Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3170. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05), stran 8626.

  
Na podlagi določil 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05) 
I. 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stanovanjske zazidave Žabče (ŽB 05) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
II. 
(izhodišča) 
V določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12) (v nadaljnjem besedilu: OPN Tolmin) je enota urejanja prostora ŽB 05 (v nadaljnjem besedilu: EUP ŽB 05) po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot stanovanjske površine za enodružinsko gradnjo (SSe).
V okviru priprave OPN Tolmin je bila izdelana analiza stanja poselitve za območje Občine Tolmin (Locus d.o.o. Domžale, marec 2007), v kateri so bile podane tudi usmeritve za prostorski razvoj naselja Žabče. Izdelan je bil tudi Urbanistični načrt mesta Tolmin z okolico (Locus d.o.o.), v okviru tega pa tudi bližnje naselje Žabče. Na podlagi kasnejših rezultatov delavnic s predstavniki krajevnih skupnosti smo oblikovali EUP ŽB 05 in določila za izvedbeni del OPN Tolmin.
EUP ŽB 05 glede na v prejšnjem odstavku navedene strokovne podlage predstavlja eno izmed prioritetnih območij, namenjenih gradnji enodružinskih hiš.
III. 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje EUP ŽB 05, v velikost približno 1 ha, se nahaja v zahodnem delu naselja Žabče ter vključuje nepozidana stavbna zemljišča s parc. št. 156/2, 157/19, 157/4, 157/7 in del parc. št. 157/29, ter pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 157/11, 157/12, 157/13 in 157/16, vse k.o. 2236 Žabče.
Zaradi boljše dostopnosti in gospodarnejše izrabe prostora se preveri možnost podaljšanja obstoječe javne poti (JP 922374) na skrajnem zahodnem delu obravnavanega območja in možnost podaljšanja niza obstoječih stanovanjskih hiš v smeri enote urejanja ŽB 06, z vključevanjem delov zemljišč s parc. št. 147, 149, 152 in 154, vse k.o. 2236 Žabče.
Območje stavbnih zemljišč znotraj mej OPPN je poleg gradnji enodružinskih hiš namenjeno tudi gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so ob taki namenski rabi dovoljeni. Ob tem je predvidena rekonstrukcija obstoječe ter izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture in druge opreme za potrebe naselja in območja širitve.
V primeru, da se ob načrtovanju ureditve ugotovi nujna potreba po zagotavljanju dodatnih zemljišč za izgradnjo infrastrukture izven območja OPPN, bodo ureditve lahko delno posegale izven tega območja.
IV. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdelovalec, pooblaščeni prostorski načrtovalec, izbran v postopku oddaje javnega naročila, pripravi variantne rešitve, izmed katerih pripravljavec in naročnik Občina Tolmin, z vključevanjem javnosti, izbere najustreznejšo. Izdelovalec izbrano rešitev pripravi kot osnutek OPPN.
Izdelovalec mora OPPN izdelati upoštevaje veljavna določila Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 6/17) ter podzakonskih aktov, določila OPN Tolmin, prikaz stanja prostora ter druge veljavne predpise, standarde in podatke o obravnavanem prostoru. V okviru postopka priprave prostorskega akta pripravljavec zagotovi dodatne strokovne podlage, v kolikor se to izkaže za potrebno.
V. 
(postopek in roki za pripravo) 
OPPN se skladno z določilom 119. člena ZUreP-2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetje občinskega prostorskega načrta.
V postopku priprave OPPN se za izvedbo posameznih faz upoštevajo naslednji okvirni roki:
– zbiranje ponudb in izbira izdelovalca OPPN 
november 2019
– priprava in predstavitev variantnih rešitev ter izbor najustreznejše rešitve
45 dni
– priprava osnutka OPPN
30 dni
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje
51 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka
30 dni
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni
– priprava, obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov, podanih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni
– priprava predloga OPPN
30 dni
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
30 dni
– izdelava usklajenega predloga OPPN
15 dni
– obravnava in sprejem Odloka o OPPN na seji Občinskega sveta Občine Tolmin
30 dni
– objava Odloka o OPPN v Uradnem listu
Roki so zaradi nepredvidenih pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora, dodatnih usklajevanj in morebitnih sprememb predpisov lahko prekoračeni.
Roki začnejo teči z dnem sklenitve pogodbe z izbranim izdelovalcem.
VI. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
V postopku priprave OPPN bodo s podajo mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam sodelovali naslednji državni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje varstva narave in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami ter mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje varovanja zdravja in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
– Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (urejanja prostora na področju prometa na občinskih cestah, upravljavec občinskih cest ter javne razsvetljave);
– Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in odvoz odpadkov).
Osnutek OPPN se pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, ki na podlagi prejetih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če načrtovana ureditev poseže na področje v njihovi pristojnosti.
VII. 
(vključevanje javnosti) 
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi na spletni strani Občine Tolmin in v Uradnem listu ter se o tem obvesti Krajevno skupnost Tolmin. Ta bo kot predstavnik lokalne skupnosti obravnavanega območja udeležena pri predstavitvi variantnih rešitev in izboru najustreznejše. Podala bo mnenje k osnutku OPPN, sodelovala pri pripravi stališč do pripomb in predlogov, ki bodo podani v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, ter podala mnenje k predlogu OPPN.
V postopku priprave OPPN bo organizirana javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta, ki bo trajala najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava razgrnjenega gradiva. Javnost bo ustrezno obveščena o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave ter o načinu posredovanja pripomb in predlogov.
Pripravljavec bo preučil posamezne pripombe in predloge ter do njih zavzel stališče. Stališča bodo obravnavana na seji Odbora za okolje in prostor Občine Tolmin in na seji Občinskega sveta Občine Tolmin. Stališča bodo, skupaj s predlogom OPPN, objavljena na spletni strani občine.
OPPN sprejme Občinski svet Občine Tolmin z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. 
(zagotavljanje finančnih sredstev) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN so zagotovljena v proračunu občine.
Finančna sredstva, potrebna za pripravo mnenj nosilcev urejanja prostora k OPPN in drugih udeleženih v postopku priprave prostorskega akta, zagotovijo le-ti v okviru lastnih sredstev.
IX. 
(objava in uveljavitev) 
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi na spletni strani Občine Tolmin in v Uradnem listu Republike Slovenije ter prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2019
Tolmin, dne 15. novembra 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan