Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Št. 1100-0006/2019 Ob-3481/19, Stran 2479
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 9. člena Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 57/19), objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu MO Slovenj Gradec javni razpis za
direktorja 
Kulturnega doma Slovenj Gradec 
1) Pogoji za imenovanje
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1 V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
– da ima najmanj višješolsko izobrazbo (raven 6/1) in 10 let delovnih izkušenj ali visokošolsko izobrazbo (raven 6/2) in najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da strokovno pozna področje zavoda,
– da ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– da pozna področje dela javnega zavoda,
– da ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08),
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
– Program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje;
– Življenjepis kandidata;
– Ftk. Diplome;
– Opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega mora biti razviden:
1. Naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal delo;
2. Trajanje posamezne zaposlitve (od-do, mesec/leto);
3. Podroben opis delovnih nalog, v katerem naj kandidat opiše tudi svoje vodstvene in organizacijske sposobnosti oziroma izkušnje;
4. ftk. delovne knjižice (opremljene z žigi in podpisi delodajalcev) ali izpis zavarovanj iz ZZZRS ali ZPIZ-a (če kandidat delovne knjižice nima);
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenskih evidenc Ministrstva za pravosodje.
Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.
3) Rok in način prijave
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj oddajo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, Javni razpis za direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec«.
Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovni organ prispela do izteka prijavnega roka. Če bo poslana po pošti priporočeno, se šteje za pravočasno, če je poslana najkasneje na zadnji dan razpisnega roka.
Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je potrebno oddati prijavo, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Mandat direktorja traja 5 let. K imenovanju direktorja poda predhodno mnenje svet zavoda.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata.
Z odločitvijo Občinskega sveta MO Slovenj Gradec o izbiri bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju.
Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa in postopkom prijave lahko kandidati dobijo na kontaktu 02/88-121-29 ali 051/320-994 (Tanja Jeromel).
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu MO Slovenj Gradec