Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3289. Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski, stran 8892.

  
Za izvrševanje štirinajstega odstavka 49. člena in četrtega odstavka 61. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
S to uredbo se določajo višina, pogoji in način izplačila posebne denarne nagrade vojakom, podčastnikom, častnikom in vojaškim uslužbencem (v nadaljnjem besedilu: vojaške osebe) ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za najmanj pet let, za popolnitev začasne enote oziroma druge sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, in ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski.
2. člen 
(nagrada ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi) 
(1) Ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za najmanj pet let se vojaški osebi izplača posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, in sicer naslednji mesec po uspešno končanem temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju, če nima odsluženega vojaškega roka, ali ob nastopu vojaške službe, če ima odslužen vojaški rok.
(2) V času sklenjene pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let se poleg posebne denarne nagrade iz prejšnjega odstavka izplačuje še posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji enkrat letno, in sicer naslednji mesec po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe. Če vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za deset let, se ji naslednji mesec po končanem desetem letu opravljanja vojaške službe izplača posebna denarna nagrada v višini dveh povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
(3) Posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji se izplača tudi vojaškim osebam v začasni enoti ali drugi operativni sestavi, ko sklenejo pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski, in sicer naslednji mesec po nastopu vojaške službe. Začasno enoto ali drugo sestavo, v kateri pripada vojaškim osebam posebna denarna nagrada, določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za obrambo praviloma tedaj, ko odloča o napotitvi pripadnikov Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe izven države.
(4) Osebam iz prejšnjega odstavka se v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski posebna denarna nagrada v višini štirih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji izplača naslednji mesec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski.
3. člen 
(nagrada ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi) 
Vojaškim osebam se izplača posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas za vsako leto opravljanja vojaške službe. Posebna denarna nagrada se izplača enkrat letno, naslednji mesec po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe. Če vojaška oseba podaljša pogodbo o zaposlitvi za deset let, se ji po končanem desetem letu zaposlitve izplačata dve povprečni bruto plači na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
4. člen 
(sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi) 
Če vojaška oseba zaradi spremembe okoliščin z Ministrstvom za obrambo sklene novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, preden poteče pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere je bila vojaška oseba upravičena do posebne denarne nagrade, se za namen pripadanja in izplačila posebne denarne nagrade sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi šteje kot podaljšanje pogodbe o zaposlitvi.
5. člen 
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi) 
Če vojaški osebi, ki je upravičena do posebne denarne nagrade po tej uredbi, preneha pogodba o zaposlitvi pred iztekom pogodbeno dogovorjenega roka, vojaška oseba ni upravičena do izplačila sorazmernega dela posebne denarne nagrade.
6. člen 
(povprečna bruto plača) 
Za izračun višine posebne denarne nagrade po tej uredbi se upoštevajo zadnji uradno objavljeni podatki o mesečni povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(izplačilo posebne denarne nagrade že zaposlenim) 
(1) Vojaškim osebam, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za določen čas in za sklenitev ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi niso prejele denarne nagrade, se v treh mesecih od uveljavitve te uredbe izplača posebna denarna nagrada v višini ene bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, nato pa naslednji mesec po vsakem končanem letu posebna denarna nagrada v višini ene bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji do izteka pogodbe o zaposlitvi.
(2) Vojaškim osebam, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za določen čas in so za sklenitev ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi prejele posebne denarne nagrade v skladu z Uredbo o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08), se izplača razlika med posebno denarno nagrado, ki bi jim pripadala v skladu s to uredbo, in posebno denarno nagrado, ki jim je pripadala po Uredbi o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08). Posebna denarna nagrada po tem odstavku se začne izplačevati po preteku števila let, ki se ujema s številom že izplačanih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
(3) Način izplačila posebne denarne nagrade iz prvega odstavka tega člena se uredi v dodatku k pogodbi o zaposlitvi.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08), 4. in 6. člen pa se še uporabljata do izteka veljavnih pogodb o zaposlitvi, za katere so vojaške osebe prejele posebno denarno nagrado.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00718-7/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-1911-0008
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik