Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019, stran 8812.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 28. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/19) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Proračun leta 2019 (v eur)
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.409.000
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
4.570.708
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.881.692
700 Davki na dohodek in dobiček
3.575.471
703 Davki na premoženje
220.811
704 Domači davki na blago in storitve
85.410
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
689.016
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
380.014
711 Takse in pristojbine
3.400
712 Denarne kazni 
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.569
714 Drugi nedavčni prihodki
289.033
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
67.879
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
66.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.879
73 
PREJETE DONACIJE
1.740
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.740
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
753.673
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
753.673
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
15.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
15.000
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
5.935.672
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.854.819
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
298.850
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.162
402 Izdatki za blago in storitve
1.294.089
403 Plačila domačih obresti
12.634
409 Rezerve
204.084
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.917.032
410 Subvencije
94.032
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.121.813
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
224.692
413 Drugi tekoči domači transferi
476.495
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.978.858
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.978.858
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
184.963
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
139.875
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
45.088
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–526.672
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJI IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKI DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
209.748
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
209.748
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
151.266
55 
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
151.266
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–468.190
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
58.482
XI. 
NETO FINANCIRANJE
526.672
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
468.190
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0035/2018-6
Cerkno, dne 28. novembra 2019
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič