Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3167. Odlok o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, stran 8623.

  
Na podlagi 115. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 8. ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 20. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
očetrtih (4) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo četrte (4) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: 4SD OPN Sevnica).
Strokovna gradiva za 4SD OPN Sevnica je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v letu 2018.
2. člen
Odlok o 4SD OPN Sevnica sestavljajo:
1. UVODNE DOLOČBE
2. SPREMEMBE IZVEDBENEGA DELA OPN SEVNICA
3. KONČNE DOLOČBE
3. člen
4SD OPN Sevnica vsebujejo:
I. Odlok o 4SD OPN Sevnica
(1) Besedilo odloka o 4SD OPN Sevnica
(2) Grafični prikazi 4SD OPN Sevnica v samostojni mapi 50 x 70 cm z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina
Izvedbeni del 4SD OPN Sevnica
1-01
Pregledna karta občine z razdelitvijo 
na liste, M 1:60.000
2-01
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, 
M 1:60.000
3-16, 3-37
Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M 1:5.000
4-16, 4-37
Prikaz enot urejanja prostora 
in gospodarske javne infrastrukture, M 1:5.000
Legenda
II. PRILOGE 4SD OPN Sevnica
4SD OPN Sevnica ima naslednje priloge:
32
Prikaz stanja prostora, junij 2018, 
ki vsebuje:
– tekstualni del 
– grafične prikaze:
Pregledna karta Občine Sevnica z razdelitvijo na liste, M 1:60.000
1-16, 1-37
Prikaz rabe prostora, M 1:5.000
2-16, 2-37
Prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000
3a-16, 3a-37
Varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000
3b-16, 3b-37
Ohranjanje narave, M 1:5.000
3c-16, 3c-37
Vodovarstvena območja ter območja drugih omejitev v prostoru – erozijska, poplavna območja, M 1:5.000
4-16, 4-37
Prikaz območja prostorskega akta, M 1:5.000
Legenda
33
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
34
Smernice in mnenja
35
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
36
Povzetek za javnost
37
Okoljsko poročilo
38
Ostala gradiva izdelana za nosilce urejanja prostora
III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina 4SD OPN Sevnica obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2019) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 6. 10. 2008.
2. ČETRTE (4) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 
4. člen
V 38. členu (splošna merila in pogoji GJI in GJD) se spremeni dvaindvajseti odstavek tako, da se glasi:
»Železnice
(22) Za vse posege znotraj varovalnega pasu glavne železniške proge Ljubljana–Dobova (proga št. 10 d.m., ki je elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV) in regionalne železniške proge Trebnje–Sevnica je treba pridobiti pogoje in soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture ter upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu prej navedenega zakona.
Varovalni pas železniške proge je 108 m levo in desno izven naselja ter 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira.«.
5. člen
Spremeni se namenska raba prostora v naselju Dolenji Boštanj na zemljiščih s parc. št. 463 – del, 465 – del, 64 – del, vse k.o. 1381 – Boštanj, iz kmetijskega in gozdnega zemljišča v stavbno z namensko rabo BT.
6. člen
Spremeni se namenska raba prostora v naselju Zabukovje nad Sevnico na zemljiščih s parc. št. 718/8, 718/10 in 718/11, vse k.o. 1367 – Zabukovje, iz kmetijskega v stavbno zemljišče z namensko rabo A.
7. člen
V grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN se spremenijo:
1-01
Pregledna karta občine z razdelitvijo 
na liste, M 1:60.000
2-01
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, M 1:60.000,
3-16 in 3-37
Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M 1:5.000,
4-16 in 4-37
Prikaz enot urejanja prostora 
in gospodarske javne infrastrukture, M 1:5.000.
8. člen
V odloku se v 5. členu za točko 3.4.2.2.13 doda novi naslov 3.4.2.2.13a »btk – GE za kmečki turizem«.
9. člen
V odloku se za 71. členom doda nov nadnaslov (Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP – B posebna območja) in 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen 
3.4.2.2.13-a
.btk – GE za kmečki turizem 
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): BT – površine za turizem: 
btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom rekreacijo, turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so 
v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je 
v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno za lastnika oziroma upravljavca GE.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž
Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus ter tipi streh). 
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
– enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, 
– dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš. 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za rehabilitacijo, veterinarske klinike 
in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege 
in zdravstvene oskrbe in podobno 
– 12650 Stavbe za šport 
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: – zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno 
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Na gradbeni enoti s pnrp BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša na podeželju (iz tega člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne stavbe ter tipi streh) in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti konjeništva, gostinstva, zdravstva.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž
Lahko se gradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1. 
3.0 Dopustna izraba prostora GE
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb, faktor zazidanosti
Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50. 
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje
Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene. 
Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v rjavi ali beli barvi.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije
/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
4.5 Omilitveni ukrepi
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma nepretočno greznico. Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in nepropustne greznice je treba urediti v skladu 
s predpisi.
« 
3. KONČNE DOLOČBE 
10. člen
(vpogled v akt in hramba) 
Odlok o 4SD OPN z vsemi prilogami se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, v Sevnici. V digitalni obliki je odlok na vpogled na spletni strani Občine Sevnica. Odlok je posredovan Upravni enoti Sevnica in Ministrstvu za okolje in prostor.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2018
Sevnica, dne 21. novembra 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost