa komunalna oprema
Cpo
Cto
cestno omrežje (CESo)
17,50
48,00
kanalizacijsko omrežje (KANo)
5,40
11,00
vodovodno omrežje (VODo)
6,50
17,00
javne površine (JPo)
0,70
2,00
5. člen
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
(2) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega odstavka tega člena:
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(4) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba, in sicer:
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju;
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti, se komunalna oprema določi ob smiselnem upoštevanju desetega odstavka 13. člena.
6. člen
(določitev površin za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne površine objekta ali površina gradbeno inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp), ki znaša 2,5.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in
– pri odmeri komunalnega prispevka v skladu z osmim odstavkom 13. člena tega odloka.
(5) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na način iz drugega odstavka tega člena.
7. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe [Dpo] in deležem površine objekta [Dto] je na celotnem oskrbnem območju enako in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
8. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
1
1121
Dvostanovanjske stavbe
1
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
1
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1
1220
Poslovne in upravne stavbe
1
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1
1242
Garažne stavbe
1
1251
Industrijske stavbe
1
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
1
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
1
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
1
1265
Stavbe za šport
1
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1
1272
Obredne stavbe
1
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1
Gradbeni inženirski objekti
2112
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
0,5
2130
Letališke steze
0,5
2151
Pristanišča in plovbne poti
0,5
2301
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
0,5
2302
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,5
2303
Objekti kemične industrije
0,5
2304
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
0,5
2411
Športna igrišča
0,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
Drugi gradbeni posegi
3111
Trajno reliefno preoblikovanje terena
0,5
3311
Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
1
9. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fp
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
2,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
2,5
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
2,5
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
2,5
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
2,5
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
2,5
1220
Poslovne in upravne stavbe
2,5
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
2,5
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
2,5
1242
Garažne stavbe
2,5
1251
Industrijske stavbe
2,5
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
2,5
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
2,5
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
2,5
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
2,5
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
2,5
1265
Stavbe za šport
2,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
2,5
1272
Obredne stavbe
2,5
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
10. člen
(prispevna stopnja) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme znaša:
obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
cestno omrežje (CESo)
0,30 (30 %)
kanalizacijsko omrežje (KANo)
0,54 (54 %)
vodovodno omrežje (VODo)
0,37 (37 %)
javne površine (JPo)
0,06 (6 %)
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena zavezancu upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:
– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ali
– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka.
(3) V primeru povečanja zmogljivosti objekta, kjer ne pride do spremembe površine gradbene parcele stavbe, se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo upošteva zgolj del, vezan na površino objekta. Tako se v primeru tovrstne gradnje bruto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med bruto tlorisno površino novega objekta in bruto tlorisno površino obstoječega objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izračuna na naslednji način:
KPobstoječa(i) = (ASTAVBA, NOVA ASTAVBA, OBSTOJEČA) x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(4) V primeru spremembe namembnosti objekta za obstoječe objekte, katerim se bruto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja namembnosti, ki je določen v 8. členu tega odloka ter bruto tlorisne površine objekta, katerim se spreminja namembnost. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:
KPobstoječa(i) = ASTAVBA x Cto(i) x Dto x (Fn, NOVA – Fn, OBSTOJEČA) x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
12. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost ali namembnost objekta.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo,
– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
13. člen
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odmerne odločbe iz prvega odstavka tega člena je 15 dni od popolne vloge.
(4) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.
(5) Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
(6) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(7) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(8) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(9) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi graditve objekta, ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo preko nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali pogodbe o opremljanju, se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.
(10) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
14. člen
(plačilo komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.
15. člen
(vračilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.
III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
16. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za:
– muzeje in knjižnice (CC-SI: 1262)
– izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263)
– zdravstvo (CC-SI: 1264)
– šport (CC-SI: 1265)
– opravljanje obredov (CC-SI: 1272)
– gasilske domove (CC-SI: 1274).
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
17. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru:
– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču v višini 100 % in
– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred pričetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
19. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen (Uradni list RS, št. 42/08, 15/15)
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 121/08, 25/09, 108/12, 15/15)
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (Uradni list RS, št. 17/12, 15/15)
– Pravilnik o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen (Uradni list RS, št. 17/12, 31/12, 110/13).
20. člen
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2019
Komen, dne 27. novembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti