Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, stran 8869.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15 in 56/17; v nadaljevanju: odlok) se v 6. členu črta druga alineja.
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo druga, tretja in četrta alineja.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
– »nevladne organizacije,«.
3. člen 
V 9.a členu se v prvem odstavku v prvi alineji število »10« nadomesti s številom »20«.
Za prvo alinejo se dodata novi druga in tretja alineja, ki se glasita:
»– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa (stroški hrane in pijače se upoštevajo največ v višini 20 % vrednosti celotnega odobrenega programa),
– stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ v višini 30 % vrednosti celotnega odobrenega programa,«.
Dosedanja druga alineja postane četrta alineja.
Drugi odstavek se črta.
4. člen 
Doda se nov drugi odstavek 27. člena, ki se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013-13
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič