Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3252. Odlok o javnem redu in miru v Občini Komen, stran 8848.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Komen 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa ukrepe v Občini Komen za varovanje javnega reda in miru ter ukrepe za varovanje ljudi, premoženja, okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja. Ta odlok določa tudi pravila ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki oziroma se jih morajo vzdržati zaradi varovanja javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja, zdravja, zunanje podobe kraja ter obveznosti lastnikov in vodnikov živali.
Odlok določa tudi nadzor in kršitve javnega reda in miru na javnem kraju ter sankcije zoper takšna ravnanja.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih,
– javne površine so nepremičnine, ki so v lasti občine ali imajo status javnega dobra ter so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne vsakomur,
– zasebne površine so nepremičnine v zasebni lasti ali posesti in do katerih je dostop dovoljen le na podlagi zakona, dovoljenja lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe,
– skrbnik živali je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je ali lastnik živali ali mu je žival zaupana v varstvo ali oskrbo oziroma ima žival na kakršenkoli drug način v posesti,
– javna prireditev in javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti, tako, da je udeležba ali dostop prosto ali pod določenimi pogoji dovoljen vsakomur.
4. člen 
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red in mir, da skrbi za urejenost naselij ter da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna, oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
Za prekrške iz tega odloka so neposredno odgovorne osebe, ki jih storijo iz malomarnosti ali z naklepom.
Za prekrške iz tega odloka so odgovorne tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo svoje dejavnost ter odgovorne osebe teh subjektov.
Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila zakona, ki ureja prekrške.
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
5. člen 
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen 
Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
– vstopati brez dovoljenja v javne objekte ali na javne površine, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena,
– vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času in na način, ki nista dovoljena,
– rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo, še zlasti pa jih je prepovedano spuščati na javne površine,
– na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s prodajo predmetov ali storitev, razen ko je to izrecno dovoljeno ali določeno,
– onesnaževati, naslanjati se na nagrobne spomenike, grobove, grobnice ali spominska obeležja v parkih ali drugih javnih površinah, postavljati nanje predmete, ki kazijo videz, hoditi po grobovih ali grobnicah,
– prestaviti, odstraniti, prevračati uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih ali druge naprave in predmete za splošno rabo in drugo urbano opremo na javnih mestih,
– zalivati vrtove, prati avtomobile in na drug način uporabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,
– uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh ali drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri otrok,
– voditi domače živali na območja otroških igrišč, cvetlične grede v parkih in druge z rastlinjem zasajene javne površine,
– v naravi voziti ali parkirati osebna vozila na privatnih zemljiščih oziroma površinah, ki niso temu namenjena.
III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA 
7. člen 
1. Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepovedano:
– odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari oziroma predmete, ki so namenjeni splošni rabi,
– imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
– z metanjem ali brcanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati ali vznemirjati ljudi,
– na ograje in zidove ob javnih površinah postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih (npr. razbito steklo, prepovedane strupene snovi ipd.),
– nepravilno uporabljati igrala ali naprave na igriščih, kar ima lahko za posledico poškodbe ali uničenje igral ali naprav oziroma ogrožanje drugih ljudi,
– dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah.
2. Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov:
– odstraniti predmete in objekte, ki ogrožajo varnost ljudi,
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.
IV. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA 
8. člen 
1. Z namenom varovanja okolja, čistoče, zunanje podobe kraja je prepovedano:
– na javnih površinah netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali povzroča zadimljanje okolice ter odmetavati prižgane cigarete ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko zaneti požar ali drugače onesnaževati okolico, zlasti pa je prepovedano kurjenje gum, odpadnih krp, plastike, odpadnega olja in drugih škodljivih snovi,
– metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in injekcijske igle in brizgalke na pločnike, ceste, zelenice in druge javne površine,
– odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za javno rabo,
– odlagati in skladiščiti na javnih zelenicah, javnih objektih oziroma na ali v nepremičninah, ki so last občine, najrazličnejše materiale in predmete brez predhodnega soglasja občine oziroma ustrezne najemne pogodbe,
– postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja,
– postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške na javnih in zasebnih površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih, ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez soglasja lastnika zemljišča, kar velja tudi za že obstoječe objekte,
– prazniti vsebino obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav, kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje,
– metati v kanalizacijske naprave in omrežje predmete, ki lahko povzročijo njihovo zamašitev,
– prati in popravljati vozila na javnih površinah,
– zlivati odpadna olja in organske odplake v kanalizacijo (cestne jarke in stranišča),
– iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča nesnago in ogroža zdravje ljudi,
– trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničevati ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih in drugih javnih površinah,
– hoditi po zelenih površinah in drugih javnih površinah, ko je to izrecno prepovedano,
– v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami in ročnimi škropilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo zemljišče ali javne površine,
– pri čiščenju snega metati sneg na vozišča, pločnike ali kolesarske steze,
– iz kalov zajemati vodo za domačo uporabo (npr. za zalivanje vrtov ali pranje avtomobilov) ter v kale vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari,
– uporabljati vodne zbiralnike v nasprotju z njihovim namenom ter vanje vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari,
– puščati zapuščeno vozilo (motorno ali priklopno vozilo) na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni,
– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, plakate,
– speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi na javno površino,
2. z namenom varovanja okolja, vzdrževanja čistoče in zunanje podobe kraja so lastniki, najemniki ali uporabniki ter upravljavci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč dolžni:
– vzdrževati red in čistočo pred poslovnimi objekti, stanovanjskimi in drugimi zgradbami in v okolici le-teh na način, da zunanji izgled ne moti okolice oziroma ogroža zdravja ljudi,
– na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da so ta očiščena, vzdrževana in urejena, ter da ne zmanjšujejo preglednosti tako, da so v sezoni rasti pokošena, in sicer najmanj dvakrat letno,
– poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino ali na drug način ogrožajo varnost občanov,
– odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne površine,
– redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih bolezni, škodljivcev in parazitov,
– pred vključitvijo v promet na javno cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka ali s kmetijske površine, je potrebno odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče,
– po čiščenju in urejanju zelenic in ostalih površin odpadni material odstraniti v najkrajšem času v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki,
– v primeru kurjenja na prostem kurjenje obvezno prijaviti na tel. št. 112.
V. KAMPIRANJE 
9. člen 
V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje in taborjenje, na zasebnih površinah pa le s pisnim soglasjem lastnika zemljišča in skladno z drugimi predpisi.
VI. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI 
10. člen 
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene in druge površine v bližini šol, vrtcev in drugih vzgojno varstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov in drugih javnih prostorov, ki jim niso namenjene, razen v primeru, ko je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali in površine določi lastnik ali upravljavec nepremičnine. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe oziroma živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi.
Skrbniki morajo na ulicah, trgih, parkih rekreacijskih in vseh drugih javnih površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas imeti živali na povodcih. Agresivne oziroma popadljive živali morajo nositi tudi nagobčnik.
Skrbniki živali so dolžni za živalmi, ki jih imajo v svoji posesti, počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni s seboj imeti čistilni pribor.
Vsak skrbnik je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so namenjeni za živalske iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.
V primeru, da na določenem prostoru ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne odpadke.
Prepovedano je odlagati hrano ter hraniti prostoživeče ali zapuščene živali, razen v primerih, ko zakonodaja to izrecno dopušča oziroma nalaga.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo in veljajo za vse domače živali oziroma njihove lastnike in skrbnike.
VII. JAVNI SHODI IN PRIREDITVE 
11. člen 
Prireditveni prostor je prostor, ki ga za organizirano prireditev ali shod določi občina oziroma posamezna vaška skupnost, na katere ozemlju je predvidena prireditev oziroma shod.
Organizator mora za vsako prireditev pridobiti soglasje občine oziroma vaške skupnosti, v kolikor ni organizator ona sama.
12. člen 
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi na javnih površinah je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator prireditve. Vodja mora zagotoviti vse potrebno (npr. rediteljska služba itd.) za nemoten in za vse udeležence ter slučajno mimoidoče varen potek prireditve, ki v nobenem primeru ne ogroža zdravja in življenja ljudi.
13. člen 
Za vsa ostala dovoljenja ali soglasja (npr. zapora ceste, trajanje prireditve ali shoda itd.) se smiselno uporabljajo predpisi, ki ta področja urejajo in se mora organizator po njih ravnati.
VIII. NADZOR 
14. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.
IX. KAZENSKA DOLOČBA 
15. člen 
Z globo 80 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. členom tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in z globo 250 EUR odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. členom tega odloka.
X. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2019
Komen, dne 27. novembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic