Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3264. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«, stran 8866.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk« 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Poslovno ekonomske cone Kromberk, s št. 158, ki ga je v oktobru 2019 izdelal STRUCTURA, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o., Koroška cesta 2, 4000 KRANJ (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno zgraditi,
– roke za izvedbo opremljanja in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja ter
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunsko območje nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka.
(4) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo prostor.
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Karta 1: Območje opremljanja v merilu 1:2000,
– Karta 2: Prikaz obračunskih območij po posamezni vrsti nove komunalne opreme v merilu 1:2000,
– Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme in GJI – prometna ureditev v merilu 1:2000,
– Karta 4: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – vodovodno omrežje v merilu 1:2000,
– Karta 5: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – kanalizacijsko omrežje v merilu 1:2000,
– Karta 6: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – NN, JR in TK omrežje v merilu 1:2000,
– Karta 7: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – plinovodno omrežje v merilu 1:2000 in
– Karta 8: Prikaz zemljišč za pridobivanje v merilu 1:2000.
(3) Grafični del programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica in na njenih spletnih straneh.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
3. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja obsega območje lokacijskega načrta za Meblo vzhod, ki ga je izdelal PROARC Nova Gorica d.o.o. v septembru 2005 pod številko 6461 in ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 12. 2005.
(2) Območje opremljanja spada v enoto urejanja prostora KR-30/01.
(3) Območje opremljanja je prikazano na grafičnem prikazu »Karta 1: Območje opremljanja«.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
4. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in
– vodovodno omrežje.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske javne infrastrukture:
– plinovodno omrežje,
– elektroenergetsko omrežje in
– omrežje elektronskih komunikacij.
(3) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnih prikazih:
– »Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme in GJI – prometna ureditev«,
– »Karta 4: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – vodovodno omrežje«,
– »Karta 5: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – kanalizacijsko omrežje«,
– »Karta 6: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – NN, JR in TK omrežje«
– »Karta 7: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – plinovodno omrežje«.
(4) Zemljišča, ki so bila pridobljena za opremljanje stavbnih zemljišč, so prikazana na grafičnem prikazu »Karta 8: Prikaz zemljišč za pridobivanje«.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
5. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v eni fazi – etapi.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je avgust 2020. Rok za predajo komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je najkasneje marca 2022.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja ter skupni in obračunski stroški) 
Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja in določitve skupnih ter obračunskih stroškov, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture ter virih financiranja, znašajo:
Nova komunalna oprema
Skupni stroški nove komunalne opreme 
[EUR]
ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj [EUR]
RS – proračun Republike Slovenije [EUR]
Obračunski stroški nove komunalne opreme 
[EUR]
ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in semaforizacijo z DDV
2.511.510
1.394.041
597.446
520.023
kanalizacijsko omrežje
190.138
105.538
45.231
39.369
vodovodno omrežje
703.384
390.421
167.323
145.640
plinovodno omrežje
82.435
0
0
0
elektroenergetsko omrežje
418.178
0
0
0
omrežje elektronskih komunikacij
63.421
0
0
0
Skupaj
3.969.066
1.890.000
810.000
705.032
7. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje.
(2) Obračunsko območje je enotno in po obsegu enako za vse vrste komunalne opreme.
(3) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu »Karta 2: Prikaz obračunskih območij po posamezni vrsti nove komunalne opreme«.
8. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Vrsta stroška
Cpi [EUR/m2]
Cti [EUR/m2]
cestno omrežje
17,57
7,81
kanalizacijsko omrežje
1,33
0,59
vodovodno omrežje
4,92
2,19
SKUPAJ
23,83
10,58
9. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Opremljanje območja in odmera komunalnega prispevka se izvedeta na način in pod pogoji, določenimi v Programu opremljanja, za vse, česar pa ta odlok in Program opremljanja ne urejata, se neposredno uporabljajo določila Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19).
11. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica in na njenih spletnih straneh.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Meblo vzhod« (Uradni list RS, št. 40/10).
13. člen 
(pričetek veljavnosti) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Program opremljanja in Elaborat opremljanja se objavita na spletni strani mestne občine.
Št. 354-18/2019-25
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič