Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

Št. 122-62/2019-9-(47/04) Ob-3536/19, Stran 2512
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, na podlagi 17. člena Odloka o zagotavljanju socialnovarstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15, 64/18, 68/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa župana številka 122-62/2019-2-(47/04), z dne 18. 11. 2019 o začetku postopka oddaje javnega razpisa, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2020
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za leto 2020:
– program A: sofinanciranje programov manjšega obsega do 1.000,00 €,
– program B: sofinanciranje programov večjega obsega nad 1.000,00 €,
– program Č: individualno družabništvo.
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), ki izvajajo socialnovarstvene programe.
Vlagatelji morajo izvajati enega izmed naslednjih programov:
a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
c) programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce;
d) programi za delo z zasvojenimi;
e) programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev;
g) preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;
h) programi pomoči različnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov;
i) individualno družabništvo;
j) programi pro bono za pomoč posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja programov: okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2020 znaša 72.750,00 €. MOK si pridržuje pravico znesek spremeniti skladno z veljavnim proračunom za leto 2020. Strokovna komisija bo določila vrednost točke in skupni obseg sredstev za program A, skupni obseg sredstev za program B in skupni obseg sredstev za program Č po uveljavitvi proračuna za leto 2020.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Izvajanje programov se mora nanašati na območje MOK in njene občane.
3.2. Program mora imeti zagotovljene prostorske in organizacijske pogoje za uresničitev programa v MOK.
3.3 Program mora imeti sedež ali poslovne prostore na območju MOK.
3.4. Nevladne organizacije, ki izvajajo socialno varstvene programe, morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imajo jasno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov ali članstva,
– delovati morajo najmanj šest mesecev, pri tem mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno, da je bila ustanovljena najmanj šest mesecev pred podano prijavo na ta razpis,
– imeti morajo kadrovsko zasedbo, ki je potrebna za izvedbo programa,
– predlagan program mora biti izdelan v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
– pri vlagateljih za program A in program B, ki so bili s strani MOK sofinancirani v letu 2019, mora predlagani program obsegati finančno poročilo za prvih šest mesecev leta 2019, pri ostalih vlagateljih pa za enajst mesecev leta 2019,
– v celoti morajo biti izpolnjeni vsi obvezni e obrazci ter e obrazec izjave, kar pomeni, da z njimi soglašajo in so podatki, ki so v njih vsebovani, resnični,
– v kolikor so v program vključene mladoletne osebe, mora biti za vse zaposlene in prostovoljce, ki neposredno delajo tudi z mladoletnimi osebami, ob prijavi predloženo potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost; dokazila ne smejo biti starejša od enega leta; v kolikor se ugotovi, da potrebnih dokazil ni bilo predloženih, program pa se izvaja tudi za mladoletne osebe, se vloga po tej točki zavrže,
– program se mora izvajati preko celega leta, in sicer minimalno deset mesecev v letu,
– imeti mora poravnane vse zapadle obveznosti do MOK,
– v kolikor ima vlagatelj s strani MOK brezplačne prostore, ne sme uveljavljati najemnino za prostor.
3.5. Posebni pogoji za program A:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2020, je do 20.000,00 €.
– Vlagatelj lahko na javnem razpisu prejme največ 1.000,00 € za svoj program.
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020.
3.6. Posebni pogoji za program B:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 70 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2020, mora biti nad 20.000,00 € (v ta sredstva ni vključeno predvideno sofinanciranje s strani MOK).
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020.
3.7. Posebni pogoji za program Č:
– Princip individualnega družabništva za starejše mora temeljiti na prostovoljcih.
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020.
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri uporabnikih izven domov upokojencev.
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo zunanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
3.8. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ po eno vlogo za program A ali program B skupaj ter največ eno vlogo za program Č. V primeru, da predlagatelj prijavi več vlog za isti program, si komisija pridržuje pravico, da obravnava vlogo, ki je prispela prva na ta javni razpis, ostale vloge vlagatelja pa po tej točki zavrže. V primeru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno vlogo za enega izmed programov A ali B in eno vlogo za program Č, ju mora oddati vsako posebej.
3.9. Na ta razpis vlagatelji ne morejo prijaviti programov, za katere MOK namenja sredstva v okviru drugih proračunskih postavk (npr. izvajanje šole za starše, izvajanje preventivnih programov po šolah in vrtcih, stanovanjske skupine, bivalne skupnosti), ter ostalih, ki so financirani direktno iz proračuna MOK. Pri tem se ne sofinancira enega ali več enkratnih projektov, kot je npr. organizacija in izvedba dobrodelne prireditve inp.
4. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval
4.1. Kriteriji, po katerih se točkuje program A, možnih največ 130 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. število prostovoljcev
možnih največ 30 točk
2. članstvo iz MOK
možnih največ 20 točk
3. priporočilo
možnih največ 20 točk
4. odprti prostori
možnih največ 20 točk
5. število pomoči
možnih največ 20 točk
6. vrednost programa
možnih največ 20 točk
4.2. Kriteriji, po katerih se točkuje program B, možnih največ 190 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa
možnih največ 40 točk
2. odprti prostori
možnih največ 40 točk
3. število prostovoljcev
možnih največ 30 točk
4. zaposleni
možnih največ 20 točk
5. članstvo iz MOK
možnih največ 20 točk
6. priporočilo
možnih največ 20 točk
7. število pomoči
možnih največ 20 točk
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz točke 3 tega razpisa za program A in B, bodo ovrednotene na podlagi kriterijev, po katerih se točkuje posamezni program. Seštevek točk bo upoštevan pri razdeljevanju proračunskih sredstev. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev. Komisija določi tudi končni skupni obseg sredstev za program A in skupni obseg sredstev za program B. Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, vrednost točke tudi zniža. Podrobne kriterije, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval, vlagatelji najdete v razpisni dokumentaciji.
Vrednost točke se bo oblikovala posebej za program A in posebej za program B.
4.4. Kriteriji, po katerih se točkuje program Č
Komisija bo izbrala izmed vseh vlog le enega cenovno najugodnejšega vlagatelja glede na število predvidenih prostovoljcev in število predvidenih opravljenih ur pri uporabnikih. Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 3. točke tega razpisa.
Komisija si pri programu individualnega družabništva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog ne izbere nobene, v kolikor oceni, da le-te niso primerne ali ne bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.
4.5. V kolikor bo vlagatelj s točkami upravičen do več sredstev, kot jih je predlagal v vlogi za sofinanciranje s strani MOK, se vlagatelju odobrijo predlagana sredstva iz vloge.
4.6. V primeru, da vlagatelj ne bo priložil obrazcev z dokazili, ki se nanašajo na kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval, to je neobveznih obrazcev, se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima. Vlagatelja se za dokazila, ki se nanašajo na kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval (to so neobvezni obrazci), ne bo pozivalo na dopolnitev in bo v tem delu prejel 0 točk.
4.7. V kolikor vlagatelj uveljavlja najemnino za prostore in se ugotovi, da ima s strani MOK brezplačne prostore, se vloga v celoti zavrže. V kolikor vlagatelj uveljavlja najemnino za prostore in se po podpisu pogodbe ugotovi, da ima s strani MOK brezplačne prostore, mora vlagatelj vsa sredstva vrniti MOK skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za vse tri programe, ki se izvajajo v letu 2020, morajo biti sredstva porabljena v letu 2020.
6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 6. 12. 2019 in zaključi 8. 1. 2020.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 8. 1. 2020 (velja datum poštnega žiga) ali oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 8. 1. 2020 (velja datum sprejemne pisarne).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis vloge s podatki o vlogi in samo ta izpis (to je zgolj kontrolni obrazec vloge), podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti ali biti oddan v sprejemni pisarni MOK skladno z besedilom te točke razpisa. Natisnjen izpis vloge mora biti poslan v zaprti ovojnici – z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-razpis v skenirani obliki.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. 1. 2020 v Mestni občini Kranj.
9. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za leto 2020.
V besedilu javnega razpisa in besedilu kriterijev, po katerih se bo posamezni program točkoval, so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
10. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MOK www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, in sicer po tel. 04/23-73-166 ali po elektronski pošti manja.vovk@kranj.si od 6. 12. 2019 do 7. 1. 2020, ter od 6. 12. 2019 do 20. 12. 2019 po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 93, upravne stavbe MOK.
Mestna občina Kranj