Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, stran 8805.

  
Na podlagi prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic 
1. člen 
V Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 69/17) se v četrtem odstavku 5. člena za točko (d) doda točka, ki se glasi:
»(e) izjavo oziroma poročilo o nefinančnem poslovanju, če je banka zavezana k objavi tega poročila po 70.c členu ZGD-1 in če to ni vključeno že v poslovno poročilo banke iz poglavja 3.2 ali 3.4 tega sklepa.«.
2. člen 
V 14. členu se točka 6.(b) četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(b) kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:
– nedonosne (bilančne in zunajbilančne) izpostavljenosti / razvrščene aktivne bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti,
– nedonosni krediti in druga finančna sredstva / razvrščeni krediti in druga finančna sredstva,
– popravki oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne izgube / nedonosni krediti in druga finančna sredstva,
– prejeta zavarovanja / nedonosni krediti in druga finančna sredstva,«.
3. člen 
(1) V 24. členu se predzadnja alineja točke (a) prvega odstavka preštevilči tako, da se glasi:
»− 18.0 Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih«.
(2) V točki (b) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih:
– 18.1 Izpostavljenosti, ki so vstopile ali izstopile iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti – krediti in terjatve, razčlenjeni po sektorju nasprotne stranke
– 18.2 Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami«.
(3) V točki (c) se alineji, ki sledita alineji »− 13.1 Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso v posesti za trgovanje, po zavarovanjih in poroštvih«, spremenita tako, da se glasita:
»− 13.2.1 Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju (v posesti na referenčni datum)
– 13.3.1 Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano«.
4. člen 
V Prilogi se z novima shemama nadomestita shemi »Izkaz poslovnega izida za obdobje od _____ do _____« in »Konsolidirani izkaz poslovnega izida za obdobje od _____ do _____«, ki sta priloženi k temu sklepu.
5. člen 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se začne uporabljati pri sestavi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 4. člen tega sklepa uporabi najpozneje po uveljavitvi in uporabi tehničnih standardov za nadzorniško poročanje, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu z 99. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 3. člen tega sklepa uporabi prvič po uveljavitvi in uporabi tehničnih standardov za nadzorniško poročanje, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu z 99. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Guverner v Uradnem listu Republike Slovenije objavi obvestilo o začetku uporabe določb iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
Ljubljana, dne 3. decembra 2019
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije