Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Ob-3447/19, Stran 2476
Svet Osnovne šole Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna, na podlagi 67. člena Poslovnika sveta zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna in sklepa 4. redne seje Sveta zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 30. 9. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj – v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoško andragoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje šole. Kandidat mora k pisni izjavi s kratkim življenjepisom predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o nazivu (svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu mandat preneha po zakonu),
– potrdilo o nekaznovanosti (ne starejše od 30 dni),
– potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za razpisano obdobje,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let).
Delovno razmerje z imenovanim kandidatom se sklene za določen čas oziroma za mandatno obdobje 5 let za polni delovni čas. Predviden začetek dela bo 1. 6. 2020.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajo pisno neposredno ali po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj« na naslov: Svet zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana v roku ali s priporočeno pošiljko zadnji dan razpisanega roka, tj. do vključno 9. 12. 2019. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Antona Globočnika Postojna