Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3280. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus, stran 8878.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega parcele v katastrski občini Slovenj Gradec; 1009/4, 1009/10 in 858/11 in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 65/17, 9/18 in 45/19 – obvezna razlaga) nahaja v delu enot urejanja prostora (v nadaljnem besedilu: EUP) SG-91, SG-36 in SG-63 s podrobnejšimi namenskimi rabami prostora (v nadaljnem besedilu: PNRP) VC (območje celinskih voda), CU (območje centralnih dejavnosti) in SSe (območje prostostoječe individualne stanovanjske gradnje).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena, se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenh pogojev, določenih v urbanističnih pogojih za EUP SG-91, SG-36 in SG-63 – v OPN MOSG – Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in sicer tako, da se za te EUP-je, ki ležijo v območju PNRP VC, CU in SSe, v tabele območij PNRP poleg spremljajočih dopustnih objektov, za posamezno PNRP VC, CU in SSe, vključi tudi objekte, ki jih je v skladu z izjemami, ki jih določa 37. člen ZV-1 dopustno graditi. To so:
– 21120 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, od tega samo kolesarske steze, trgi, pešpoti, cone za pešce, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno;
– 21520 – Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti;
– 21410 – Mostovi in viadukti;
– 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1352
Št. 350-0011/2019
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler