Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3196. Odlok o oglaševanju v Občini Lendava, stran 8719.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, s spremembami), je Občinski svet Občine Lendava na 9. redni seji, dne 20. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju v Občini Lendava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa pogoje za oglaševanja in plakatiranja na območju Občine Lendava (v nadaljnjem besedilu: občina), postopek pridobitve dovoljenja za oglaševanje na javnem mestu, obveznosti izvajalcev oglaševanja, prepovedi in dajatve za oglaševanje na javnem mestu (v nadaljnjem besedilu: taksa), posebne primere oglaševanj na javnem mestu, nadzor in sankcije.
2. člen 
Oglaševanje na območju občine je mogoče samo na območjih določenih v prostorskih aktih Občine Lendava, strokovnih podlagah in v skladu z veljavno zakonodajo s področja prometa in prometne varnosti.
II. VRSTE OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE 
3. člen 
Objekte in naprave oglaševanja delimo na naslednje tipološke skupine:
(1) Nepremični objekti in naprave oglaševanja:
1. Veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja, so objekti površine minimalno od 10 m2 do maksimalno 90 m2 (obojestranski ali enostranski).
Lahko so v različnih izvedbah:
– Veliki pano, dvonožni ali enonožni, enostranski ali dvostranski, so površine nad 12 m2;
– Pano, je samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, enostranski ali dvostranski, so površine do 12 m2;
– Rollo pano je tehnološka nadgraditev panoja z izmenljivo vsebino, osvetljen je z notranje strani, so površine do 12 m2;
– Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, na njem se s pomočjo prizem vsebine izmenično pojavljajo, običajne dimenzije 6 x 3 m;
– Elektronski displeji oziroma prikazovalniki: s tehnične plati predstavlja v bistvu televizijo na prostem, ki jo je moč upravljati na daljavo.
Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave oglaševanja.
2. Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja, so objekti površine minimalno od 0,7 m2 do maksimalno 4,2 m2 (obojestranski ali enostranski). Pojavljajo se v okviru elementov (postajališča za avtobus, kioski in podobno) ali samostojno. Lahko so enonožni ali dvonožni, enostranski, dvostranski ali stenski (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo).
Vsi zgoraj našteti objekti in naprave oglaševanja se obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
3. Svetlobne vitrine, so objekti površine minimalno od 0,7 m2 do maksimalno 2,1 m2 (obojestranski ali enostranski).
4. Volumski objekti in naprave oglaševanja, so objekti širine projekcije minimalno od 1,1 m do maksimalno 1,8 m in višino maksimalno 3,5 m. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblikah (okrogli, tristrani in drugi).
5. Ulični transparent, so objekti največje možne dimenzije 8 m (širina) in 1 m (višina). Obeša se pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave, so objekti za obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne razsvetljave, velikosti največ 1,5 m2.
7. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine.
8. Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov).
9. Prenosljivi ulični panoji tipa A, so objekti površine minimalno od 0,7 m2 do maksimalno 1,4 m2 (obojestranski ali enostranski).
10. Zastave so maksimalne širine 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na višini najmanj 4,5 m.
11. Končna tabla je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in trgovskih stavb in dejavnosti (za lastno oglaševanje). Postavlja se jih izključno v neposredni bližini stavbe, o kateri obvešča znotraj lastnega funkcionalnega zemljišča. Niso predmet tega odloka.
12. Usmerjevalne table so tipizirane, postavljajo se v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Premični objekti in naprave oglaševanja
1. Slikovno ali pisno obdelana vozila, ulični panoji, ki jih prenašajo ljudje. V to skupino spadajo tudi avtobusi, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna ter železniška vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine maksimalno do 1,4 m2.
2. Oglaševanje na stoječih vozilih ali prikolicah s ploskovnimi oglaševalskimi objekti ali drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi).
3. Zvočne naprave
Oglaševanje z zvočnimi napravami v Občini Lendava je dovoljeno za javne prireditve, in sicer samo na lokaciji prireditve.
Na podlagi posebnega dovoljenja občinske uprave, se lahko dovoli premično zvočno oglaševanje na območju celotne Občine Lendava, in sicer v času od 10.00 ure do 17.00 ure.
4. člen 
(1) Oglaševanje je dovoljeno na nepremičnih in premičnih oglaševalskih objektih. Nepremični oglaševalski objekti se lahko postavijo le na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje graditve objektov.
(2) Postavljanje objektov obveščanja in oglaševanja je prepovedano v varovalnem pasu občinske ceste zunaj naselja. Soglasje za njihovo postavitev se lahko izda le, če:
– so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti;
– se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste;
– se objekte postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, a le pod pogojem, da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekte obveščanja in oglaševanja je znotraj naselja dovoljeno postavljati le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in izven območja, ki je vzdolž vozišča občinske ceste določeno za postavitev prometne signalizacije in opreme:
– na cestah, kjer ob voziščih ni kolesarskih poti, pločnikov ali drugih površin, namenjenih prometu je postavljanje objektov dovoljeno na pasu širine 5 m, merjeno od zunanjega roba vozišča,
– na cestah, kjer je ob vozišču kolesarska pot, pločnik ali druga prometna površina, namenjena prometu, je postavljanje objektov dovoljeno na pasu širine 2 m, merjeno od zunanjega roba vozišča.
Objekt za obveščanje in oglaševanje je dopustno postaviti ob cesti z odmikom najmanj 5 m od zunanjega roba vozišča ter na oddaljenosti več kot 100 m pred in več kot 50 m za kanaliziranim križiščem.
III. OGLAŠEVANJE NA JAVNEM MESTU 
1. Oglaševanje na javnem mestu kot gospodarska dejavnost
5. člen 
(1) Oglaševanje na javnem mestu kot gospodarska dejavnost je pridobitna dejavnost, ki jo opravljajo izvajalci oglaševanja registrirani za to dejavnost. Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na javnih mestih lahko izvajajo:
– pravne osebe;
– samostojni podjetniki posamezniki;
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljnjem besedilu: stranka) in so pridobili dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu po tem odloku.
(2) Oglaševanje na javnih mestih kot gospodarsko dejavnost je možno opravljati le na območju in lokacijah v skladu s posameznimi prostorskimi akti, prikazanimi na Karti lokacij oglaševalnih mest v Občini Lendava (v nadaljevanju: Karta lokacij), razen v primeru iz b) točke 8. člena tega odloka.
(3) Karto lokacij sprejme Komisija Občine Lendava za oglaševanje (v nadaljevanju: Komisija), ki predlaga tudi spremembe in dopolnitve Karte lokacij.
(4) Komisijo imenuje župan s sklepom. Komisijo sestavlja najmanj pet članov, trije člani iz občinske uprave, en član iz Sveta za preventivo in en član zainteresirane javnosti.
2. Oglaševanje na javnem mestu kot negospodarska dejavnost
6. člen 
(1) Oglaševanje na javnem mestu kot negospodarska dejavnost je dejavnost, ki jo opravljajo pravne ali fizične osebe za lastne potrebe predstavitve dejavnosti, storitev ali blaga iz njihove registrirane dejavnosti na lokaciji kjer izvajajo dejavnost in njihovih lastnih premikajočih vozilih (lastno oglaševanje) ter oglaševanje za potrebe promocije mesta, posameznih prireditev, informiranja o prireditvah in projektih, ki se izvajajo pod pokroviteljstvom občine, države in Evropske Unije.
(2) Oglaševanje organizatorjev prireditev s kulturno, humanitarno, socialno, športno in okoljevarstveno vsebino na oglaševalskih objektih občine se uredi s posebnim pravilnikom.
(3) Oglaševanje javnih športnih in kulturnih prireditev ter humanitarnih akcij se šteje za oglaševanje za lastne potrebe.
IV. POGOJI IN PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA OGLAŠEVANJE NA JAVNEM MESTU 
7. člen 
Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnem mestu so:
– da je lokacija za oglaševanje v skladu s Karto lokacij,
– da je oglaševalski objekt v skladu s tem odlokom in Karto lokacij,
– da je podano ustrezno soglasje v skladu s prometno zakonodajo,
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja, v kolikor ni s tem odlokom drugače določeno,
– da ima stranka poravnane vse obveznosti do občine,
– da stranka ni postavila oglaševalskega objekta na javnem mestu brez dovoljenja ali pogodbe v zadnjih treh letih,
– da je stranka odstranila oglaševalski objekt, ki ni bil postavljen v skladu z določili posameznih prostorskih aktov.
8. člen 
(1) Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko pridobi po vrstah oglaševalskih objektov za naslednje obdobje oglaševanja, in sicer:
a) za dobo do pet let:
– veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja,
– mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja,
– za druge objekte iz 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka.
b) za čas trajanja prireditev ali predstavitev (dejavnosti, storitev, prodaje blaga), vendar največ 30 dni pred začetkom prireditev ali predstavitev in za čas trajanja prireditev ali predstavitev.
(2) Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko pridobi tudi za druge oglaševalske objekte, ki morajo biti umeščeni v prostor glede na velikost, značaj in druge pogoje, določene s posameznimi prostorskimi akti.
V. NAČIN PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA OGLAŠEVANJE 
1. Javni razpis
9. člen 
Lokacijo na javnem mestu iz Karte lokacij za postavitev oglaševalskega objekta, ki jo odda občina iz a) točke 8. člena odloka za dobo do pet let z možnostjo enkratnega podaljšanja, pridobi stranka na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan občine.
10. člen 
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– število in navedbo lokacij iz Karte lokacij za postavitev posameznih oglaševalskih objektov,
– merila za postavitev in obliko oglaševalskih objektov za obravnavane lokacije,
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe javne površine,
– višino nadomestila v evrih oziroma predpisane občinske takse,
– naslov pristojnega organa, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
(2) Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz četrte, pete, šeste in sedme alineje 7. člena tega odloka.
(3) Javni razpis vnaprej določi posebne kriterije, na podlagi katerih se izbere ponudnika ali pa se lokacije licitirajo, če na razpis prispe več enakih ponudb.
(4) Obdobje oglaševanja se lahko na predlog stranke podaljša za največ pet let, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega odloka.
11. člen 
Ponudba ponudnika, ki sodeluje na javnem razpisu, mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje iz Karte lokacij z navedbo parcele, katastrske občine in prostorskih koordinat;
– navedbo vrste oglaševalskega objekta in načrt z merili in obliko oglaševalskega objekta;
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja iz četrte alineje 7. člena tega odloka;
– druge v skladu z razpisom določene pogoje.
Ali stranka izpolnjuje pogoje iz pete, šeste in sedme alineje 7. člena tega odloka, ugotovi občinska uprava.
2. Vloga
12. člen 
Prosto lokacijo, ki ni bila oddana na javnem razpisu, ali drugo lokacijo na javnem mestu, za postavitev objekta za oglaševanje iz 8. člena tega odloka, pridobi stranka na podlagi vloge.
13. člen 
(1) Pristojni organ izda dovoljenje za oglaševanje iz 8. člena tega odloka, po predhodnem izvedenem ugotovitvenem postopku ali stranka izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega odloka. V dovoljenju se določi lokacijo za oglaševanje, vrsto oglaševalskega objekta, obdobje oglaševanja ter višino in način plačila takse.
(2) Vloga stranke za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje iz Karte lokacij z navedbo parcele, katastrske občine ali prostorskih koordinat;
– navedbo vrste oglaševalskega objekta in načrt z merili in obliko oglaševalskega objekta;
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja iz četrte alineje 7. člena tega odloka.
VI. OBVEZNOSTI STRANK 
14. člen 
Stranka, ki pridobi dovoljenje iz tega odloka, mora:
– oglaševalski objekt postaviti skladno z dovoljenjem iz tega odloka, uporabljati lokacije za
posamezne vrste oglaševalskih objektov skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– izvajati oglaševanje po tem odloku,
– plačevati električno energijo za osvetlitev svetlobnih oglaševalskih objektov za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– označiti vsak oglaševalski objekt s svojim logotipom in številčno oznako, ki jo izda občina,
– redno vzdrževati oglaševalske objekte,
– poškodovana oglasna sporočila odstraniti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni, ko je izvedela za poškodbo,
– vzdrževati čistočo v neposredni okolici oglaševalskih objektov,
– plačevati nadomestilo ali takso,
– odstraniti oglaševalski objekt najkasneje v roku 15 dni po preteku obdobja, določenega v dovoljenju za oglaševanje ali pogodbi,
– skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu z zakonodajo.
VII. PREPOVEDI 
15. člen 
Prepovedano je:
– oglaševati brez dovoljenja za oglaševanje iz tega odloka ali v nasprotju z njim;
– nenamensko uporabljati oglaševalske objekte;
– poškodovati oglaševalske objekte;
– poškodovati ali zakriti vsebino oglaševanja na oglaševalskih objektih;
– trositi reklamni material in ga zatikati ali lepiti na avtomobile, ali deliti letake brez dovoljenja;
– lepiti male ali velike plakate na zunanje površine izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric in podobno.
VIII. POSEBNI PRIMERI OGLAŠEVANJ NA JAVNEM MESTU 
1. Pridobivanje lokacij na podlagi javno-zasebnega partnerstva
16. člen 
(1) Pridobitev lokacij za postavitev oglaševalskih objektov je mogoča tudi v razmerju javno-zasebnega partnerstva. Pravice in obveznosti izvajalca javno-zasebnega partnerstva se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se ne uporabljajo določbe tega odloka o postopku pridobivanja lokacij in obveznosti plačila takse.
(2) Gospodarnost uporabljene izjeme iz prejšnjega odstavka mora biti ugotovljena v investicijskem dokumentu.
(3) Ob spremembi takse iz prvega odstavka se mora ponovno ugotavljati gospodarnost izjeme iz drugega odstavka tega člena. V primeru, da gospodarnost izjeme ni podana, mora zasebni partner plačati takso.
2. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje
17. člen 
(1) Občina brezplačno zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na oglasnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu ali referendumskem vprašanju.
(2) Lokacije oglaševalskih objektov začasne narave in pogoji njihove postavitve, ki so organizatorjem volilne in referendumske kampanje na razpolago v času volilne in referendumske kampanje, se določijo s sklepom občinske uprave.
(3) Organizatorji volilne kampanje pridobijo oglasna mesta na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice uporabe oglasnih mest.
(4) Občinska uprava mora za izvedbo volitev vsaj 60 dni pred dnevom volitev, oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu, z javno objavo določiti zagotovljena oglasna mesta in pogoje za pridobitev pravice do uporabe le-teh.
(5) Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje, ki si je vsaj 45 dni pred dnevom glasovanja odprl tudi poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«, priglasiti pisno v roku, ki je v objavi določen, sicer se pri dodelitvi oglasnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
(6) Organizator volilne kampanje dodeljenih oglasnih mest ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
(7) V primeru, da organizator volilne kampanje vseh dodeljenih oglasnih mest ne začne uporabljati, mora o tem v 24 urah pisno obvestiti občinsko upravo. Teh oglasnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
(8) Prekrivanje ali uničevanje propagandnih sporočil drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(9) Organizatorji volilne kampanje morajo takoj, najkasneje pa v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vsa propagandna sporočila in oglaševalske objekte ter očistiti njihovo neposredno okolico.
3. Oglaševanje kot gospodarska javna služba
18. člen 
Oglaševanje s posameznimi vrstami oglaševalskih objektov se lahko organizira kot gospodarska javna služba v skladu z veljavno zakonodajo.
4. Oglaševanje na obešankah javne razsvetljave
19. člen 
(1) Oglaševanje na obešankah javne razsvetljave se s posebno pogodbo uredi z izvajalcem gospodarske javne službe, ki obsega urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave.
(2) Oglaševanje na obešankah javne razsvetljave lahko izvaja tudi kot gospodarska dejavnost oziroma pridobitna dejavnost, ki jo opravljajo izvajalci oglaševanja registrirani za to dejavnost.
5. Lastno oglaševanje s prenosnimi ulični panoji tipa A
20. člen 
(1) Pravne ali fizične osebe lahko s prenosnim uličnim panojem tipa A (do dimenzije 0,70 m x 1,00 m), za lastne potrebe, na lokaciji kjer izvajajo dejavnost, oglašujejo dejavnost, storitev ali blago, v njihovem poslovnem času, ki ga je potrebno po prenehanju poslovnega časa odstraniti.
(2) Prenosni ulični pano tipa A je lahko postavljen največ 0,70 m od lokacije kjer se izvaja dejavnost, v primeru pločnika pa mora biti zagotovljen prostor za prehod pešcev v širini, ki omogoča nemoten prehod pešcev, invalidov in staršev z otroškimi vozički, vendar ne manj kot 1,2 m.
IX. DAJATVE 
1. Nadomestilo
21. člen 
(1) Stranke so za oglaševanje na lokacijah, ki jih odda občina na podlagi 9. člena odloka, dolžne plačevati nadomestilo.
(2) Obveznost plačila in višina nadomestila je določena s posebno pogodbo. V tem primeru se občinska taksa ne plačuje.
(3) Nadomestilo se plačuje v primerih, ko se oglaševalski prostor ali lokacija za oglaševanje odda v skladu z določili javnega razpisa.
2. Občinska taksa
22. člen 
(1) Po tem odloku je zavezanec za plačilo takse stranka, ki pridobi dovoljenje za oglaševanje iz tega odloka.
(2) Taksa se obračuna od velikosti oglaševalske površine oglaševalskega objekta.
(3) Takso je treba plačati, ko nastane taksna obveznost, to je od dneva postavitve objekta za oglaševanje ali začetka oglaševanja. Taksa se plačuje mesečno do petnajstega v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun občine. Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve oglaševalskega objekta ali prenehanja oglaševanja.
(4) Taksa se plačuje po taksni tarifi, ki je določena v točkah. Vrednost točke znaša 0,18 EUR. Če Občinski svet Občine Lendava ne spremeni vrednosti točke, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se ugotovi vrednost točke. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke izda župan.
(5) Višina takse se izračuna tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk takšnega predmeta, površino takšnega predmeta in številom dni oglaševanja.
(6) Taksna tarifa je sestavni del tega odloka in se določi v skladu s spodaj navedeno formulo, razen za 5. in 6. tarifno skupino.
Vrednost takse (EUR): vrednost točke (tarifna skupina) x površina oglasa (m2) x čas oglaševanja (št. dni)
3. Oprostitev plačila občinske takse
23. člen 
(1) Občinske takse po tem odloku ne plačujejo občina in ožji deli občine ter ostale pravne osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, za oglaševanje v svojem imenu in za svoj račun v okviru izvajanja njihovih dejavnosti ter v primeru oglaševanja kot negospodarske dejavnosti iz prvega odstavka 6. člena tega odloka. Taksa se ne plačuje tudi v primeru, ko je občina organizator prireditve, aktivnosti ali kadar je občina pokroviteljica ali sofinancerka.
(2) V primeru oglaševanja s kulturno, humanitarno, socialno, športno in okoljevarstveno vsebino mora za oprostitev plačila takse zavezanec predložiti občinski upravi dokument, iz katerega je razvidna kulturna, humanitarna, socialna in okoljevarstvena vsebina v skladu z javnim interesom.
(3) Občinska taksa se oprosti s sklepom župana.
X. NADZOR 
24. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska uprava.
25. člen 
(1) Zoper kršitelja pristojni občinski inšpekcijski organ izvede postopek o prekršku. Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov, odločb o prekrških zoper določbe tega odloka ter druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje tega odloka, vodi pooblaščena uradna oseba.
(2) Pristojni občinski inšpekcijski organ odredi odstranitev oglaševalskega objekta, če ugotovi, da je le-ta postavljen v nasprotju z določili tega odloka.
(3) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi drugega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve. V primeru odstranitve oglaševalskega objekta z izvršbo, se le-ta opravi na stroške kršitelja.
XI. DOLOČBE O SANKCIJAH 
26. člen 
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka.
(4) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka.
(5) Z globo 3.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki oglašuje v nasprotju z drugim členom tega odloka ali stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.
(6) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(7) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki oglašuje v nasprotju z drugim členom tega odloka ali stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.
(8) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oglašuje v nasprotju z drugim členom tega odloka ali stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.
(9) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki oglašuje v nasprotju z drugim členom tega odloka ali stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.
(10) Z globo 1.200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz druge do šeste alineje 15. člena tega odloka.
(11) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz druge do šeste alineje 15. člena tega odloka.
(12) Z globo 100 EUR se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki oglašuje v nasprotju z 20. členom tega odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Obstoječe pogodbe, sklenjene z občino, katerih predmet je opravljanje dejavnosti oglaševanja ali obstoječa soglasja oziroma dovoljenja občine prenehajo veljati s potekom časa, vendar najkasneje eno leto po začetku veljavnosti tega odloka.
28. člen 
Do določitve območij za oglaševanje v OPN, območja za oglaševanje s posameznimi oglaševalskimi objekti, določa Karta lokacij.
29. člen 
Pravilnik iz drugega odstavka 6. člena tega odloka, sprejme župan v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 11/01).
31. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2019-4
Lendava, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar

AAA Zlata odličnost