Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

Št. 4300-7/2019/16 Ob-3543/19, Stran 2497
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) in njena izvedbena uredba;
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6);
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014 z vsemi spremembami;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 z vsemi spremembami;
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16);
– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17);
– Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16);
– Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US);
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba GDPR);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1);
– Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16);
– Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ);
– Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
– Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ);
– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016);
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17);
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3-1/2MGRT/0 za javni razpis »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«, z dne 29. 11. 2019.
Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Cilji javnega razpisa so:
a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.
Kazalnika učinka po tem javnem razpisu sta:
a) število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva,
b) število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (povečanje energetske in snovne učinkovitosti).
Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
a) število objektov, ki so pridobili mednarodno uveljavljeni okoljski certifikat ali znak kakovosti za turistične kapacitete,
b) manjša raba energije za objekt,
c) učinkovitejša raba vode v objektu,
d) učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu.
V vlogi morajo biti zgoraj navedeni kazalniki učinka in rezultata obvezno opredeljeni.
Kazalnika učinka se bosta dokazovala ob zaključku operacije, kazalniki rezultata pa v enem letu (kazalnik a) oziroma v dveh letih (kazalniki b, c, d) po zaključku operacije. Doseganje kazalnikov se bo spremljalo enkrat letno, v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. K doseganju kazalnikov bo ministrstvo upravičence zavezalo s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.
2.3 Regija izvajanja
Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v:
– kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali
– kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Upravičeno območje v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem od obeh programskih območij (kohezijski regiji Vzhodna ali Zahodna Slovenija) se bo v celoti izvajala aktivnost. Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za ne izdajo sklepa, ne sklenitev oziroma odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Ciljne skupine / prijavitelji
Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo1. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana preko lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
1 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD 2008):
a) 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
b) 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
c) 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
d) 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
e) 56.101 (restavracije in gostilne).
Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter na upravičenem območju izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost turističnih kapacitet.
Za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Če v konsolidiranih računovodskih izkazih ni podatkov o osebju zadevnega podjetja, se število zaposlenih izračuna s sorazmerno vsoto podatkov za partnerska podjetja ter s prištevanjem podatkov podjetij, s katerimi je zadevno podjetje povezano.
Pogoji za kandidiranje
Prijavitelj mora na dan oddaje vloge izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi resničnost in točnost podatkov, ter izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Izjava je del vloge.
Pogoji za kandidiranje so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji, v poglavjih 10.1, 10.2 in 10.3.
Dokazila in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 10.4.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se po podpisu pogodbe o sofinanciranju ugotovi, da pogoji ob oddaji vloge niso bili izpolnjeni, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
1. Prijavitelj je MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
2. Prijavitelj ima na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki mora biti ustanovljena najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v višini 50 eurov ali več ob oddaji vloge; šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
6. Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj, skladno z Uredbo 1407/2013/EU, ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
10. Dejanski lastnik oziroma lastniki podjetja oziroma samostojni podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
1. Prijavitelj je registriran za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008): 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom), 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča) in 56.101 (restavracije in gostilne).
2. Dejavnost, določena v poglavju 3, se v objektu, ki je predmet investicije, dejansko izvaja najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.
3. V kolikor je podjetje registrirano za več dejavnosti, pri čemer je podjetje registrirano tudi za dejavnosti, ki so navedene v poglavju 3, mora prijavitelj jasno prikazati, da se sofinancirana operacija oziroma stroški sofinancirane operacije nanašajo samo na te navedene dejavnosti.
4. Zemljišče ali stavba, na kateri se bodo izvajali ukrepi za doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti in za povečanje rabe obnovljivih virov energije, ki so predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja. Če zemljišče ali stavba ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali služnostno pravico za gradnjo, s trajanjem še najmanj 3 leta po zaključku operacije. Iz navedenih pogodb mora biti razvidno, da ima prijavitelj pravico izvesti načrtovane posege s trajanjem še 3 leta po zaključku operacije.
5. Prijavitelj mora pri izvedbi ukrepov upoštevati zakonodajo in predpise s področja graditve objektov in varstva okolja.
4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija, so:
1. Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo ukrepov za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v turističnih kapacitetah2, ki so na upravičenem območju.
2 Turistične kapacitete obsegajo obrate za nastanitev gostov in obrate za pripravo in strežbo jedi in pijač.
2. Upravičene turistične kapacitete so nastanitveni obrati, ki so evidentirani v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov ter restavracije in gostilne, urejene v skladu s 27. in 28. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14 in 35/17), ki imajo uporabno dovoljenje za restavracijo oziroma gostilno.
3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.
4. Operacija mora imeti vnaprej določen začetek in konec izvajanja. Operacija se ne sme začeti pred 1. 1. 2019. Operacija mora biti zaključena najkasneje v roku 2 let od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 9. 2022. Operacije, ki so se pričele izvajati pred objavo razpisa in bodo aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
5. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo državne pomoči de minimis, ob upoštevanju pogojev glede dodeljevanja pomoči enotnemu podjetju.
6. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
7. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
8. Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.
9. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom/operacijo. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij, zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev. Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo določila iz člena 3 Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek izbora operacij bo vodila strokovna komisija za izvedbo Javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti v letih 2019, 2020, 2021 in 2022, imenovana s sklepom ministra (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Postopek preverjanja, ocenjevanja in izbora je podrobneje opisan v poglavjih 14, 15 in 16 razpisne dokumentacije.
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Za pravočasne in popolne vloge bo strokovna komisija najprej ugotovila, ali posamezna vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če bo ugotovila, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne bo izvedlo, vloga pa se bo zavrnila. Vse ostale vloge pa bo strokovna komisija ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1.
Povečanje energetske učinkovitosti
1.1. Energetska učinkovitost objekta v segmentu računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto kondicionirane površine stavbe (Qh)
30
1.2. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji
20
2.
Povečanje snovne učinkovitosti
2.1. Zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode
10
2.2. Zmanjšanje količin nastalih odpadkov
10
3.
Tržni potencial projekta / operacije
3.1. Pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega certifikata ali znaka kakovosti za turistične kapacitete
10
3.2. Načrtovano povečanje prihodkov podjetja iz gostinske dejavnosti
10
4.
Objekti kulturne dediščine
10
5.
Regionalni kriterij
10
SKUPAJ
110
Vse formalno in vsebinsko popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija. Ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.
5.2 Postopek izbora
Vsako vlogo, ki bo izpolnjevala vse pogoje za kandidiranje, bosta ocenila dva neodvisna ocenjevalca. Končna ocena vloge bo aritmetična sredina ocene dveh ocenjevalcev. V primeru razhajanja posameznih ocen za več kot 15 odstotkov, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. Končna ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja vseh treh ocen. Končne ocene bo potrdila strokovna komisija.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 točk pridobljenih pri ocenjevanju, brez upoštevanja merila »Regionalni kriterij«.
Merilo »Regionalni kriterij« se pri skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga prijavitelja že pred oceno tega merila dosega 50 točk ali več, in se ob izpolnjevanju tega pogoja prišteje prej pridobljenim točkam.
Vloge, ki dosežejo prag za sofinanciranje, se razdelijo v dve ločeni tabeli, glede na kohezijsko regijo za vsak rok posebej. Sredstva se vlogam, ki so dosegle prag, dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje. Dodeljevanje se izvaja ločeno za vsako od kohezijskih regij, do porabe sredstev, namenjenih posamezni kohezijski regiji za posamezno odpiranje. V primeru enakega števila točk bodo imele prednost tiste operacije, ki bodo pridobile več točk pri kriteriju »Povečanje energetske učinkovitosti«, nato pri kriteriju »Povečanje snovne učinkovitosti« in nazadnje pri kriteriju »Tržni potencial projekta/operacije«. V kolikor ima več operacij še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog (dan, ura, minuta).
Vloge, ki ne bodo dosegle navedenega praga točk, se bo s sklepom zavrnilo.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 in je načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah:
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Proračunska postavka
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
SKUPAJ
170242 – PN 3.1 – Energetska obnova turističnih kapacitet – 14-20-EU (EUR)
9.088.731,29
6.000.000,00
3.000.000,00
18.088.731,29
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
Proračunska postavka
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
SKUPAJ
170243 – PN 3.1 – Energetska obnova turističnih kapacitet – 14-20-EU (EUR)
1.725.000,00
1.741.599,12
0
3.466.599,12
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija do 75 %:do 25 % in za programsko območje kohezijsko regijo Zahodna Slovenija do 70 %:do 30 %.
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci z lastnimi viri.
V okviru javnega razpisa so predvidena tri odpiranja:
Odpiranje
Okvirna višina razpisanih sredstev – Vzhod
Okvirna višina razpisanih sredstev – Zahod
SKUPAJ
Prvo odpiranje
6.362.111,90
1.207.500,00
7.569.611,90
Drugo odpiranje
6.926.619,39
1.736.619,38
8.663.238,77
Tretje odpiranje
4.800.000,00
522.479,74
5.322.479,74
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezno odpiranje.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev za posamezno odpiranje brez spremembe skupne višine razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi zgolj na spletni strani ministrstva, kjer je objavljena celotna razpisna dokumentacija.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh ministrstva. Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se lahko prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo prekliče napoved odpiranja, razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi, kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih od 2020 do 2022.
Stroški oziroma izdatki upravičenca bodo upravičeni od datuma predložitve vloge za sofinanciranje, razen stroški za izdelavo energetske izkaznice oziroma elaborata gradbene fizike, ki so lahko upravičeni od objave javnega razpisa.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 30. 9. 2022.
Ne glede na prejšnji odstavek se obdobje upravičenosti stroškov posamezne operacije določi v pogodbi o sofinanciranju glede na predvideno dinamiko iz posamezne vloge.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se prične 1. 1. 2020 in se zaključi 31. 12. 2022.
Skladnost s pravili državnih pomoči
Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016) in njenih sprememb (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis, kar predstavlja 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko in namen pomoči. V primeru razdelitev, združitev ali pripojitev podjetij, se upoštevajo določbe osmega in devetega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Dejanska višina pomoči, ki jo z nepovratnimi sredstvi dodeli ministrstvo, bo izračunana na dan dodelitve pravice do nepovratnih sredstev.
Pri kumulaciji pomoči po pravilu de minimis je potrebno upoštevati, da se pomoč, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo po pravilu de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do ustrezne zgornje meje.
Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in razpisno dokumentacijo.
9.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;
2. stroški informiranja in komuniciranja,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Stroški navedeni pod zaporedno št. 2 in 3 so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni v delu objekta, kjer se bo izvajala registrirana dejavnost iz poglavja 3.
V primeru, da se operacija prične izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Podrobnejša opredelitev upravičenih in neupravičenih stroškov je predstavljena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 7.
9.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75 %, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70 %.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 200.000,00 EUR.
10 Roki in način prijave na javni razpis
Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
Navodila za pripravo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 12.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.
Prijavitelj vlogo na javni razpis pripravi tako, da se registrira na spletnem naslovu https://drr-razpisi.si/Turizem in izpolni vsa polja v spletni aplikaciji. V spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge. Vloga se lahko za isto operacijo odda le enkrat. Po oddaji vloge popravki niso možni.
Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi morajo biti navedeni v eurih (EUR) na dve decimalni mesti.
10.1 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v posameznem letu in ne bo javno.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost in popolnost prispelih vlog.
Nepravočasne vloge se ne bodo obravnavale in bodo zavržene.
Vse vsebinsko ustrezne vloge bo strokovna komisija ocenila na podlagi meril in metodologije iz poglavja 16 razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva v odločanje podala predlog za vse na javni razpis prispele vloge.
O zavrženju vloge, zavrnitvi vloge ali dodelitvi sredstev, s sklepom odloči predstojnik ministrstva.
Natančnejši opis postopka in načina izbora je naveden v razpisni dokumentaciji, poglavje 14 in 15.
10.2 Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku šestdeset dni od datuma zaključenega odpiranja vseh vlog, prispelih na posamezni rok.
Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere bo izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred oddajo vloge, se bo izvedlo tudi preverjanje, da se prepriča ali je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo. Prijavitelj bo o kontroli na terenu predhodno obveščen. V kolikor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru operacije pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru. Pogodba o sofinanciranju bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po izdaji sklepov o izboru operacij objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
11 Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenec mora zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
12 Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje petih let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
13 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu tudi brez predhodne najave. Upravičenec je dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
14 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter s 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v Prilogi št. 1 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija pregleda, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena ZDIJZ, ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
16 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki in dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, v poglavju 11.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo in prejete dokumentacije bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju. Nedoseganje zastavljenih ciljev je lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
17 Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji operacije,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
18 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19 Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20 Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministrstvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
21 Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
22 Dodatne informacije
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti: Vprašanje za Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje 2 delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oziroma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti