Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 8866.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 7. seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
Na nepremičnini v lasti Občine Mežica
– katastrska občina 889 Mežica parcela 977/4 (ID 3885909)
se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
II 
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige ostane pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, matična št.: 5883610000, do celote (1/1).
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0043/2019
Mežica, dne 27. novembra 2019
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel